Now showing items 1-18 of 18

 • Abrasive Wear Resistance of Concrete in Connection with the Use of Crushed and Mined Aggregate, Active and Non-Active Mineral Additives, and the Use of Fibers in Concrete 

  Bodnárová, Lenka; Ťažký, Martin; Ťažká, Lucia; Hela, Rudolf; Pikna, Ondřej; Sitek, Libor (MDPI, 2020-11-27)
  Virtually every concrete structure comes into contact with abrasive effects of flowing media or solids, which have a direct impact on the durability of concrete. An abrasive effect is most pronounced in transport or water ...
 • Kompozitní materiály na bázi uhlíkových vláken 

  Mikula, Martin
  V první části bakalářské práce je obecné seznámení s kompozitními materiály. Kompozitní materiály jsou zde rozděleny podle druhu matrice a vláken a popsána jejich výroba. Druhá část se podrobněji zabývá kompozitními materiály ...
 • Mechanical Properties of Short Polymer Fiber-Reinforced Geopolymer Composites 

  Korniejenko, Kinga; Wei-Ting, Lin; Šimonová, Hana (MDPI, 2020-09-01)
  The article describes the state of the art in reinforced geopolymers, taking into consideration various types of polymer fiber reinforcements, such as polypropylene, polyethylene, or polylactic acid. The description is ...
 • Měření disperzí optických přenosů 

  Motúz, Rastislav
  Diplomová práce se nejprve věnuje teoretickému rozboru jevů vyskytujících se v optických vláknových přenosech. V teoretické části je pojednáno o jevech lineárních a nelineárních, dále je prostor věnován disperzím, které ...
 • Měřicí modul napájený po optickém vláknu 

  Dvorský, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí nízkopříkonového měřicího zařízení napájeného světelným signálem po optickém vláknu. Úkolem zařízení je měřit vstupní signál v rozsahu 50 mV až 50 V a výsledné měřené hodnoty ...
 • Modifikace plniva cementotřískových desek alternativními vláknitými plnivy 

  Dywor, Michal
  V cementotřískových deskách se jako plnivo běžně užívá třísek jedlového nebo smr-kového dřeva. Zvyšující se nároky kladené na stavební materiály nutí technology vyvíjet nové druhy kompozitních materiálů využívající i ...
 • Navíjecí stroj 

  Dorňák, Michal
  Cílem této diplomové práce je návrh řešení kinematiky tříosého navíjecího stroje pro technologii navíjení kompozitních rotačních profilů. Navíjené materiály jsou nepřetržité pramence uhlíkových, aramidových nebo skleněných ...
 • Návrh laminátových řídítek pro horská kola 

  Hanák, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem laminátových řídítek pro horská kola. První část prá-ce se věnuje popisu vlastností kompozitních materiálů, zejména je kladen důraz na vláknové kompozity. Je zde uveden algoritmus ...
 • Návrh multiplexního optického komunikačního systému 

  Krejča, Libor
  V této práci se zabývám problematikou optických multiplexů a optických zesilovačů. U optických multiplexů se věnuji především nejpoužívanějším typům CWDM a DWDM, jsou uvedeny principy realizace na elementární úrovní a ...
 • Ověření vlastností optických pasivních prvků v oblasti krátkých vlnových délek 

  Látal, Michal
  Semestrální práce se zabývá základními teoretickými poznatky z oboru optiky, šíření světla a optických vláken. Podrobněji popisuje optický přenosový systém a problematiku sním spojenou, jako je útlum optických vláken nebo ...
 • Řešení problematiky CD a PMD v optických sítích 

  Motúz, Rastislav
  Obsahem této práce je teoretický rozbor disperzí, které ovlivňují vysokorychlostní přenos v optických systémech. Zaměřuje se na chromatickou – CD a polarizační vidovou – PMD disperzi. Věnuje se definicím, limitním hodnotám, ...
 • Simultaneous Transmission Of 200 Gbit/S, 10 Gbit/S And Accurate Time Transmission Over 100 Km Using Only One Step Amplification 

  Látal, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This paper focuses on simultaneous transmission of selected photonic services by one singlemode fiber. Except common data transmission with a bitrate of 10 Gbit/s, 200 Gbit/s high-speed data transmission and accurate time ...
 • Standardy pro aplikaci polymerových optických vláken 

  Stiburek, Martin
  Diplomové práce si klade za cíl popis polymerových optických vláken (POF). Zejména pak se zaměřením na jejich aplikaci a s ní spojenou standardizací. Po vysvětlení principu přenosu signálu polymerovými vlákny, jsou porovnány ...
 • Stanovení chybovosti optovláknového spoje 

  Joch, Antonín
  Diplomová práce se zabývá fyzikálními příčinami polarizace světla a problémy spojenými se vznikem polarizační vidové disperze (PMD). Tyto problémy se vyskytují zejména u vysokorychlostních systémů na optických kabelových ...
 • Studium vlastností betonu s rozptýlenou výztuží, určeného pro výrobu betonových vejčitých trub 

  Šťastný, Antonín
  Tato diplomová práce se zabývá vlastnostmi betonu s rozptýlenou výztuží, určeného pro výrobu betonových vejčitých trub. Důraz je kladen zejména na použití různých druhů rozptýlené výztuže. Teoretická část je rozdělena do ...
 • Studium vlastností vláknocementových kompozitů 

  Cederová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá vláknocementovými kompozity. Jsou zkoumány vstupní materiály pro výrobu vláknocementu, především byla sledována výroba a parametry buničiny. Dále je v práci popsána Hatschekova technologie výroby ...
 • Základní charakterizace vybraných vzorků krmiv živočišného původu 

  Svoboda, Ilona
  Cílem diplomové práce bylo zvolit vhodné parametry pro jednoduchou a rychlou charakterizaci krmiv živočišného původu, ověřit pracovní postupy a aplikovat je na vybrané vzorky. V rámci této práce byly analyzovány vzorky ...
 • Zesilování ocelových nosníků výztuží na bázi FRP 

  Bláha, Tomáš
  Studie vlivu zesílení ocelových nosníků pomocí výztuže na bázi FRP na momentovou únosnost a ohybovou tuhost. Zhodnocení teoretických výpočetních postupů na základě provedeného experimentálního ověření. Popis postupu výroby ...