Now showing items 1-14 of 14

 • Frekvenční syntezátor pro mikrovlnné komunikační systémy 

  Klapil, Filip
  Cílem diplomové práce je návrh řešení frekvenčního syntezátoru pro mikrovlnné komunikační systémy. Konkrétně se práce zabývá návrhem kmitočtového syntezátoru se smyčkou fázového závěsu. Na začátku práce je vysvětlen princip ...
 • Kmitočtové syntezátory 

  Lapčík, Josef
  Diplomová práce se zabývá rozborem a dělením frekvenčních syntezátorů a návrhem syntezátorů DDS a PLL. Jsou rozebrány základní typy syntezátorů a odlišnosti mezi způsoby jejich činnosti. V části návrhu jsou v práci podrobně ...
 • Laboratorní vysokofrekvenční generátor 

  Konzal, Jan
  Tato práce popisuje návrh vysokofrekvenčního laboratorního generátoru, založeném na principu nepřímé analogové syntézy s fázovým závěsem. První část práce popisuje princip přímé číslicové a nepřímé analogové syntézy. ...
 • Měření průtoku plynů 

  Kozák, Matěj
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu vírového průtokoměru pro nominální rozsah 40 l.min-1. Popisuje problematiku výběru vírového tělíska a způsoby detekce vzniklých vírů. Práce obsahuje řešení různých problému při ...
 • Návrh a realizace aktivního trojfázového usměrňovače 

  Bareš, Jiří
  Tato práce pojednává o řízení trojfázového aktivního usměrňovače. V první, teoretické části, popisuje několik různých strategií řízení, se zaměřením na napěťově orientovanou strategii. Pro ni je v práci vypracován návrh, ...
 • Návrh čtecí hlavy pro magnetický čárový kód 

  Kadlčík, Libor
  Magnetický čárový kód se skládá z feromagnetických proužků natištěných na podkladovém materiálu. Množství feromagnetika v proužcích je malé, a proto snímání magnetického čárového kódu vyžaduje citlivé metody. Bude popsán ...
 • Návrh napěťově řízeného oscilátoru 

  Richter, Vladimír
  Práce se zabývá problematikou napěťově řízených oscilátorů. Rozebírá jejich současný stav a uvádí některé typické příklady. Dále jsou popsány fázové závěsy a využití napětím řízených oscilátorů ve fázových závěsech. Hlavním ...
 • Ovládací panel VKV rádia s kmitočtovou syntézou 

  Sobotka, Martin
  Cílem této práce je navržení zapojení ovládacího panelu pro příjem VKV rádia a jeho praktická realizace. Doplněním panelu o vhodnou vstupní tunerovou jednotku vznikne kompletní přijímač pro příjem rádiového vysílání. Mým ...
 • Převodník frekvence na napětí 

  Šindelář, Michal
  Tato bakalářská práce řeší problematiku převodu frekvence na napětí především hlediska rychlosti a přesnosti převodu. Cílem práce je návrh a realizace převodníku na základě vstupních požadavků. Řešení spočívá v realizaci ...
 • Spektrální analyzátor do 500 MHz 

  Čada, David
  Práce se věnuje návrhu spektrálního analyzátoru typu superheterodyn s dvojitým směšováním do kmitočtu 500 MHz, dynamickým rozsahem 90 dB, mezifrekvenčními kmitočty 868,3 MHz a 10,7 MHz. Jsou řešeny jednotlivé bloky ...
 • Synchronizované zdroje časových signálů 

  Florián, Antonín
  Tato práce se zabývá návrhem synchronizovaných zdrojů časových signálů. První část se věnuje teorii krystalových jednotek, krystalových oscilátorů a PLL. Druhá část se věnuje návrhu krystalového oscilátoru na frekvenci ...
 • Širokopásmový VF generátor signálu do 6GHz 

  Mička, Josef
  Tato práce se zabývá realizací širokopásmového vysokofrekvenčního generátoru s nastavitelnou amplitudou výstupního signálu. Generátor je založen na frekvenčním syntezátoru ADF4355. Pro nastavení výkonové úrovně výstupního ...
 • Vícepásmový mikrovlnný vysílač pro studium šíření elektromagnetických vln v atmosféře 

  Poslušný, Marek
  Diplomová práce se zabývá návrhem vícepásmového mikrovlnného vysílače pro studium šíření elektromagnetických vln v atmosféře s možností modulace vysílaného signálu. Základem vysílače jsou synchronizované fázové závěsy, ...
 • Zdroj pro pulzní magnetronové naprašování 

  Schulz, Jakub
  Předkládaná práce se zabývá návrhem a konstrukcí generátoru pro magnetronové naprašování. Navržené zařízení je schopné generovat dva výstupní signály s obdélníkovým průběhem v protitaktním režimu. U obou výstupů lze nezávisle ...