Now showing items 1-20 of 31

 • Administrativní centrum Hodonín - stavebně technologický projekt 

  Gaďurek, Robin
  Obsahem diplomové práce je realizace třípodlažní zděné administrativní budovy s provozem ve městě Hodoníně. Textová část obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, technickou zprávu dopravních vztahů, ...
 • Akumulace elektrické energie 

  Hanus, Vlastimil
  Vlastimil Hanus: Akumulace elektrické energie. Bakalářská práce bakalářského studia 3.roč. šk.r. 2007/2008, studijní skupina 3P/12. FSI VUT v Brně, Ústav energetiky, odbor Energetická a procesní zařízení , listopad 2007. ...
 • Bioplynová stanice-stavebně technologický projekt 

  Fatura, Josef
  Předmětem mé diplomové práce je technologická etapa bioplynové stanice. Podrobně jsem se zaměřil na stavební objekty SO01 – Hala příjmů a úpravy surovin a SO02 – Provozní budovu s kogenerační jednotkou. K betonáži, bednění ...
 • Bytový dům Nové Pitkovice,objekt T+S - stavebně technologický projekt 

  Kolář, Jan
  Diplomová práce se zabývá zpracováním stavebně technologického projektu pro stavbu Bytový dům T + S v Praze v Nových Pitkovicích. Hlavní náplní je vypracování technické zprávy k stavebně technologickému projektu, zpracování ...
 • Diagnostika stavu malých kuličkových ložisek 

  Šváb, Štěpán
  Cílem práce bylo sestavit zařízení analyzující stav ložiska v průběhu jeho života. Je probrána teorie ložisek a diagnostických metod, jenž se na jejich rozbor dají použít. Hardware použitý pro konstrukci zařízení a sběr ...
 • Distribuční sklady v Praze - stavebně technologický projekt 

  Lupač, David
  Předmětem této diplomové práce je stavebně technologický projekt na distribuční sklady v Praze. Textová část práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, širší vztahy dopravních tras se zaznačením ...
 • Frikční a vzduchové podavače papíru 

  Svoboda, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřena na shrnutí poznatků k problematice podávání papíru u strojů na konečné zpracování dokumentů. Práce obsahuje rozdělení podavačů papíru, jejich charakterizaci, popis konstrukce frikčních a ...
 • Kavitační ohřívač 

  Rovder, Juraj
  Práca sa zaoberá problematikou zariadení slúžiacich na ohrev vody kavitáciou. V teoretickej časti budú uvedené základne princípy funkcie týchto strojov a opísané vybrané zariadenia. V ďalšie kapitoly opisujú konštrukciu a ...
 • Koncepční návrh zástavby tepelného spínače do konstrukce družice 

  Vrba, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na sestavení přehledu konstrukcí a teplených cest kosmických lodí a kosmických vozidel, které se v současné době používají. Na základě specifických požadavků a standardů jsou vypracovány ...
 • Konstrukce přípravku na obrábění těles vysokotlakých vstřikovacích čerpadel. 

  Trutna, Pavel
  Cílem této práce byla konstrukce nového přípravku na obrábění těles nových typů vstřikovacích čerpadel CP3. Na základě kritérií z hlediska ergonomie, obrábění, tvaru tělesa a nákladů byl zkonstruován přípravek, který umožní ...
 • Letecká přeprava nákladu 

  Zeman, Petr
  Bakalářská práce nahlíží do systému letecké přepravy nákladu. První část se zabývá rozdělením nákladových prostorů letadel do tříd podle bezpečnostních předpisů. Další část popisuje využití leteckých kontejnerů a palet a ...
 • Modul digitálních výstupů s rozhraním Modbus 

  Vaško, Pavel
  Tématem mé bakalářské práce je návrh funkčního modulu digitálních výstupů se srovnatelnými parametry běžně vyráběných zařízení v průmyslu. Tento modul bude komunikovat pomocí rozhraní Modbus po sběrnici RS-232 a RS-485. ...
 • Montovaná hala Dunajská Lužná. Stavebně technologické řešení. 

  Kertesz, Vladimír
  Diplomová práca sa zaoberá realizáciou novej montovanej haly v Dunajskej Lužnej. Montovaná hala je dvojpodlažná, založená na železobetónových pätkäch, nosný konštrukčný systém je navrhnutý z oceľových profilov, obvodový ...
 • Nájemné bytu ve Zlíně a faktory, které je ovlivňují. 

  Běláková, Zuzana
  Diplomová práce je souhrnem popisujícím současnou bytovou situaci v lokalitě města Zlín. Zabývá se porovnáním výše obvyklého nájemného z bytů v jednotlivých lokalitách města a posuzuje změny nájmů z hlediska polohy, vybavení ...
 • Panelový měřicí přístroj 

  Vaško, Pavel
  Diplomová práce obsahuje literární rešerši zaměřenou na oblast panelových měřicích přístrojů pro měření napěťových signálů. Ze získaných informací a podle definovaných požadavků na zařízení je navrhnuto blokové schéma ...
 • Pomocné zařízení pro manipulaci s osobním vozidlem 

  Buryšek, Adam
  Tato diplomová práce pojednává o zařízeních sloužících k manipulaci s osobním vozidlem. Představuje souhrn současných řešení a konstrukční návrhy takovýchto zařízení. Cílem této práce je pro potřeby ÚADI zefektivnit ...
 • Programové vybavení pro počítačovou podporu měření 

  Krontorád, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá programovým vybavením, které umožní počítačovou podporu měření. Řeší softwarovou podporu měření jako jednu z variant automatizace měření a zpracování dat a informací. Podrobněji analyzuje vybrané ...
 • Provádění nosných konstrukcí (svislé a vodorovné) bytového domu ve Starém Brně 

  Sáček, Petr
  Tématem mé bakalářské práce je provedení technologické etapy hrubé vrchní stavby bytového domu na Rybářské ulici ve Starém Brně. Tato práce obsahuje technickou zprávu, technologický předpis, výkaz výměr, časový plán, návrh ...
 • Realizace hrubé spodní stavby bytového souboru v Trenčíně 

  Gunár, Juraj
  Bakalárska práca sa zaoberá stavebne technologickým projektom etapy hrubej spodnej stavby objektu SO 203 bytového súboru Olbrachtova. Predmetom práce je realizácia vŕtaných pilót a základových konštrukcií. Projekt obsahuje ...
 • Reliability and availability calculation propos efor the educational laboratory 

  Oujezský, V.; Novotný, B. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The basic task was to define the reliability of network equipment in the Laboratory of Transport Networks which is a part of “Sensor, Information and Communication Systems” research center (SIX). The whole educational ...