Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza vlivu rekonstrukce nájemního domu v Českých Budějovicích na výši nájemného 

  Jašková, Andrea
  Diplomová práce se zabývá analýzou vlivu rekonstrukce nájemního domu na cenu nájmu. Konkrétně řeší zateplení, výměnu oken, dveří a osazení nových balkónů. V teoretické části se práce zabývá tématikou energetické náročnosti ...
 • Energetická náročnost nízkoenergetických domů 

  Strava, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nízkoenergetických domů. U skutečné stavby postavené jako nízkoenergetické bude ověřeno, zda skutečně splňuje nízkoenergetický status. Následně budou navrženy možné další ...
 • Energetická náročnost vzduchotechnických jednotek pro bazénové haly 

  Batelka, Václav
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení energetických toků a tvorbu vnitřního mikroklima bazénových hal. Popisuje problematiku návrhu, možná rizika spojená s užíváním bazénů a termodynamické děje přenosu tepla a hmoty. ...
 • Energetické hodnocení budov 

  Stadtherr, Jan
  Bakalářská práce se zabývá energetickým hodnocení budov. Práce je rozdělena na tři části, teoretickou, výpočtovou, projektovou. Popisuje legislativní náležitosti a zpracovává dílčí výpočty energetického hodnocení budov.
 • Energetické náročnosti kanalizačních sítí 

  Žďára, Jan
  V první části diplomové práce je zpracována rešerše z problematiky energetické náročnosti kanalizačních sítí. V úvodní kapitole jsou vysvětleny základní pojmy. Druhá kapitola se zabývá českou a evropskou legislativou k ...
 • Energeticky soběstačný dům 

  Hrncsjarová, Hana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou energeticky soběstačných domů. Jedná se o rešerši požadavků a technických aplikací použitelných při návrhu energeticky soběstačného domu. Dále jsou uvedeny některé právní předpisy ...
 • Energy Performance of Public Lighting 

  Gašparovský, Dionýz (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  After energy performance of lighting in buildings assessed in the proces of energy certification was put to life few years ago, the focus is now on energy performance of public lighting. As required by the mandate of the ...
 • Optimalizace provozu čistíren odpadních vod 

  Singrová, Veronika
  Cílem diplomové práce je posouzení dvou vybraných čistíren odpadních vod a návrh vhodných opatření souvisejících s optimalizací provozu. Čistírny jsou z Jihomoravského a Zlínského kraje a obě spadají do kategorie 2 001 – ...
 • Průkaz energetické náročnosti mateřské školy 

  Mahovská, Adriana
  Bakalářská práce zpracovává dva průkazy energetické náročnosti mateřské školy, a to ve variantě pro stávající stav a nový stav. V teoretické části se práce zabývá solárními kolektory. Výpočtová část obsahuje specifikaci ...
 • Větrná energie 

  Král, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá větrnou energetikou. První kapitola se zaměřuje na základní typy konstrukcí větrných elektráren, jejich rozdělení a popis hlavních částí. Základní fyzikální principy, pomocí nichž se vyrábí ...
 • Vliv obálkových konstrukcí budovy na výdaje spojené s jejím provozem 

  Baďurová, Monika
  Diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího návrhu obálky penzionu společně s navržením alternativních variant s důrazem na snížení nákladů na vytápění. V první části jsou popsány druhy budov podle potřeby tepla na ...
 • Vliv provedení zateplení bytového domu na výdaje spojené s provozem této nemovitosti 

  Machová, Petra
  Tématem diplomové práce „Vliv provedení zateplení bytového domu na výdaje spojené s provozem této nemovitosti“ je návrh a posouzení čtyř variant zateplení obálky budovy. Diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího ...
 • Vplyv energetických opatrní na ceny prevádzky budovy 

  Kabzáni, Matej
  Témou diplomovej práce ,, Vplyv energetických opatrní na ceny prevádzky budovy“ je návrh a posúdenie niekoľko opatrení vo dvoch variantoch zväčša vedúce k zníženiu nákladov na vykurovanie. Diplomová práca sa zaoberá ...
 • Zdroje tepla pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie 

  Zábovský, Ján
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou vykurovania budov s takmer nulovou spotrebou energie. Je rozdelená do troch častí. V prvej časti sa venuje definícii samotného pojmu a jej rôznym podobám v rámci krajín Európskej ...