Now showing items 1-20 of 24

 • The FBC ash as a hydraulic ingredient of hydraulic lime 

  Dvořák, Karel; Kulísek, Karel; Gazdič, Dominik (Elsevier, 2017-01-31)
  This work is focused on the possibilities of utilization of ashes from fluidized bed combustion, i.e. FBC ashes, for the manufacturing of hydraulic lime. Alternative hydraulic binders are becoming very popular in the present ...
 • The influence of the addition of gypsum on some selected properties of lime-metakaolin mortars 

  Majerová, Jana; Drochytka, Rostislav (IOP Publishing, 2018-07-16)
  The renovation and replacement of historical plasters is still a very current topic. Today’s trend is for the production of dry mortar mixtures that can be used for the renovation of historic buildings. The article therefore ...
 • Kompozitní materiály na bázi tuhých zbytků fluidního spalování 

  Kalina, Martin
  Tato práce se zabývá studiem možností přípravy kompozitních materiálů na bázi tuhých zbytků fluidního spalování. Soustředí se hlavně na pevnostní vlastnosti připravených materiálů a na fázové složení vniklých hydratačních ...
 • Modifikace vlastností portlandských cementů orientovaná na snížení emisí CO2 

  Rybová, Alexandra
  Práca je orientovaná na sledovanie hydratačného procesu portlandských cementov na báze fluidných popolčekov, predovšetkým na štúdium AFt fáz, najmä ettringitu a thaumasitu. Konkrétnym cieľom je návrh syntetickej prípravy ...
 • Možnosti eliminace smrštění hliněných omítek 

  Melichar, Jindřich
  Hliněné omítky jež jsou aplikovány v interiérech mají funkci nejem estetickou, ale především tepelně akumulační. Aby bylo dosaženo lepších akumulačních vlastností je potřeba nanést omítku v dostatečně silné vrstvě. To však ...
 • Ověření termodynamické stability ettringitu 

  Pekárková, Jana
  Práce se zabývá možností využití fluidních popílků pro směsné cementy. Zaměřuje se na termodynamickou stabilitu ettringitu, který vzniká při hydrataci směsných cementů. Konkrétně je sledován vliv vnějšího prostředí a vliv ...
 • Příměsi ovlivňující tuhnutí portlandského cementu 

  Hlaváček, Jaroslav
  Při výrobě betonů je důležitý pečlivý výběr vstupních surovin. V dnešní době se při výrobě snažíme o co nejmenší ekonomickou zátěž a co možná největší využití sekundárních surovin. Tato práce je zaměřena na využití druhotných ...
 • Sledování termodynamické stability ettringitu v závislosti na zvolených vnitřních a vnějších parametrech 

  Kolaja, Filip
  Tato diplomová práce je zaměřena na dlouhodobé sledování termodynamické stability ettringitu za zvolených podmínek a jeho možnou nestabilitu či transformaci do jiné AFt fáze, zejména do thaumasitu. Sledované vzorky ettringitu ...
 • Sledování vývoje AFt fází ve směsných portlandských cementech s fluidním popílkem 

  Martykán, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení možnosti využití fluidních popílků pro výrobu směsných cementů a sledování hydratačního procesu, zejména tvorbu AFt fází.
 • Studium objemových změn pojivových silikátových směsí 

  Nováček, Jaroslav
  V teoretické rovině je tato práce věnována metodám měření a principům objemových změn malt a betonů. Důraz je kladen na cementové samonivelační podlahové hmoty s počáteční kompenzací smrštění. V praktické části je práce ...
 • Studium přípravy a vlastností historických omítkových směsí 

  Majerová, Jana
  Diplomová práca sa zaoberá štúdiom prípravy a vlastnosťami historických omietok. V teoretickej časti je zhrnutý historický vývoj mált a ich surovinové zloženie. Experimentálna časť je zameraná na návrh receptúry historizujúcej ...
 • Studium vlastností ettringitu v dlouhodobém horizontu 

  Křižanová, Lucie
  Tato práce je zaměřena na sledování vlastností ettringitu v dlouhodobém horizontu, především jeho termodynamické stability. Ettringit byl připraven dvojím způsobem. V první části se jedná o způsob hydratace yeelimitu, ...
 • Studium vlastností synteticky vyrobeného ettringitu 

  Hučínová, Lenka
  Doposud byl na ÚTHD ettringit připravován dvěma způsoby, původně způsobem hydratace yeelimitového slínku, přičemž se jeví jako vhodnější z kvalitativního i kvantitativního hlediska po sléze zkoumaná přímá syntéza ettringitu ...
 • Studium vlastností thaumasitu v dlouhodobém horizontu 

  Pospíšilová, Klára
  Tato práce se zabývá sledováním termodynamické stability thaumasitu a sledováním jeho vlastností v dlouhodobém horizontu. Cílem byla syntetická příprava thaumasitu v různých podmínkách a jeho vyhodnocení pomocí rentgenové ...
 • Studium vývoje fázového složení v silikátových systémech dostupnými metodami a jejich optimalizace 

  Opravilová, Lenka
  Jedním z nejmarkantnějších měřitelných parametrů vývoje fází a fázových přeměn v anorganických systémech jsou bezesporu změny objemu silikátových matric. Studium objemových změn má zásadní význam z hlediska užitné trvanlivosti ...
 • Syntetická příprava a vlastnosti thaumasitu 

  Klásková, Silvie
  Práce pokračuje ve sledování termodynamické stability thaumasitu. Zabývá se hlavně vlastnostmi tohoto minerálu a možnými způsoby jeho syntetické přípravy. Zjištěné mineralogické složení za pomocí RTG-difrakční analýzy i ...
 • Termodynamická stabilita ettringitu 

  Křižanová, Lucie
  Tato práce se zabývá termodynamickou stabilitou ettringitu, který vznikl hydratací yeelimitového slínku v soustavě s alitem. Stabilita byla sledována v laboratorním prostředí a v prostředí nasycené vodní páry za nízké a ...
 • Termodynamická stabilita thaumasitu 

  Pospíšilová, Klára
  Práce se zabývá rozlišením identifikačních znaků thaumasitu, který spadá do stejné skupiny AFt fází jako minerál ettringit. Obě tyto fáze mají stejné strukturní uspořádání i morfologii. Konkrétním cílem je syntetická ...
 • Thermodynamic Stability of Ettringite Formed by Hydration of Ye’elimite Clinker 

  Fridrichová, Marcela; Dvořák, Karel; Gazdič, Dominik; Pekárková, Jana; Kulísek, Karel (Hindawi Publishing Corporation, 2016-09-08)
  Although the stability of ettringite has been the subject of much research, the solution is not yet fully clear. Ettringite is generally considered to be stable up to a temperature of 110°C; however, some investigators ...
 • Tvorba AFt fází při hydrataci směsného cementu s fluidním popílkem 

  Skřeček, Miroslav
  Práce sleduje možnost využití fluidních popílků pro výrobu směsných cementů. Zabývá se tvorbou a projevy AFt fází při hydrataci směsných cementů. Orientuje se na studium podmínek laboratorní syntetické přípravy ettringitu ...