Now showing items 1-6 of 6

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Botosová, Kristýna
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace vybraného podniku. V první části diplomové práce jsou popsána teoretická východiska – metody, jež jsou použity při provedení finanční analýzy. Druhá část obsahuje ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Hroník, Petr
  Náplň práce byla zaměřena na analýzu a zhodnocení výkonnosti vybrané společnosti na základě poskytnutých vstupních informací pomocí finanční a faktorové analýzy. Získané výsledky byly pro jejich větší vypovídací schopnost ...
 • Kvalifikace depoziční pece 

  Petrová, Lenka
  Tato práce je zaměřena na problém nastavení CVD pece pro produkci ve výrobním závodu. Problém je, že přesná zařízení jako depoziční pece musíbýt pro produkci nastaveny až na místě, kde budou provozovány. Toho je možno ...
 • Metody výběru proměnných pro predikci bankrotu firem 

  Šebestová, Monika (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2017-12-08)
  Predikce finančního selhání je důležitou činností, prováděnou finančními institucemi za účelem zhodnocení finančního zdraví firem i jednotlivců. V současné době jsou predikční modely založeny na statistických metodách či ...
 • Statistické modelování znečištění ovzduší prašným aerosolem 

  Mikušková, Martina
  Diplomová práce se zabývá mnohorozměrnými statistickými metodami a jejich environmentálními aplikacemi. Teoretická část práce je věnována vybraným metodám lineární regresní analýzy, metodě hlavních komponent a také je ...
 • Výběr nejvhodnějšího somatotypu pro daný sport pomocí faktorové analýzy. 

  Bušík, Peter
  Táto bakalárska práca sa zaoberá modelom faktorovej analýzy, ktorý sa používa na redukciu dát. Cieľom je nájsť nepozorovateľné spoločné faktory, ktorými môžeme jednoduchšie popísať sledované dáta. Práca prezentuje odhad ...