Now showing items 1-20 of 67

 • Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod 

  Džanajová, Patrícia
  Bakalárska práca sa zameriava na popis finančnej situácie a analýzu spoločnosti PSL, a. s. Práca je rozdelená na dve časti – teoretickú a praktickú. Teoretická časť sa zaoberá metódami finančnej analýzy a štatistickými ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů vybrané firmy 

  Kočan, Matej
  Bakalárska práca je zameraná na zhodnotenie ekonomickej situácie podniku XYZ. V teoretickej časti sú popísane vybrané ekonomické ukazovatele a štatistické metódy. Praktická časť práce sa venuje analýze súčasnému stavu ...
 • Analýza ekonomických ukazovateľov Exportno-importnej banky Slovenskej republiky a jej potenciálnych klientov pomocou štatistických metód 

  Bohumel, Michal
  Táto bakalárska práca sa zameriava na analýzu ekonomických ukazovateľov Exportno-importnej banky Slovenskej republiky pomocou štatistických metód a na tvorbu informatického zázemia pre výpočet ekonomických ukazovateľov ...
 • Analýza firmy pomocí statistických metod 

  Pukajová, Zuzana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou zvolených ekonomických ukazovateľov vybranej spoločnosti. Na základe vhodných štatistických metód predpovedá budúci vývoj zvolených ekonomických ukazovateľov a podáva informáciu o ...
 • Analýza společnosti Ferplast Slovakia s.r.o. pomocí časových řad 

  Tomcsányi, Róbert
  Bakalárska práca je zameraná na finančnú analýzu ekonomických ukazateľov podniku pomocou štatistických metód. Práca je rozdelená na dve časti teoretickú a praktickú. Teoretická časť opisuje časové rady, regresnú analýzu a ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Šesták, Ján
  Analýza vybranej firmy bola uskutočnená na podniku, ktorý poskytuje služby v oblasti komplexnej kúpeľnej starostlivosti. Analýza vonkajšieho okolia určila, že najviac negatívnych vplyvov na podnik majú ekonomické a politické ...
 • Analýza vybrané firmy pomocí časových řad 

  Bilická, Ivana
  Predmetom bakalárskej práce je finančná analýza firmy SNOWBOARD ZEZULA s.r.o. za obdobie rokov 2005 – 2011. Úlohou tejto práce je vyhodnotiť ekonomicko-hospodársku činnosť spoločnosti na základe výkazov, navrhnúť prípadné ...
 • Analýza vybraných ukazovatelů Poľnohospodárskeho družstva Jaslovské Bohunice 

  Lazový, Matúš
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou spoločnosti Poľnohospodárske družstvo Jaslovské Bohunice pomocou jej štatistických ukazovateľov. V teoretickej časti autor zhŕňa teoretické poznatky o danej problematike. V praktickej ...
 • Financování podnikatelských aktivit 

  Pavličková, Martina
  Bakalárska práca sa zaoberá financovaním podnikateľských aktivít. Vo svojej práci som sa zamerala na financovanie kúpy nových priestorov v danej spoločnosti. Bakalárska práca má 3 hlavné časti. Prvá časť je zameraná na ...
 • Finanční analýza jako nástroj investičního rozhodování 

  Závodský, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá hodnotením finančnej situácie spoločnosti TOPOS TOVARNÍKY, a.s. za obdobie 2013-2017. V teoretickej časti sú naznačené finančné ukazovatele podľa vybraných metód finančnej analýzy. Finančné ...
 • Finanční analýza podniku a návrhy na její zlepšení 

  Duchoň, Adrián Andrej
  Bakalárska práca je zameraná na zhodnotenie doterajšieho ekonomického vývoja podniku pomocou finančnej analýzy v období 2014 – 2018. Prvá časť bakalárskej práce sa zaoberá teoretickými poznatkami. V druhej časti práce je ...
 • Finanční analýza společnosti s využitím systému Maple 

  Šuľan, Matej
  Diplomová práca sa zameriava na finančnú analýzu vybranej spoločnosti. Na základe analýzy pomerových finančných ukazovateľov, časových radov, regresnej analýzy a s využitím systému Maple je hodnotená minulá a súčasná ...
 • Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace a návrhy na její zlepšení 

  Volánková, Nikola
  Diplomová práca spočíva v hodnotení ekonomickej situácie zvolenej spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len „PODNIK“) a vytvorení návrhov na jej zlepšenie. Podnik funguje v odvetví priemyselnej filtrácie a vyrába ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Molnár, Peter
  Táto diplomová práca hodnotí finančnú situáciu spoločnosti RIBE Slovakia k.s. v období rokov 2002 až 2007 zistenej vybranými metódami finančnej analýzy. Práca obsahuje návrhy možných riešení pre zlepšenie finančnej situácie ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Balkovič, Miroslav
  Diplomová práca hodnotí finančnú a ekonomickú situáciu podniku Balky, s. r.o. na základe vybraných metód finančnej analýzy. Pre finančnú analýzu sú použité podnikové dáta z obdobia 2007 – 2009. Obsahuje návrhy riešenia k ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Ondris, Róbert
  Bakalárska práca hodnotí finančnú situáciu spoločnosti Siemens s.r.o. v období rokov 2006 – 2009 pomocou vybraných základných metód finančnej analýzy. Vychádza z účtovných výkazov firmy v sledovanom období. Zisťuje problémy ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vicenová, Lenka
  Táto diplomová práca sa zaoberá hodnotením ekonomického zdravia podniku JAKOS, a.s. v rokoch 2005-2008. Využité boli vybrané metódy finančnej analýzy. Na základe zistených výsledkov navrhujem opatrenia, ktoré by mali viesť ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Opetová, Lenka
  Predmetom tejto bakalárskej práce je zhodnotenie finančnej situácie firmy Jašter, s r. o. v rokoch 2012 – 2016. Prvá časť práce sa zaoberá teoretickými východiskami, sú tu popísané postupy analýz a výpočty ukazovateľov, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Balák, Tomáš
  Zámerom bakalárskej práce je zhodnotenie finančnej situácie spoločnosti, odhalenie problémov a navrhnutie riešení. Pre svoju prácu som si vybral stredne veľkú stavebnú spoločnosť Sestav s. r. o.. Všetky údaje, ktoré pre ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Podolská, Michaela
  Bakalárska práca sa zameriava na hodnotenie finančnej situácie vybranej spoločnosti prostredníctvom finančnej analýzy, ktorá sa zameriava na roky 2013 až 2017. Obsahuje návrhy na zlepšenie finančnej situácie vybranej ...