Now showing items 1-8 of 8

 • EMS ve výrobním podniku 

  Heger, Martin
  Práce se zabývá environmentálními aspekty a dopady výrobní společnosti SLB spol. s r.o. Výstup této práce může být použit pro zavádění systému environmentálního managementu v této společnosti. Obsahuje výpis základních ...
 • Hodnocení rizik dle zákona o ekologické újmě v a.s. Fosfa 

  Davčíková, Veronika
  V současné době je stále větší tlak na výrobní podniky, aby snižovaly svůj dopad na životní prostředí. Diplomová práce řeší dva přístupy omezování dopadů – legislativní a dobrovolný. V teoretické části je definován postup ...
 • Integrovaný systém managementu stavebního podniku 

  Kala, Jakub
  Diplomová práce se zabývá zavedením tří sub/systémů do jednoho integrovaného systému managementu, který zahrnuje systém managementu kvality, systém environmentální a systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do praxe ...
 • Návrh na zavedení systému sledování environmentálních nákladů ve firmě 

  Honemannová, Kateřina
  Bakalářská práce je zaměřena na sledování environmentálních nákladů v podniku, konkrétně na zavedení systému pro sledování tohoto typu nákladů. Práce je rozdělena na část teoretickou, kde jsou shrnuty poznatky z této ...
 • Posouzení environmentální zátěže u vybraného výrobku 

  Durda, Tomáš
  Diplomová práce je strukturálně rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části autor popisuje současné globální ekologické problémy a vliv průmyslu na životní prostředí. Dále je popsán současný stav ekologické ...
 • Vyhodnocení ekonomických přínosů jednotlivých systémů managementu jakosti 

  Komárová, Marianna
  Diplomová práce se zabývá integrovaným systémem řízení. V teoretické části je popsán systém managementu jakosti, systém environmentálního managementu a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hlavní ...
 • Využití norem řady ISO v konkrétním podniku 

  Coufalová, Hana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení využití normy ČSN EN ISO 14001:2005 v podniku ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o., který působí v oblasti ekologických služeb. Na základě teoretických poznatků o problematice ...
 • Zavedení vybraných prvků systému environmentálního managementu podle ISO 14001 v podniku 

  Bartolšic, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá vytvářením systému environmentálního managementu podle normy ISO 14001:2016 ve výrobním podniku. V rámci teoretické části diplomové práce je popsán vývoj ekologie v celosvětovém měřítku včetně ...