Now showing items 1-20 of 34

 • Alternativní využití biomasy 

  Hornoch, Radek
  Tato bakalářská práce popisuje možnosti zpracování biomasy na ušlechtilejší formy paliv a jejich využití. V první části jsou popsány zdroje biomasy, tedy možnost cíleně pěstovat plodiny nebo využívat různých vhodných odpadů. ...
 • Biologicky rozložitelný odpad 

  Dřímal, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je seznámení s problematikou využívání biologicky rozložitelných odpadů (BRO) v zemích EU. Úvodní kapitoly jsou zaměřeny na popis druhů BRO. V práci jsou popsány způsoby zpracování tohoto odpadu ...
 • Charakterizace vybraného typu mléčného „bio“ výrobku 

  Hanychová, Silvie
  Tato bakalářská práce se zabývá senzorickým hodnocením kefíru. Konkrétně jsou sledovány rozdíly v senzorických vlastnostech kefíru vyrobeného stejným způsobem z různých druhů mléka. Teoretická část pojednává o kefíru, jeho ...
 • Energetické využití biomasy 

  Holečková, Michaela
  Cílem bakalářské práce je rešerše druhů biomasy, jejich technologie pro energetické zpracování a zmapování velkých energetických celků v České republice. První část práce se zabývá definicí biomasy jejím rozdělením a ...
 • Energetické využití biomasy 

  Budiš, Marek
  Tato závěrečná práce, vyhotovená v rámci bakalářského studia Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, se zabývá literární rešerší na téma energetické využití biomasy. První část práce se věnuje biomase, jejímu vzniku a ...
 • Energetické využití biomasy 

  Bouchner, Michal
  Hlavním cílem bakalářské práce je rešerše technologií vyrábějících energii z biomasy se zaměřením na výrobu elektrické energie. V první části jsou tyto technologie rozděleny a popsány. V druhé části se práce zabývá vhodnými ...
 • Energetické využití biomasy 

  Ošťádal, Michal
  Hlavním cílem bakalářské práce je rešeršní zpracování technologií na přeměnu biomasy s následným energetickým využitím. Na začátku práce je rozebrána podstata biomasy jako energetického zdroje. Další část se věnuje jednotlivým ...
 • Energetické využití biomasy 

  Mandelík, Ladislav
  Hlavním cílem této bakalářské práce je rešerše druhů biomasy, přehled technologií pro její energetické zpracování za účelem výroby elektrické energie a tepla a porovnání současného využívání biomasy v energetických celcích ...
 • Energetické využití biomasy 

  Šenovský, Petr
  Cílem bakalářské práce je vypracování rešerše na téma energetické využití biomasy. První část práce popisuje vznik, vlastnosti a možnosti získání biomasy. V druhé části se popisují především jednotlivé technologie přeměny ...
 • Enzymatická hydrolýza odpadní papíroviny - zdroj suroviny pro výrobu kapalných biopaliv 

  Lepař, Petr
  Diplomová práce pojednává o procesu enzymatické hydrolýzy odpadní papíroviny jako zdroje pro výrobu kapalných biopaliv. Navazuje bezprostředně na stejnojmennou diplomovou práci Ing. Brummera, je jejím pokračováním a vychází ...
 • Fermentance vybraných cereálií pomocí bakterií Lactobacillus plantarum 299v . 

  Hamalová, Sabina
  Počet obyvatel trpících různými infekčními, zánětlivými a alergickými nemocemi stejně jako výskyt laktózové nesnášenlivosti a vysoké hodnoty krevního cholesterolu, má narůstající tendenci. Některé z těchto zdravotních ...
 • Kinetika tvorby kyseliny mléčné v kefiru 

  Fajtl, Zbyněk
  Tato bakalářská práce se zabývá kinetikou tvorby kyseliny mléčné a spotřebě laktózy při fermentaci kefíru, z jednoho druhu mléka za stejných podmínek. Teoretická část obsahuje informace na téma kefíru a kefírových zrn, ...
 • Mléčné bakterie a jejich využití 

  Jiříková, Ivana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium mléčných bakterií. V rámci práce byla provedena rešerše shrnující poznatky o těchto bakteriích. První část je zaměřena na obecnou identifikaci bakterií a rozdělení do jednotlivých ...
 • Molekulární charakterizace vybraných kmenů klostridií izolovaných ze sýrů 

  Chroboková, Maria
  Práce byla zaměřena na molekulární charakterizaci 42 bakteriálních kmenů rodu Clostridium. DNA byla izolována fenol-chloroformovou extrakcí a vysrážena ethanolem. Poté byla provedena rodová a druhová identifikace studovaných ...
 • Možnosti fermentační výroby butanolu jako suroviny pro motorová paliva - úvodní studie 

  Janošková, Lenka
  Cílem práce bylo zmapovat teoretické základy aceton-butanolové fermentace, z literární rešerše zjistit, jaké údaje jsou k dispozici pro možnost průmyslového využití tohoto procesu a vyvodit závěr pro další postup. Jsou ...
 • Možnosti zpracování kalu z výroby papíru a celulózy 

  Zemanová, Kateřina
  Náplní diplomové práce je popis výroby papíru a celulózy a rozbor problematiky současných způsobů nakládání s kaly vznikajících na průmyslové čistírně odpadních vod. Důraz je přitom kladen na popis čistírenské linky, ...
 • Nutriční a mikrobiologická charakterizace sojového sýru tempeh 

  Sobotková, Markéta
  Tempeh patří mezi fermentované probiotické sójové výrobky. Díky jeho bohatému zdroji bílkovin, přítomnosti nenasycených mastných kyselin esenciálních pro člověka a vysoké hladině antioxidantů je hodnotnou výživovou potravinou. ...
 • Průmyslová výroba lihu 

  Flajs, Roman
  Bakalářská práce se zabývá průmyslovou výrobou lihu pro potravinářské a palivové účely. Cílem práce je popsat suroviny na výrobu lihu se zaměřením na lignocelulosové materiály a mikroorganismy, které se používají při jejich ...
 • Stanovení celkové antioxidační aktivity čajových nálevů vybraných druhů čajů 

  Bartošová, Jitka
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením celkové antioxidační aktivity (total antioxidant activity, TAA) různých druhů čajů (zelených, černých, polofermentovaných, bílých, maté, rooibosu a bylinných) v závislosti na způsobu ...
 • Studium růstu a optimalizace produkce vybraných metabolitů Zymomonas mobilis 

  Lukačková, Adéla
  Diplomová práce pojednává o možnosti využití enzymatické hydrolýzy a bakterií Zymomonas mobilis při výrobě bioetanolu z odpadního papíru. V teoretické části jsou shrnuty základní informace o používaných metodách hydrolýzy, ...