Now showing items 1-9 of 9

 • Evoluce CoreWar válečníků pomocí genetických algoritmů 

  Tříska, Martin
  Evoluční algoritmy jsou progresivní a neustále se vyvíjející část informatiky. Jsou využívány zejména k řešení mnohodimenzionálních problémů s četnými lokálními maximami, které není možné řešit analyticky. Tato práce ...
 • Evoluční optimalizace analogových obvodů 

  Mihulka, Tomáš
  Cílem práce bylo vytvořit systém pro optimalizaci vybraných analogových obvodů pomocí evoluce s různými fitness funkcemi. Taktéž na tomto systému provádět sadu experimentů a na jejich základě vyhodnotit možnosti evoluční ...
 • Evoluční predikce časových řad 

  Křivánek, Jan
  Náplní předkládané práce je sumarizace znalostí v oblasti teorie časových řad, jejich analýzy a aplikace na finančních trzích. Dále práce podává přehled evolučních algoritmů, jejich klasifikaci a použití. Jádrem práce je ...
 • Evoluční strategie v úloze anotace funkce nukleotidového polymorfismu 

  Šalanda, Ondřej
  Tato práce prezentuje nový přístup k predikci vlivu nukleotidového polymorfismu na funkci proteinu. Cílem je vytvořit nový metanástroj, který pomocí váhového konsensu kombinuje vlastnosti osmi již existujících nástrojů za ...
 • Evoluční strategie v úloze predikce vlivu aminokyselinových mutací na stabilitu proteinů 

  Kadlec, Miroslav
  Tato práce se zabývá predikcí vlivu aminokyselinových mutací na stabilitu proteinu. Cílem je vytvořit konsenzuální prediktor využívající výstupy vybraných existujících nástrojů za účelem zvýšení úspěšnosti predikce. Optimální ...
 • Neuronové sítě a evoluční algoritmy 

  Svobodová, Jitka
  Diplomová práce se zabývá použitím zvolených evolučních algoritmů k určení a úpravě parametrů neuronové sítě. K úpravě parametrů sítě se zpětným šířením chyby byly použity genetické algoritmy, evoluční strategie a evoluční ...
 • Optimalizace PID regulátoru pomocí evolučních výpočetních technik 

  Kočí, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá použitím evolučních výpočetních technik při nastavování PID regulátoru. V rešeršní části shrnuje základní informace o problematice regulace a další potřebné podkladové informace o kvalitě ...
 • Vliv mapování kandidátního řešení na efektivitu evolučního algoritmu 

  Hrbáček, Jiří
  Náplní předložené práce je sumarizace znalostí v oblasti teorie mapování kandidátního řešení, jejich analýza a aplikace na evoluční algoritmy. Práce podává přehled evolučních algoritmů, jejich klasifikaci a použití. Cílem ...
 • Využití evolučních algoritmů v kvantovém počítání 

  Žufan, Petr
  Tato práce implementuje evoluční systém pro nelezení kvantového operátoru ve formě unitární matice. Cílem je ověření různých přístupů reprezentace kandidátních řešení a nastavení evolučního algoritmu. V práci byly použity ...