Now showing items 1-20 of 43

 • Biologicky rozložitelný odpad 

  Dřímal, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je seznámení s problematikou využívání biologicky rozložitelných odpadů (BRO) v zemích EU. Úvodní kapitoly jsou zaměřeny na popis druhů BRO. V práci jsou popsány způsoby zpracování tohoto odpadu ...
 • Biowaste Treatment and Waste-to-Energy - Environmental Benefits 

  Pavlas, Martin; Dvořáček, Jan; Pitschke, Thorsten; Peche, René (MDPI, 2020-04-17)
  Biowaste represents a significant fraction of municipal solid waste (MSW). Its separate collection is considered as a useful measure to enhance waste management systems in both the developed and developing world. This paper ...
 • Charakterizace meziproduktů a odpadních produktů vybraných kvasných výrob 

  Kilian, David
  Tato bakalářská práce byla zaměřena na charakterizaci meziproduktů a odpadních produktů vybraných kvasných výrob. Teoretická část práce se zaměřuje na použité suroviny a postup k přípravě kvasu, průběh destilace, získání ...
 • Charakterizace vybraného typu mléčného „bio“ výrobku 

  Hanychová, Silvie
  Tato bakalářská práce se zabývá senzorickým hodnocením kefíru. Konkrétně jsou sledovány rozdíly v senzorických vlastnostech kefíru vyrobeného stejným způsobem z různých druhů mléka. Teoretická část pojednává o kefíru, jeho ...
 • Energetické využití biomasy 

  Holečková, Michaela
  Cílem bakalářské práce je rešerše druhů biomasy, jejich technologie pro energetické zpracování a zmapování velkých energetických celků v České republice. První část práce se zabývá definicí biomasy jejím rozdělením a ...
 • Energetické využití biomasy 

  Budiš, Marek
  Tato závěrečná práce, vyhotovená v rámci bakalářského studia Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, se zabývá literární rešerší na téma energetické využití biomasy. První část práce se věnuje biomase, jejímu vzniku a ...
 • Energetické využití biomasy 

  Bouchner, Michal
  Hlavním cílem bakalářské práce je rešerše technologií vyrábějících energii z biomasy se zaměřením na výrobu elektrické energie. V první části jsou tyto technologie rozděleny a popsány. V druhé části se práce zabývá vhodnými ...
 • Energetické využití biomasy 

  Ošťádal, Michal
  Hlavním cílem bakalářské práce je rešeršní zpracování technologií na přeměnu biomasy s následným energetickým využitím. Na začátku práce je rozebrána podstata biomasy jako energetického zdroje. Další část se věnuje jednotlivým ...
 • Energetické využití biomasy 

  Mandelík, Ladislav
  Hlavním cílem této bakalářské práce je rešerše druhů biomasy, přehled technologií pro její energetické zpracování za účelem výroby elektrické energie a tepla a porovnání současného využívání biomasy v energetických celcích ...
 • Energetické využití biomasy 

  Šenovský, Petr
  Cílem bakalářské práce je vypracování rešerše na téma energetické využití biomasy. První část práce popisuje vznik, vlastnosti a možnosti získání biomasy. V druhé části se popisují především jednotlivé technologie přeměny ...
 • Enzymatická hydrolýza odpadní papíroviny - zdroj suroviny pro výrobu kapalných biopaliv 

  Lepař, Petr
  Diplomová práce pojednává o procesu enzymatické hydrolýzy odpadní papíroviny jako zdroje pro výrobu kapalných biopaliv. Navazuje bezprostředně na stejnojmennou diplomovou práci Ing. Brummera, je jejím pokračováním a vychází ...
 • Fermentance vybraných cereálií pomocí bakterií Lactobacillus plantarum 299v . 

  Hamalová, Sabina
  Počet obyvatel trpících různými infekčními, zánětlivými a alergickými nemocemi stejně jako výskyt laktózové nesnášenlivosti a vysoké hodnoty krevního cholesterolu, má narůstající tendenci. Některé z těchto zdravotních ...
 • Kinetika tvorby kyseliny mléčné v kefiru 

  Fajtl, Zbyněk
  Tato bakalářská práce se zabývá kinetikou tvorby kyseliny mléčné a spotřebě laktózy při fermentaci kefíru, z jednoho druhu mléka za stejných podmínek. Teoretická část obsahuje informace na téma kefíru a kefírových zrn, ...
 • Méně tradiční technologie energetického využívání biomasy 

  Červenáková, Jana
  Hlavným cieľom bakalárskej práce je spracovanie menej tradičných technológií energetického spracovania biomasy. V prvej časti práce sú jednotlivé technológie popísané a rozdelené. Druhá časť bakalárskej práce popisuje pojem ...
 • Mléčné bakterie a jejich využití 

  Jiříková, Ivana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium mléčných bakterií. V rámci práce byla provedena rešerše shrnující poznatky o těchto bakteriích. První část je zaměřena na obecnou identifikaci bakterií a rozdělení do jednotlivých ...
 • Molekulární charakterizace vybraných kmenů klostridií izolovaných ze sýrů 

  Chroboková, Maria
  Práce byla zaměřena na molekulární charakterizaci 42 bakteriálních kmenů rodu Clostridium. DNA byla izolována fenol-chloroformovou extrakcí a vysrážena ethanolem. Poté byla provedena rodová a druhová identifikace studovaných ...
 • Možnosti fermentační výroby butanolu jako suroviny pro motorová paliva - úvodní studie 

  Janošková, Lenka
  Cílem práce bylo zmapovat teoretické základy aceton-butanolové fermentace, z literární rešerše zjistit, jaké údaje jsou k dispozici pro možnost průmyslového využití tohoto procesu a vyvodit závěr pro další postup. Jsou ...
 • Možnosti zpracování kalu z výroby papíru a celulózy 

  Zemanová, Kateřina
  Náplní diplomové práce je popis výroby papíru a celulózy a rozbor problematiky současných způsobů nakládání s kaly vznikajících na průmyslové čistírně odpadních vod. Důraz je přitom kladen na popis čistírenské linky, ...
 • Nutriční a mikrobiologická charakterizace sojového sýru tempeh 

  Sobotková, Markéta
  Tempeh patří mezi fermentované probiotické sójové výrobky. Díky jeho bohatému zdroji bílkovin, přítomnosti nenasycených mastných kyselin esenciálních pro člověka a vysoké hladině antioxidantů je hodnotnou výživovou potravinou. ...
 • Pivovarství 

  Artýszková, Jana
  Cílem teoretické části bakalářské práce bylo prostudovat a zpracovat problematiku výroby piva se zaměřením na české podmínky a klasickou technologii. V teoretické práci byla stručně shrnuta historie tohoto průmyslového ...