Now showing items 1-15 of 15

 • Automaticky aktualizovaný webový portál 

  Staněk, Petr
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a implementaci automaticky aktualizovaného webového portálu, který řeší nedostatky portálů plněných obsahem lidmi. Dále předkládá srovnání existujících vědeckých portálů, rozebírá ...
 • Automatizovaná navigace na privátních stránkách 

  Kliment, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá technologiemi souvisejícími s webovými stránkami a popisuje navigaci na nich, včetně přihlašování do privátních částí a udržování kontextu uživatele. Je zde rozebrán návrh mechanismu pro ...
 • Extrakce informací z biomedicínských textů 

  Knoth, Petr
  V poslední době bylo vynaloženo velké úsilí k tomu, aby byly biomedicínské znalosti, typicky uložené v podobě vědeckých článků, snadněji přístupné a bylo možné je efektivně sdílet. Ve skutečnosti ale nestrukturovaná podstata ...
 • Extrakce metadat z vědeckých článků 

  Lokaj, Tomáš
  Tato práce se zabývá extrakcí metadat z vědeckých článků. Je zde obecně popsán problém extrakce informací se zaměřením na zpracování textových dokumentů. Dále je představen autorem vytvořený program clanky2meta.py určený ...
 • Extrakce sémantických vztahů z textu 

  Pospíšil, Milan
  Dnes existuje spousta polostrukturovaných dokumentů, které by bylo vhodné převést do strukturované podoby. Cílem práce je navrhnout systém, který umožňí tuto práci co nejvíce zautomatizovat. To může být obtížný problém, ...
 • Extrakce vztahů mezi pojmenovanými entitami zmíněnými v textu 

  Voháňka, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá extrakcí vztahů. Vysvětluje základní znalosti nutné pro vývoj extrakčních systémů. Dále popisuje návrh, implementaci a srovnání tří vlastních systémů, které jsou řešeny jinými způsoby. Jsou ...
 • Kontrola konzistence informací extrahovaných z textu 

  Stejskal, Jakub
  Tato práce je zaměřena na strojové techniky, které jsou využívány při zpracování přirozeného jazyka a extrakce informací z textu. Přibližuje obecné metody začínající zpracováním surového textu, až po extrakci vztahů ze ...
 • Metody extrakce informací 

  Adamček, Adam
  Cílem procesu extrakce informací je získání relačních dat z textu psaného přirozeným jazykem na další jednodušší zpracování výpočetní technikou. Oblast využití takto získaných informací je široká - od sumarizace textů, ...
 • Podpora extrakce informací ze strukturovaného textu 

  Kliment, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá způsobem extrakce informací ze strukturovaných textů. Výsledná aplikace provede převod textů podporovaných formátů na XML reprezentaci, nad kterou jsou následně prováděny dotazy, pomocí nichž ...
 • Rámec pro extrakci informace z WWW 

  Brychta, Filip
  Prostředí webu se postupně vyvinulo v nejrozsáhlejší zdroj dokumentů v elektronické podobě, takže by bylo velice výhodné, informace v těchto dokumentech zpracovávat automaticky. To však není jednoduchý úkol, protože většina ...
 • Segmentace webových stránek s využitím shlukování 

  Lengál, Tomáš
  Tato zpráva se zabývá segmentací webových stránek, jež je důležitou součástí oboru extrakce informací. V první části popisujeme několik obecných způsobů jak se dá implementovat. Následně je pak představena metoda Box ...
 • Systém pro integraci webových datových zdrojů 

  Kolečkář, David
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat webovou aplikaci, která bude sloužit pro integraci webových datových zdrojů. K řešení integrace dat byla použita metoda, která využívá doménový model cílového ...
 • Určování typů a atributů entit napříč jazyky 

  Švub, Daniel
  Cílem této práce je analýza článků na internetové encyklopedii Wikipedii a převod jejich textu psaného v přirozeném jazyce na strukturovanou databázi osob, míst a dalších entit. Podstatou implementovaného programu je určení ...
 • Webové uživatelské rozhraní nástroje pro extrakci informací 

  Pokorný, Jan
  V této práci se můžete dočíst o návrhu a implementaci JavaScriptové aplikace, která slouží jako uživatelské rozhraní pro nástroj k extrakci dat. Aplikace nabízí prostředí, ve kterém si uživatel spravuje extrakční úlohy. ...
 • Znalec encyklopedie 

  Krč, Martin
  Předmětem projektu je systém pro zodpovídání otázek formulovaných v přirozeném jazyce. Práce pojednává nejprve o problémech spjatých se systému tohoto druhu a o některých uplatňovaných přístupech. Důraz je kladen na povrchové ...