Now showing items 1-12 of 12

 • Digitálně řízený filtr 

  Rez, Jan
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu funkčního prototypu digitálně řízeného univerzálního analogového kmitočtového filtru 2. řádu. Součástí návrhu je výběr vhodné topologie zapojení filtru a výběr konkrétního integrovaného ...
 • Mechanicko-strukturní charakteristiky slitiny hořčíku AZ61. 

  Svozil, Libor
  V této práci jsou porovnávány struktury a výsledné mechanické vlastnosti slitiny AZ61v litém stavu a po rozpouštěcím žíhání. Práce obsahuje srovnání vyskytujících se fází, mechanické vlastnosti a tvrdost materiálu. Pro ...
 • Návrh změny podnikového procesu 

  Nováková, Johana
  Tato práce se zabývá problematikou procesního řízení v oblasti identifikace úspor s cílem analýzy vybraného procesu a vytvoření návrhu vylepšení stávajícího procesu z hlediska efektivity. Popisuje procesní řízení, modelování ...
 • Nová řešení převodníků pro měření filtrů v proudovém módu 

  Štork, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá novými řešeními diferenčních převodníků napětí na proud a zpětně proudu na napětí, které jsou potřebné pro měření kmitočtových filtrů v proudovém módu z důvodu absence přístrojů, které by ...
 • Optimalizace provozu indukční pece ve slévárně Vsetín 

  Trachta, Jiří
  Cílem této práce je optimalizace provozu indukční pece ve slévárně společnosti PROMET FOUNDRY a.s. V této slévárně jsou instalovány dvě indukční tavící pece o shodné konstrukci, které mohou pracovat buď v režimu tavení, ...
 • Systém pro řízení intenzity osvětlení 

  Harman, Ján
  Tématem mé semestrální práce je zpracovat systém pro řízení intenzity osvětlení. Je to elektronické zařízení, které na základě nastavení a vstupních signálů řídí intenzitu osvětlení. Toto zařízení může pracovat na jednofázové ...
 • Termodynamika fázových přeměn - rovnovážné a entalpické diagramy pro soustavu Fe - C 

  Štěpánek, Roman
  Tato práce shrnuje základních informace o rovnováze soustav, termodynamice fázových přeměn, rovnovážných a entalpických diagramech soustav a souvislostech mezi nimi. Zároveň se důkladněji věnuje konstrukcím přibližných ...
 • Uživatelské rozhraní pro HP89410A 

  Neužil, Jan
  Cílem práce bylo vytvořit v jazyce LabVIEW uživatelské rozhraní, které umožní i neškolené obsluze provádět typická měření spektrálním analyzátorem HP89410A. Je zde popsán princip analogových i digitálních spektrálních ...
 • Úprava světelně řízené křižovatky v Kunovicích na náměstí Svobody 

  Kosňovská, Vendula
  Práce se zabývá optimalizací dopravy na křižovatce řízené světelným signalizačním zařízením v Kunovicích na náměstí Svobody návrhem nových signálních plánů a drobnými stavebními úpravami tak, aby její životnost byla co nejdelší.
 • Vibrodiagnostika ložisek 

  Navrátil, Pavel
  Tato bakalářská práce uvádí podstatu metod vibrodiagnostiky valivých ložisek, jejich zhodnocení a jejich význam v jednotlivých fázích poškození ložiska, které jsou zde také blíže popsány. Zaměřili jsme se na tyto metody: ...
 • Vliv příměsi kobaltu na parametry kladné elektrody Ni-Cd akumulátorů 

  Svoboda, Michal
  Diplomová práce pojednává o popisu vlivu příměsi kobaltu na vlastnosti kladné elektrody Ni-Cd akumulátorů. Pomocí techniky křemenných mikrovah jsou analyzovány jevy snižující životnost kladné elektrody během zrychleného ...
 • Výpočet jednofázového asynchronního motoru 

  Ševčík, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá jednofázovým asynchronním motorem. První část pojednává o konstrukci, principu činnosti a základních parametrech tohoto motoru. Je probrán také vznik točivého momentu a momentové charakteristiky ...