Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza a optimalizace databázového systému Datového centra sociálních služeb Libereckého kraje 

  Lauerman, Ondřej
  Cílem této práce je analýza podpůrného databázového systému, který je využíván Datovým centrem Libereckého kraje a návrhy na jeho optimalizaci s ohledem na praktické použití zejména finančních ukazatelů.
 • Entita 

  Jindra, Jakub
  Informace může vytvářet určité entropické krajiny. Entropická krajina je složená ze zdrojů informace. Zdroj může být informačně přínosný nebo úplně zbytečný. Dobrý zdroj vytváří nízkou entropii, vysoký náboj, a špatný zdroj ...
 • Extrakce vztahů mezi pojmenovanými entitami zmíněnými v textu 

  Voháňka, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá extrakcí vztahů. Vysvětluje základní znalosti nutné pro vývoj extrakčních systémů. Dále popisuje návrh, implementaci a srovnání tří vlastních systémů, které jsou řešeny jinými způsoby. Jsou ...
 • Framework pro dynamické vytváření informačního systému 

  Dziadzio, Pavel
  Tato práce se zabývá analýzou a definicí požadavků na framework podporující snadný a rychlý vývoj podnikových informačních systémů. Hlavním přínosem frameworku je zrychlení vývoje, snížení ceny a zkvalitnění produktu. Práce ...
 • Informační systém pro cestovní kancelář 

  Fatrdla, Pavel
  Bakalářská práce se zbývá tvorbou informačního systému s webovým rozhraním pro jihlavskou cestovní kancelář Krasimtour s r.o. Práce začíná analýzou požadavků, na jejichž základě jsou specifikovány jednotlivé případy použití. ...
 • Model pro ekonomickou simulaci procesů (sledování nákladů na nízkou jakost) 

  Janíková, Dita
  Tato práce se zabývá oborem simulace procesů a jejím využitím pro monitorování výdajů na nízkou jakost. Simulace procesů je obecně v podnicích málo využívaná a navíc na trhu neexistuje SW, který by na základě simulace ...
 • Modernizace IT ve firmě 

  Kremláček, Petr
  Tato práce by se měla zabývat problematikou IT v prostředí firmy. Bude se zabývat otázkami zda a v jaké míře firma využívá IT ke svojí činnosti a také různými možnostmi na zlepšení ve vybavení a využívání IT v rámci dané firmy.
 • Návrh a analýza sportovního informačního systému 

  Stružka, Jaroslav
  Tato bakalářská práce obsahuje popis analýzy, návrhu a následné implementace informačního systému. Informační systém je určena pro záznam a zveřejňování výsledků zápasů, tabulek skupin, informací o týmech, hračích a ...
 • Návrh části prototypu nového docházkového systému 

  Florians, Patrik
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom časti prototypu dochádzkového systému vo spoločnosti Global IT Center s.r.o. V časti teoretických východísk sú predstavené metódy a postupy na základe ktorých prebehla analýza ...
 • Návrh databáze podniku pro efektivní zpracování dat 

  Sládková, Iva
  Bakalářská práce se zabývá návrhem databázového systému pro společnost podnikající v průmyslovém odvětví. Obsahuje analýzu společnosti, jejích požadavků na databázi a tvorbu návrhu vyhovující databázové struktury. Cílem ...
 • Návrh databáze pro správu hardware a software 

  Výmola, Ondřej
  Předmětem této bakalářské práce je návrh databáze pro nadnárodní technologickou společnost. V databázi jsou sjednoceny informace o vlastnictví hardware a software. Standardní procesy jsou nastaveny pomocí procedur jazyka ...
 • Návrh databáze telefonních hovorů pro společnost Kuličkové šrouby a.s. 

  Hercog, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem datové struktury databáze telefonních hovorů ze služebních mobilních telefonů společnosti Kuličkové šrouby Kuřim a. s. na základě konkrétních požadavků dané firmy z hlediska jejich potřeb. ...
 • Návrh datové aplikace pro firmu Pekárna Tanvald 

  Schneider, Petr
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou databázového systému pro firmu podnikající v potravinářském odvětví, jenž by měl pomoci pří náhradě papírových spisů a zlepšit majiteli přehlednost
 • Návrh firemní databáze pomocí SQL Serveru a její následné využití v intranetu 

  Šístek, Petr
  Cílem bakalářské práce je návrh funkčního a jednoduchého, ale přitom mocného, databázového firemního systému pro evidenci potřebných dat pro firmu. Návrh databázových struktur a logických schémat. Hlavním cílem je zrychlení ...
 • Návrh firemního databázového systému zboží 

  Zatočil, Radek
  Cílem bakalářské práce je návrh nového databázového systému pro výběr a hledání zboží. Návrh konceptuálního a logického schématu databázové struktury skladového hospodářství pro firmu. Hlavní důraz je kladen na rychlost ...
 • Návrh interních směrnic pro vedení účetnictví ve vybrané obci 

  Tajzler, Jan
  Bakalářská práce se zaobírá interními směrnicemi pro vedení účetnictví ve vybrané obci. V teoretické části se klade důraz na vysvětlení postavení vybrané účetní jednotky v systému veřejné správy, principu účetnictví a ...
 • Pokročilá webová aplikace horolezeckého klubu 

  Kadlas, Jakub
  Tato bakalářská práce obsahuje popis návrhu a implementace informačního systému pro horolezecký klub Bezuchov. Informační systém eviduje informace o různých aktivitách v rámci horolezeckého klubu. Jedná se o naplánované ...
 • Tvorba databáze služeb pro cestovní agentury 

  Kadlčík, Petr
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh a vytvoření databáze v jazyku SQL. Výsledný návrh databáze by měl najít uplatnění v oblasti cestovního ruchu, kde by zjednodušil problematickou situaci, která se týká ověřování ...
 • Tvorba vnitropodnikové databáze s využitím SQL Serveru 

  Košinová, Kateřina
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh a vytvoření vnitropodnikové SQL databáze pro zlepšení chodu společnosti Servis Baur, s. r. o. V první částí práce je specifikován problém a cíl práce. Druhá část je zaměřena vymezení ...
 • Webová aplikace vodního póla 

  Ludvík, Martin
  Tato bakalářská práce obsahuje popis návrhu a implementace informačního systému pro klub vodního póla. Informační systém eviduje informace o zápasech, hráčích, článcích, fotografiích, týmech, atd. Schraňuje informace o ...