Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr: Založení fitness centra M-Gym, s.r.o. 

    Kašpar, Michal
    Diplomová práca sa zaoberá zhotovením návrhu podnikateľského zámeru. Prostredníctvom realizovaných analýz (SLEPT, SWOT a Porterov model) a dotazníkovým šetrením boli identifikované predpoklady pre úspešné založenie a ...