Now showing items 1-20 of 48

 • Analýza a řízení rizik v oblasti BOZP ve výrobní společnosti 

  Beneš, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na oblast managementu rizik v problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Důkladná analýza současného stavu mapuje problematiku BOZP z pohledu legislativy, možnosti aplikace ...
 • Ekonomické aspekty inovace v obchodní korporaci Electro world s.r.o. 

  Němec, Daniel
  Bakalářská práce se zaměřuje na ekonomické aspekty inovace ve vybraném podniku. Specifikuje, co je to inovace a srovnává teoretické poznatky s reálnou firmou. V práci je obsažena analýza PESTLE, Porterův model pěti ...
 • Financování projektů z fondů EU 

  Kočí, Alena
  Cílem práce je posoudit způsoby financování rozšíření podnikatelského záměru vybrané firmy se zaměřením na možnosti financování z Evropských fondů. Úvodní část uvádí možnosti financování podniků a jejich investičních záměrů ...
 • Firma, podnik nebo obchodní závod? Některé termíny ekonomických disciplín v konfrontaci s jejich legální definicí 

  Skalická, Martina (MAGNANIMITAS, 2015-06-01)
  Cílem příspěvku je prostřednictvím metod analýzy a komparace identifikovat rozdíly, resp. shodu mezi významem některých odborných ekonomických termínů používaných v českém jazyce a legálními definicemi těchto pojmů v ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Koudelková, Petra
  Diplomová práce se zabývá finančním hodnocením stavební společnosti DEAS, spol. s r.o., zpracováním výsledků analýzy a navrhnutí možných řešení jednotlivých problémů. K hodnocení byly použity klasické ukazatele finanční ...
 • Hodnocení investičního záměru 

  Koštur, Petr
  Diplomová práce se zabývá komplexním vyhodnocením investice společnosti, týkající se nákupu stavebních strojů. Výpočty jsou prováděny na teoretickém základě, položeném v úvodu práce. Pro hodnocení efektivity investice jsou ...
 • Marketingový mix podniku vinotéka Staré hory 

  Tarčáková, Denisa
  Tato bakalářská práce je zaměřena na marketing a to především na marketingový mix konkrétního podniku. Teoretická část je věnována definici základních pojmů marketingu – marketingového mixu, jeho nástrojů a analýz potřebných ...
 • Míra pocitu ohrožení zaměstnanců a faktor stresu v kontextu jejich pracovní výkonnosti na příkladu podniku ArcelorMittal Tubular Products Karviná a. s. 

  Hečko, Štefan; Janečková, Petra; Malátek, Vojtěch; Řihák, Radim (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: The article concerning human resource management focuses on the employee feeling of threat level and its influence on the work performance in a specific manufacturing company in the Czech Republic. ...
 • Návrh e-shopu z oblasti stavebnictví se zaměřením na distribuci 

  Bačík, Tomáš
  Predmetom bakalárskej práce je návrh e-shopu z oblasti stavebníctva , ktorý sa zaoberá predajom a distribúciou stavebných hmôt a pracovnej techniky. Práca bude obsahovať distribučný, časový a finančný návrh plánu. V práci ...
 • Návrh expanze na zahraniční trh 

  Jelínek, Dominik
  Hlavním cílem této diplomové práce je na základě analýzy současného stavu formulovat návrh expanze podnikatelského subjektu na zahraniční trh. Teoretická část shrnuje nejnovější poznatky z literatury v oblasti strategického ...
 • Návrh komunikační strategie společnosti 

  Hasanbayova, Sabina
  Bakalářská práce se zaměřuje na komunikační strategii podniku a návrh zlepšení této strategii v rámci jednotlivého podniku. Specifikuje aktuální komunikační strategii na příkladě vybrané firmy a taky navrhuje efektivní ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro založení čajovny 

  Jezberová, Pavla
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem pro založení čajovny. V teoretické části je vymezen podnik a podnikatelský plán, následně jsou provedeny analýzy vnitřního i vnějšího prostředí, ze kterých vychází návrh ...
 • Návrh podnikatelského záměru na založení kavárny 

  Mocharová, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh podnikatelského záměru - založení kavárny. Podnikatelský záměr by měl posloužit majitelům jako plán pro založení kavárny ve skutečnosti. Obsahuje teoretickou část, která je důležitá ...
 • Návrh rozvoje mikropodniku 

  Sedláček, Vít
  Diplomová práce se zabývá analýzou současné situace společnosti Eurookna František Sedláček. Jde o kompletní posouzení veškerých důležitých vlivů z vnějšího i vnitřního prostředí. Výsledky jsou následně shrnuty prostřednictvím ...
 • Ocenění podniku výnosovou metodou 

  Šlofová, Tereza
  Tato diplomová práce je zaměřená na ocenění podniku Mikro Trading a.s., kdy za pomocí výnosových metod je stanovena hodnota podniku. Teoretická část je věnována základnímu teoretickému rámci, který je potřebný k ocenění ...
 • Platforma pro vývoj RIA aplikací 

  Stříž, Martin
  Práce má za cíl navrhnout a implementovat plaftormu pro interaktivní webové aplikace (Rich Internet Application - RIA) na základě vhodných technologíí pro programovací jazyky Java a JavaScript. Důraz je kladen na výběr ...
 • Podnikatelský plán - zřízení společnosti podnikající v oblasti internetového marketingu 

  Medveď, Adrián
  Bakalárska práca je zameraná na vytvorenie podnikateľského zámeru pre založenie podniku. Podnikateľský zámer je vypracovaný pre podnik, ktorý ponúka svoje služby v oblasti online marketingu. Na základe vypracovaného plánu ...
 • Podnikatelský plán na založení cukrárny 

  Vaníčková, Petra
  Bakalářská práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru pro založení cukrárny. V první části budou vysvětleny základní pojmy a teoretická východiska pro zpracování podnikatelského záměru. Druhá část bude zaměřena ...
 • Podnikatelský plán na založení malého podniku 

  Štěpánová, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou podnikatelského záměru, který se zaměřuje na založení podniku, jehož činností bude prodej palivového dříví. Práce obsahuje teoretické poznatky, které se týkají podniku a souvislostmi ...
 • Podnikatelský záměr 

  Havlásek, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá vypracováním podnikatelského plánu na založení nového restauračního zařízení ve vybrané lokalitě, konkrétně město Rosice. V teoretické části jsou definovány pojmy “podnikání“ a “podnikatelský ...