Now showing items 1-20 of 38

 • Analýza hospodaření vybrané obce pomocí časových řad 

  Oralová, Ivana
  Bakalářská práce se zabývá analýzou rozpočtového hospodaření městyse Nezamyslice a vybraných finančních ukazatelů ve sledovaném období 2007–2016. Na základě výstupů z provedených rozborů a aplikací statistických metod ...
 • Analýza nejvyššího a nejlepšího využití objektu bývalé restaurace v Kroměříži 

  Čeňková, Lydie
  Diplomová práce se zabývá analýzou nejvyššího a nejlepšího využití majetku, která je zde prakticky aplikována na konkrétní příklad. Analýza je provedena na budově bývalé restaurace Slovan v Kroměříži, která je v současnosti ...
 • Analýza nejvyššího a nejlepšího využití objektu v Brně 

  Novák, Jakub
  Diplomová práca sa zaoberá analýzou najvyššieho a najlepšieho využitia majetku (HABU), ktorá je v praktickej časti tejte práce aplikovaná na konkrétnom príklade. Teoretická časť popisuje a vysvetluje 4 základné hypotézy, ...
 • Analýza rozdílů ve vykazování zaměstnaneckých požitků podle IAS/IFRS a dle české účetní legislativy 

  Trkalová, Žaneta
  Tato bakalářská práce zkoumá a porovnává oblast závazků vůči zaměstnancům dle české účetní legislativy a zaměstnaneckých požitků podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví. Cílem práce je porovnat a analyzovat ...
 • Analýza výkonnosti Pekařství Králík pomocí časových řad 

  Šimková, Marcela
  Bakalářská práce se zabývá analýzou výkonnosti Pekařství Králík pomocí časových řad. Veškerá vstupní data byla získána ze zdrojů pekárny. Cílem je vypracovat analýzu, která poslouží k predikci jednotlivých ukazatelů výroby ...
 • Cena, kvalita a rizika poskytování prací a služeb facility managementu 

  Hladišová, Marika
  Tato diplomová práce se zabývá cenou, kvalitou a riziky v poskytování prací a služeb Facility managementu. V teoretické části jsou popsány základní pojmy týkající se Facility managementu, jeho přínosy, způsoby zajištění, ...
 • Daň z nemovitostí a její vliv na rozpočet obce Starý Poddvorov 

  Kuchyňková, Michaela
  V bakalářské práci se budu věnovat dani z nemovitostí, konkrétně jejímu významu v rozpočtu obce Starý Poddvorov. Vysvětlím pojmy obec, rozpočet, daňové a nedaňové příjmy, sazby daně a rozdělím majetkové daně. V analytické ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Opatřilová, Michaela
  Tato diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace podniku KALÁB – stavební firma, s.r.o. a návrhů na její zlepšení. Společnost se zabývá stavební a developerskou činností. Jedná se známou firmu, která má ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Ferencová, Eva
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku hodnocení výkonnosti společnosti KOHUT Třinec s.r.o. v období od 1. 4. 2007 do 31. 3. 2011. Zhodnocení je provedeno pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy, konkrétně ...
 • Liniová stavba v rámci životního cyklu z pohledu BIM 

  Vacková, Veronika
  Cílem práce bylo využití systému BIM v rámci zajištění kompletní výstavby, včetně provozní části u liniových staveb. V první části diplomové práce jsem se zabývala náklady na celkovou životnost liniové stavby, životním ...
 • Nákladová cena v podniku 

  Sečányová, Alexandra
  Předmětem bakalářské práce je zaměřeni se na problematiku nákladové ceny podniku, s následnou aplikaci na podnik, kterého předmětem podnikaní je výroba kompozitních oken a dveří. V této práci je hlavním cílem zjištěni a ...
 • Nástroj pro evidenci hospodaření domácnosti v iOS 

  Marek, Jakub
  Hlavním úkolem této práce je návrh a realizace nástroje pro evidenci hospodaření domácnosti. Nástroj je zpracován ve formě aplikace pro zařízení iPhone s operačním systémem iOS verze 7.0 a vyšší. Aplikace umožňuje zaznamenávat ...
 • Návrh metod hodnocení ukazatelů efektivity civilních letišť 

  Novotný, Roman
  Úvodní část práce zahrnuje vývoj letecké dopravy, členění letišť podle Ministerstva dopravy v ČR, podle zákona o civilním letectví a dle kódového značení letišť (předpis L 14). Cílem bylo provést teoretické definování a ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Palánová, Šárka
  Hlavním tématem této diplomové práce je sestavení návrhu finančního plánu pro vybranou společnost na roky 2016 – 2018 na základě analýzy dat společnosti z let 2011 – 2015. Finanční plánování představuje komplexní soubor ...
 • Návrh rozpočtu obce 

  Kvasničková, Markéta
  Bakalářská práce zkoumá hospodaření a financování územně samosprávního celku a problematiku hospodaření obce Želešice. První část práce je zaměřena na teoretickou část o obci, rozpočtové skladbě a rozpočtu obcí. Druhá část ...
 • Návrh údržbových prací pro malý dopravní letoun 

  Bednář, Ondřej
  Cílem této diplomové práce je navrhnout údržbové práce pro malý dopravní letoun. Tato diplomová práce je zaměřena na přehled činností, které jsou prováděny při údržbě malých dopravních letounů s kapacitou kolem padesáti ...
 • Optimalizace financování Žďáru nad Sázavou 

  Štursová, Klára
  Cílem diplomové práce na téma „Optimalizace financování Žďáru nad Sázavou“ je zjistit potřeby obyvatel města Žďáru nad Sázavou a na základě výsledků navrhnout nová řešení financování dle rozpočtových možností města. Dílčím ...
 • Optimalizace provozních a finančních nákladů v maloobchodním podniku 

  Střeštíková, Iveta
  Tématem diplomové práce je optimalizace nákladů v obchodní společnosti. Pod pojmem optimalizace se skrývá snaha modifikovat náklady tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího hospodářského výsledku společnosti. Pro správné ...
 • Optimalizace tvorby a čerpání rozpočtu vybrané firmy 

  Ticháček, Jiří
  Práce se zabývá rozpočetnictvím neziskových organizací v České republice. Teoretická část specifikuje jednotlivé druhy činností a doporučení při tvorbě a čerpání rozpočtů. Analytická část pak tyto poznatky aplikuje a dále ...
 • Podnikatelský záměr - založení úklidové společnosti 

  Vondryska, Luboš
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru na založení úklidové společnosti. V první části práce je popsán teoretický rámec založení podnikatelského subjektu. Druhá část je zaměřena prakticky. V této části ...