Now showing items 1-16 of 16

 • Aplikace principů projektového managementu a jeho význam při implementaci informačního systému SAP 

  Matulová, Nadežda
  Diplomová práca sa zameriava na projekt implementácie informačného systému SAP do spoločnosti. Približuje základné problémy a metódy projektového riadenia a bližšie popisuje aplikáciu týchto poznatkov v praxi. Výstupom ...
 • Ekonomické a finanční zhodnocení developerského projektu 

  Švára, Karel
  Práce se zabývá vyhodnocením ekonomické efektivnosti a finanční proveditelnosti skutečného developerského projektu. Teoretická část je věnována charakteristice pojmu investice, popisuje její druhy a strategie, typy ...
 •  Komercializace bytových domů 

  Karásek, Jiří
  Diplomová práce se zabývá problematikou komercializace bytových domů. Teoretická část představuje problematiku hospodářských cyklů ve spojení s ekonomickou krizí. Součástí teoretické práce je také developerská oblast a s ...
 • Organizace zakázky ve stavebním podniku 

  Čuba, Vojtěch
  Předmětem této bakalářské práce je na konkrétní zakázce popsat organizaci zakázky ve stavebním podniku. Tedy ukázat danou zakázku v jejích klíčových částech a popsat jednotlivé fáze organizace zakázky ve firmě. Teoretická ...
 • Plánování realizace liniové stavby 

  Mudrák, Miroslav
  Předložená práce se zabývá plánováním realizace liniové stavby. Teoretická část je zaměřena na životní cyklus projektu a jeho fáze. Popisuje postup plánování času a tvorbu harmonogramu výstavby. V závěru teoretické části ...
 • Plánování stavební zakázky zhotovitelem 

  Nováková, Jolana
  Diplomová práce se zabývá plánováním stavební zakázky z pohledu zhotovitele. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy projektového řízení. Dále jsou popsány metody a principy používané při řízení projektu výstavby ...
 • Podnikatelský projekt 

  Nepožitková, Lucie
  Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Jejím hlavním cílem je vytvořit podnikatelský plán pro developerský projekt, který povede k realizaci výstavby rodinných domů v okolí Olomouce. K jeho vytvoření ...
 • Programová podpora definování projektu s využitím LFM (Logical Frame Method) 

  Viktorin, Martin
  Cílem diplomové práce je návrh a realizace programové podpory definování projektu s využitím LFM (Logical Frame Method). První část pojednává o projektovém řízení a nutnosti jeho použití při řešení projektů. Dále jsou ...
 • Projekt revitalizace retenční nádrže 

  Janišová, Marie
  Předložená bakalářská práce se zaměřuje na analýzu v současné době realizovaného projektu Revitalizace lokality „Na Kněžsku“, který řeší rekonstrukci stávající retenční nádrže v obci Kateřinice a na následnou aplikaci ...
 • Příprava stavební zakázky 

  Pandulová, Iveta
  Cílem mé bakalářské práce je seznámení s konkrétními principy, metodami a postupy přípravy stavební zakázky a následně jejich aplikace na praktickém projektu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické ...
 • Řízení projektu rekonstrukce pozemní komunikace 

  Novotný, Matěj
  Tato práce se zabývá řízením projektu rekonstrukce pozemní komunikace. Teoretická část vymezuje základní pojmy projektového řízení. Zaměřuje se na jednotlivé fáze projektu a také na činnosti, které ke každé fázi náleží. ...
 • Řízení projektu výstavby 

  Kuchařík, Jan
  Předložená práce se zabývá Řízením projektu výstavby. Teoretická část je zaměřena na životní cyklus projektu a jeho fáze. Popisuje se postup plánování času a tvorba harmonogramu výstavby. V závěru teoretické části je ...
 • Řízení projektu výstavby 

  Kadeřávková, Jitka
  Tato bakalářská práce se zabývá řízením projektu výstavby a je rozdělená do dvou částí – teoretická a praktická. V teoretické části je stručně charakterizované projektové řízení, samotný projekt, fáze projektu a potřebná ...
 • Řízení projektu výstavby stavebního celku z pohledu dodavatele 

  Dvořák, Filip
  Diplomová práce se věnuje a současně vysvětluje základní pojmy, které se týkají oblasti systému řízení projektu výstavby stavebního celku z pohledu dodavatele. Cílem této práce je seznámení s konkrétními principy, metodami ...
 • Využití metodiky projektového řízení ve stavebních firmách 

  Fuchs, Marek
  Bakalářské práce se zabývá projektovým řízením, vysvětluje základní metody projektového řízení, standardy projektového řízení a fáze projektu. Předmětem praktické části je prostřednictvím dotazníkového šetření zjistit a ...
 • Zhodnocení projektu a návrh metodiky projektového řízení 

  Pluhař, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá problematikou projektového řízení – řízení činností při vývoji software. Vedle vysvětlení základních pojmů z dané oblasti, pojednává o výhodách a nevýhodách některých známých postupů, které jsou ...