Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční výkonnosti společnosti prostřednictvím benchmarkingu 

    Janeková, Jana
    Diplomová práca je zameraná na hodnotenie finančnej výkonnosti spoločnosti OBB stavební materiály, spol. s r.o. pomocou metódy benchmarking. Práca je rozdelená na tri časti. Prvá časť práce sa venuje teoretickým východiskám, ...
  • Interné faktory ovplyvňujúce výkonnosť vo výrobných podnikoch 

    Jelčová, Denisa (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2017-12-08)
    Príspevok sa zaoberá analýzou súčasnej literatúry, ktorá sa venuje hodnoteniu finančnej výkonnosti podniku v domácom, ale aj zahraničnom prostredí a jednotlivými faktormi, ktoré na túto výkonnosť vplývajú. Na základe ...