Now showing items 1-17 of 17

 • Etika v reklamě 

  Mihályová, Jana
  Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit postoje vysokoškolských studentů k etice reklamy v České republice. Pro dosažení tohoto cíle bude mezi studenty proveden empirický výzkum pomocí dotazníkového šetření. Teoretická ...
 • Motivace a etické otázky ve stavebním podniku 

  Pětroš, Ondřej
  Tato diplomová práce se zaobírá motivací a etikou ve stavebním odvětví. Úkolem této diplomové práce je zjistit úroveň a případná specifika motivace a etiky ve stavebním podniku. Teoretická část je zaměřena na objasnění ...
 • Naplňování etiky v podnikání ve firmě ABC 

  Kugler, Tomáš
  Cílem této práce je stanovit úroveň podnikatelské etiky ve společnosti ABC. Její úroveň je stanoveno pomocí srovnání s vybranými aspekty podnikového klima. Pomocí dotazníkového šetření jsou stanoveny škály jednotlivých ...
 • Návrh etického kodexu pro společnost Vinařství Ludwig, s.r.o. 

  Hájková, Markéta
  Cílem této diplomové práce je analyzovat současný stav podnikové etiky a kultury ve společnosti Vinařství Ludwig, s.r.o. a zpracovat návrh vedoucí ke zlepšení stávajícího stavu. V první části práce jsou na základě literárních ...
 • Návrh na zlepšení firemní kultury 

  Vacenovská, Jitka
  Diplomová práce je zaměřena na popis současného stavu firemní kultury společnosti Epcos s. r. o. Práce předkládá opatření pro zkvalitnění firemní kultury. Součástí vlastní práce je návrh etického kodexu pro společnost Epcos ...
 • Návrh zlepšení firemní kultury v CA Invia 

  Duchoňová, Denisa
  Diplomová práce „Návrh zlepšení firemní kultury“ se zabývá analýzou podnikové kultury ve firmě Diplomat.cz, která patří mezí významné prodejce služeb na českém trhu. Hlavním cílem práce je zjistit sílu a úroveň firemní ...
 • Obrazová dokumentace v nemocničním informačním systému 

  Rášo, Tomáš
  Tato diplomová práce popisuje nemocniční informační systém (NIS) CLINICOM se zaměřením na oddělení radiologie. Rozebírá problematiku přenosu obrazové dokumentace pacientů prostřednictvím sítě Internet a poskytuje návod pro ...
 • Podnikatelská etika jako součást pojišťovací praxe 

  Vránová, Eva
  Hlavním cílem diplomové práce je analýza činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů z hlediska dodržovaní zásad podnikatelské etiky v pojišťovací praxi. S využitím dotazníků budou zjištěny postoje klientů pojišťovacích ...
 • Podnikatelská etika v bankovnictví 

  Dočkalová, Dagmar
  Diplomová práce se zabývá aplikací etiky do bankovnictví. Je věnována podnikatelské etice a etickému kodexu v Československé obchodní bance, a.s. Práce analyzuje původní etický kodex banky a zabývá se implementací nového ...
 • Podnikatelská etika ve firmě Eisberg a.s. 

  Řezáč, David
  Diplomová práce se zabývá etikou podnikání ve firmě Eisberg a.s. První část pojednává o teoretických východiscích, které souvisí s tématem etiky v podnikání. Vysvětluje a vymezuje důležité pojmy, které jsou pro práci ...
 • Podnikatelská etika ve firmě Precheza,a.s. 

  Janáková, Monika
  Diplomová práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. První část diplomové práce pojednává o teoretických východiscích problematiky „podnikatelská etika“. Druhou části diplomové práce je analýza současného ...
 • Problematika poskytování auditorských služeb v České republice u malých auditorských praxí 

  Uminská, Karolína
  Práce se zabývá analýzou současných problémů na trhu auditorských služeb v České republice s návrhy možností jejich řešení. Obsahem teoretické části práce je analýza historických souvislostí auditu, regulace auditu, zejm. ...
 • Sociální audit ve firmě Ager, spol. s r. o. 

  Neplechová, Kateřina
  Tato diplomová práce pojednává o aktuálním tématu, kterým je etika v podnikání a sociální audit. Je zde obsažen přehled nejdůležitějších pojmů, dále je zdokumentována situace ve firmě. Na základě získaných údajů je proveden ...
 • Sociální audit ve firmě GEOtest Brno, a. s. 

  Kristenová, Lenka
  Tato diplomová práce pojednává o aktuálním tématu, kterým je podnikatelská etika a společenská odpovědnost firem. Je zde obsažen přehled nejdůležitějších pojmů. Dále je zdokumentována situace ve firmě GEOtest Brno a proveden ...
 • Společenská odpovědnost podniku 

  Hodovská, Anna
  Diplomová práce se zabývá společenskou odpovědnosti a její aplikací ve vybrané společnosti. V úvodních částech jsou shrnuty teoretická východiska a používané metodiky. Následují části spojené s analýzami a provedeným ...
 • Vliv firemní kultury na výkonnost pracovníků ve společnosti 

  Ondrůjová, Lenka
  . Výsledkem provedeného průzkumu by měly být návrhy pro společnost a její skutečné uplatnění týkající se zejména etického kodexu, plánu školení, speciálního fondu, individuálního hodnocení a bezpečnosti informací. Závěr ...
 • Vliv ne/etického chování autobusových dopravců na volbě konečného spotřebitele 

  Jarošová, Petra
  Diplomová práce se zabývá vlivem ne/etického chování autobusových dopravních společností, které má vliv na volbu konečného spotřebitele. Práce se skládá ze dvou tematických částí. Teoretická část je věnována základním ...