Now showing items 1-3 of 3

 • Rizika ve finančních krizích v bankovním sektoru 

  Magic, Matej
  Bakalárska práca sa zameriava na analýzu rizík súvisiacich so vznikom krízy v bankovom sektore. Práca je rozdelená na tri hlavné tematické bloky. Prvý, teoretický, prezentuje teoretické východiská a v súčasnosti používané ...
 • Vliv finanční krize na financování podniku 

  Farkaš, Timotej
  Bakalárska práca sa zaoberá vplyvom finančnej krízy na financovanie podniku, presnejšie na jeho úverovanie. V teoretickej časti sú vysvetlené základné poznatky o úveroch a úrokových sadzbách. V praktickej časti je analyzovaný ...
 • Vplyv finančnej krízy na hodnotu rizikovej prémie 

  Kardoš, Pavel (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2016-12-09)
  Cieľom tohto článku je priblížiť zmeny hodnoty rizikovej prémie, identifikovať ktoré determinanty ju ovplyvňujú a ako zmeny jej hodnoty súvisia s finančnou krízou. Článok predstavuje prístup viacerých autorov, ktorí sa ...