Now showing items 1-20 of 30

 • Aplikace a porovnání standardních a GIS metod pro kvantifikaci erozního smyvu v povodí 

  Kulihová, Martina
  Cílem bakalářské práce bylo vyhodnocení erozních poměrů na území obce Dolní Dobrouč metodami USLE, USLE2D, modelem WEPP a v prostředí programu Atlas DMT. Každá z metod byla popsána a jednotlivé výsledky výpočtů byly porovnány.
 • Detekce krevních elementů 

  Kadlček, Václav
  Práce se zabývá detekcí a následnou klasifikací krevních elementů. Krevní elementy jsou zde popsány z hlediska vlastností, které jsou využity při digitálním zpracování obrazu. Dále jsou rozebrány dostupné teorie předzpracování, ...
 • Detekce obličeje v obraze 

  Pospíšil, Lukáš
  Hlavní náplní této práce je seznámit čtenáře s vybranými metodami, které se používají pro detekci obličeje v obraze. Podrobněji se tato práce věnuje detekci obličeje na základě barvy kůže. Detekce je prováděna ve třech ...
 • Detekce ohně a kouře ve videosekvenci 

  Tomek, Peter
  Cílem práce je analýza vstupní videosekvence a následné nalezení oblastí, které obsahujících oheň nebo kouř. Daný problém je rozdělen na dvě podúlohy-detekci ohně a detekci kouře. Základem a prvním krokem analýzy je detekce ...
 • Detekce pohybu v obraze z kamery 

  Polanský, Petr
  Cílem této práce je zhodnotit účinnost detekce pohybu pomocí Gaussova rozdělení pravděpodobnosti. Algoritmus při detekci pohybu vytvoří krátké video zachycující pohyb a vhodně jej vizualizuje. Vizualizace je provedena ...
 • Eliminace projevů vodní eroze a transportu splavenin 

  Pospíchalová, Lucie
  Cílem práce bylo na základě GIS analýzy s využitím DMT vyhodnotit erozní a odtokové poměry. Navrhnout opatření k eliminaci projevů vodní eroze a transportu splavenin. U navržených opatření vyhodnotit jejich účinnost. U ...
 • Eroze kontaktů spínacích přístrojů 

  Píška, Jakub
  Tato bakalářská práce se zaobírá erozí kontaktů, jakožto jedním z negativních jevů působících na kontakty spínacích přístrojů. Ve své první části krátce shrnuje ostatní negativní vlivy, které musí být při návrhu přístroje ...
 • Hospodaření s povrchovou vodou v zastavěném území 

  Vacková, Michaela (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
  Popis a naznačení řešení problému vzniklého ve styku dráhy soustředěného odtoku a části obce.
 • Identifikace drah soustředěného povrchového odtoku a jejich stabilizace 

  Hájek, Daniel
  Cílem studie je za pomoci digitálního modelu terénu identifikovat dráhy soustředěného povrchového odtoku v povodí řeky Svratky a vyhodnotit množství a typ pozemků jimi ohrožených.
 • Morfologické operace ve zpracování obrazu 

  Kolouchová, Michaela
  Matematická morfologie vychází z teorie množin a využívá vlastností tzv. bodových množin. Jednu bodovou množinou představuje samotný obraz a druhou (obvykle menší) tzv. strukturní element. Morfologické transformace jsou ...
 • Možnosti ochrany obce před extravilánovou vodou 

  Skolková, Daniela
  Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá problematikou eroze půdy, povrchového odtoku a opatřeními ovlivňující tento odtok. Je zde vysvětlen pojem povrchový odtok, a jaké jsou nejčastější metody ...
 • Návrh adaptačních opatření k eliminaci klimatického sucha 

  Šmaus, Petr
  Cílem práce bylo navrhnout v zájmové lokalitě adaptační opatření, které by eliminovalo klimatické sucho. Dále byla v práci u navržených adaptačních opatření posouzena jejich účinnost a provedeno zhodnocení nad jejich ...
 • Návrh malé vodní nádrže 

  Šejnoha, Petr
  Bakalářská práce se zabývá zjednodušeným návrhem malé vodní nádrže na vytipovaném místě u obce Kadov. Slouží ke zlepšení hospodářské krajiny, chovu ryb a rekreaci. Součástí práce je pojednání o typu a funkci malé vodní ...
 • Návrh protierozních a protipovodňových opatření proti nepříznivým účinkům soustředěného povrchového odtoku v k.ú. Lužkovice 

  Kulihová, Martina
  Cílem diplomové práce bylo vyhodnocení erozních a odtokových poměrů v katastrálním území Lužkovice v rámci Komplexní pozemkové úpravy a následný návrh ochranných opatření. Uvažovalo se s vlivem změny klimatu a proto ...
 • Návrh protierozních a vodohospodářských opatření v malém povodí 

  Šebrle, Jiří
  Cílem práce bylo vyhodnocení erozních smyvů a kulminačních průtoků na určeném území v obci Třebařov. Erozní smyv byl určen metodou USLE, kulminační průtok byl vypočten pomocí CN křivek v programu DesQ. Na základě těchto ...
 • Návrh vodohospodářských opatření v malém povodí 

  Hlavín, Tomáš
  Cílem práce je návrh vodohospodářských opatření sloužících k zachycení a odvedení přívalových vod ohrožujících intravilán obce Třebařov, dále posouzení míry erozního ohrožení. Lokalita obce byla zadána vedoucím práce. ...
 • Návrh vodohospodářských opatření v malém povodí 

  Hrnčíř, Rudolf
  Diplomová práce je zaměřena na návrhy vodohospodářských opatření, které slouží k zachycení a odvedení přívalových vod, jenž ohrožují intravilán obce Starovice. V diplomové práci je posouzena míra erozního smyvu půdy na ...
 • Ochrana obce před extravilánovou vodou 

  Hyžák, Aleš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou eroze půdy, povrchového odtoku a jeho následným vlivem na situaci v zasažených územích. Řeší také technická opatření navržená v povodí ovlivňující povrchový odtok. Rozsah práce se ...
 • Použití erozní potenciální metody v České republice 

  Hloušek, Jakub
  V rámci bakalářské práce bylo provedeno vyhodnocení ztráty půdy pro zájmové území nacházející se v severozápadní části povodí Němčického potoka, v okresu Blansko. Výpočet byl stanoven dvěma metodami, a to erozně potenciální ...
 • Real-time vizualizace povětrnostních vlivů v terénu 

  Vlček, Adam
  Díky obrovskému výpočetnímu výkonu se virtuální realita stává stále pestřejší a dynamičtější. Tato práce si klade za cíl prozkoumat vybrané povětrnostní vlivy v terénu, možnosti jejich simulace a dynamického zobrazení v ...