Now showing items 1-20 of 20

 • Availability of Suitable Raw Materials Determining the Prospect for Energy Storage Systems Based on Redox Flow Batteries 

  Vanýsek, Petr; Novák, Vítězslav (Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnologies (FBERG), Technical University of Kosice, 2018-04-30)
  Successful large-scale deployment and manufacturing of newly designed products depends on the availability of raw materials and therefore even fundamental research on electrochemical energy sources cannot ignore the need ...
 • Chytré sítě, chytré spotřebiče a akumulace el. energie 

  Súkup, Tomáš
  Tato práce pojednává o problematice spotřeby elektrické energie a s ní související oblasti akumulace energie a jejím rozvodu ke spotřebiteli pomocí chytrých sítí. Dále pak o spotřebičích použitelných v těchto sítích a možné ...
 • Energetické zásobování horské chaty 

  Flöhsler, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je navrhnout systém energetického zásobování pro dodávku elektrické a tepelné energie rekreačnímu objektu. Návrh systémů zásobování spočívá v tom, že se přechází z elektrické sítě na alternativní ...
 • Fotovoltaický systém pro dobíjení elektromobilu 

  Krúpa, Lukáš
  Diplomová práca sa zaoberá použitím ostrovného fotovoltaického systému pre dobíjanie elektromobilu. Najprv je vysvetlený princíp premeny slnečnej energie na elektrickú energiu a teoreticky sú popísané komponenty systému. ...
 • Lithium-Titanate Material For Lithium-Ion Batteries 

  Fíbek, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  The lithium-titanate material, with spinel crystal structure is the second commercially used negative electrode material in lithium-ion batteries. The material possess interesting electrochemical properties like long-term ...
 • Model mikro sítě s akumulací 

  Halás, Andrej
  Práca popisuje chod, vlastnosti a prevádzkové stavy mikro siete s akumuláciou, prináša pohľad na výhody použitia uvedených konceptov. Prvá časť sa zaoberá popisom mikro siete, rozdelením a uvádza príklady jej použitia. V ...
 • Návrh a optimalizace senzorických systémů využívajících malovýkonových napájecích generátorů 

  Žák, Jaromír
  Disertační práce se zabývá problematikou zpracování energie z alternativních zdrojů pomocí tzv. "Energy harvestingu". Řeší aktuální problém s napájením autonomních senzorických sítí, kdy u těžko dostupných zařízení nelze ...
 • Návrh záložního energetického zdroje pro rodinný dům 

  Ličman, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem záložního zdroje napájení využívající obnovitelné zdroje energie, konkrétně sluneční energii. V první části je popsán potenciál solární elektrárny v podmínkách ČR. Další části popisují ...
 • Netradiční využití energie větru 

  Sukup, Jan
  Tato práce popisuje základní druhy větrných motorů, princip jejich funkce, vlastnosti a možnost jejich použití k výrobě elektřiny. V druhé části jsou uvedeny možnosti akumulace energie z větrných elektráren. Popsána je ...
 • "Power-to-Gas" technologie pro ukládání elektrické energie 

  Gálíček, Radomír
  Změna klimatu je stále palčivějším globálním problémem, který vyžaduje inovativní technická řešení. Pokud by se v souvislosti se snižováním plynných emisí uhlíku významně zvýšil podíl obnovitelných zdrojů, vyvstala by ...
 • Rozšířené využití bateriových systémů v průmyslových objektech 

  Pinkoš, Patrik
  Diplomová práca sa vo svojej teoretickej časti venuje popisu možností akumulácie elektrickej energie so zameraním na elektrochemické akumulátory. Ďalšia kapitola taktiež teoretickej časti práce popisuje možné aplikácie ...
 • Superkapacitory pro akumulaci energie 

  Přidal, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku superkapacitorů. První kapitola se zabývá principem funkčnosti superkapacitoru. Jsou představeny základní funkční principy, použité materiály, hlavní výhody a nevýhody ...
 • Ukládání elektrické energie do výhřevných plynů 

  Copek, Tomáš
  Diplomová práce na téma Ukládání elektrické energie do výhřevných plynů se zabývá problematikou Power to Gas technologie. Jedná se o technologii, kdy je elektrická energie využita pro výrobu vodíku pomocí elektrolýzy. Takto ...
 • Větrná elektrárna grid-off, princip, účinnost, návratnost 

  Havránek, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá problematikou větrných elektráren a jejich použitím v ostrovních systémech. Nejprve sleduje využívání větru jako zdroje energie. Dále se zaměřuje na jednotlivé komponenty ostrovních systémů. Jsou ...
 • Vodík a automobil 

  Břoušek, Lukáš
  Práce vznikla za účelem porovnání možností pohonu osobního automobilu za pomoci vodíku. Popíšeme jeho vlastnosti, způsoby výroby, skladování, distribuci i možnosti využití. Blíže vysvětlíme princip dosud známých zařízení ...
 • Vodíková paliva 

  Tyagunova, Victoria
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření základní rešerše k problematice výroby a použitelnosti vodíkových paliv. Práce je hlavně zaměřena na popis způsobů výroby a využití vodíku v průmyslu a energetice. Úvodní část práce ...
 • Vodíková paliva 

  Umlauf, Martin
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření základní rešerše k problematice konzervace energie z obnovitelných zdrojů. Hlavním cílem práce je posouzení vodíkových paliv získaných pomocí elektrické energie elektrolýzou vody. ...
 • Využití fotovoltaických systémů v Off-grid aplikacích 

  Straka, Michal
  Diplomová práce se zabývá užitím fotovoltaických ostrovních systémů. Nejprve jsou objasněny problémy spojené s výkonovým a energetickým potenciálem, jednotlivé komponenty fotovoltaického systému, dimenzování fotovoltaických ...
 • Začlenění obnovitelných zdrojů do energetické soustavy 

  Kadlec, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je seznámení se s problematikou využívání obnovitelných zdrojů energie a jejich začleňování do energetické soustavy. Obsahuje přehled většiny typů obnovitelných zdrojů a jejich vliv na fungování ...
 • Zdroj proudového impulsu vysoké úrovně 

  Myška, Radek
  Tento semestrální projekt se zabývá možnostmi vytváření velmi krátkých proudových impulsů vysoké úrovně. V rámci projektu jsou řešeny jednotlivé části zdroje a navržena jeho optimální řešení, které budou realizována v rámci ...