Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Ivachshenko, Olga
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti ABB, s. r. o. za použitím statistických metod. Práce se skládá ze dvou částí. První část se zaměřuje na vysvětlení jednotlivých ekonomických ukazatelů a popisuje ...
 • Ekonomická analýza vybraného podniku 

  Jančíková, Kateřina
  Diplomová práce zkoumá výseč finanční analýzy podniku se zaměřením na finanční rizika plynoucí z výsledků finanční analýzy. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy finanční analýzy, včetně vzorců potřebných pro ...
 • Financování podnikatelských aktivit 

  Chromiaková, Barbara
  V diplomové práci Financování podnikatelských aktivit se zabývám zhodnocením finančního zdraví společnosti za pomoci prostředků finanční analýzy. Diplomová práce obsahuje teoretickou, analytickou a návrhovou část. Předmětem ...
 • Finanční analýza společnosti Sain-Gobain PAM CZ s.r.o. 

  Spousta, Jan
  Bakalářská práce se zabývá vyhledáním možných ekonomických rizik společnosti Saint-Gobain PAM CZ s. r. o., která působí na trhu litinových vodovodních a kanalizačních systémů. Práce je rozdělena na teoretickou část, která ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Reigl, David
  Bakalářská práce se zabývá posouzením finanční situace společnosti Český Caparol s.r.o. v období let 2009 – 2013 za pomocí vybraných metod finanční analýzy. Zjištěné hodnoty ukazatelů následně slouží k posouzení finančního ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Měchurová, Lada
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace organizace Vinařství Mutěnice, s. r. o. v letech 2013–2017. Nejprve jsou v teoretické části představeny veškeré ukazatele, které budou potřeba ke zpracování ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Rozkydal, Štěpán
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Agrospol Velká Bystřice s.r.o. v letech 2014–2018. V první části práce jsou vymezeny jednotlivé teoretické pojmy a ukazatele finanční analýzy. V analytické ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Sadílek, Jakub
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a následné zhodnocení finanční situace podniku. V první části práce je představena teorie jednotlivých metod použitých pro analýzu a zhodnocení finanční stránky podniku. V druhé části ...
 • Možnosti financování investičního projektu v obchodní společnosti 

  Kalinová, Ivana
  Diplomová práce je zaměřena na přehled současných možností financování investičního projektu. První část práce je věnována vymezení pojmů financování, rozdělení zdrojů financování do jednotlivých skupin a jsou zde uvedeny ...
 • Platební neschopnost firmy a metody řešení tohoto problému 

  Kinclová, Klára
  Diplomová práce"Platební neschopnost firmy a metody řešení tohoto problému" se zabývá řízením pohledávek. Popisuje nástroje a metody, které lze efektivně využít při snaze snížit množství nesplacených pohledávek či předcházení ...
 • Pohledávky v kapitálové společnosti 

  Lečbychová, Vendula
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku pohledávek z obchodních vztahů. Na základě zjištěných skutečností z provedeného rozboru pohledávek ve vybraném podniku jsou doporučena opatření, která by mohla vést k zefektivnění ...
 • Posouzení finančního zdraví firmy 

  Karas, Michal
  Bakalářská práce hodnotí finanční zdraví společnosti Anamoka, s.r.o. . Při finanční analýze firmy jsem využil elementárních metod finanční analýzy. Analyzoval jsem účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztrát) firmy z let ...
 • Řízení peněžních toků v zemědělském podniku 

  Konečný, Zdeněk
  Diplomová práce se věnuje problematice podnikové likvidity. Zaměřuje se jednak na řízení pohledávek z obchodního styku, ale také na optimalizaci peněžních prostředků a vhodné krátkodobé investování přebytečné hotovosti. ...
 • Výběr vhodné formy externího financování podniku 

  Kovanda, Patrik
  Tato diplomová práce se zabývá výběrem vhodné formy externího financování podniku. Jednotlivé bankovní produkty a služby jsou v teoretické části práce obecně definovány a následně jsou v praktické části mezi sebou porovnány. ...
 • Zhodnocení a návrh expanze společnosti na zahraniční trhy 

  Plachá, Zuzana
  Diplomová práce zobrazuje zhodnocení firmy a možný postup exportu výrobků na zahraniční trh. Součástí práce jsou také i významné informace, analýzy a řešení, jak tohoto postupu nejlépe využít ve firemní prospěch. Firma se ...