Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod 

  Džanajová, Patrícia
  Bakalárska práca sa zameriava na popis finančnej situácie a analýzu spoločnosti PSL, a. s. Práca je rozdelená na dve časti – teoretickú a praktickú. Teoretická časť sa zaoberá metódami finančnej analýzy a štatistickými ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Balák, Tomáš
  Zámerom bakalárskej práce je zhodnotenie finančnej situácie spoločnosti, odhalenie problémov a navrhnutie riešení. Pre svoju prácu som si vybral stredne veľkú stavebnú spoločnosť Sestav s. r. o.. Všetky údaje, ktoré pre ...
 • Hodnocení finanční situace zemědělského družstva Valča a návrhy na její zlepšení 

  Salíniová, Lenka
  Bakalárska práca je zameraná na hodnotenie finančného zdravia podniku pomocou vybraných ukazovateľov finančnej analýzy. Pre svoju prácu som si zvolila spoločnosť Poľnohospodárske družstvo Valča. Potrebné dáta som čerpala ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Kardoš, Pavel
  Bakalárska práca sa zameriava na zhodnotenie ekonomickej výkonnosti podniku POVSTAV. Na základe popísaných teoretických poznatkov uskutočňuje finančnú a ekonomickú analýzu, zhodnocuje súčasný stav podniku a vyvodzuje ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Odrobinová, Lucia
  Bakalárska práca je zameraná na tvorbu aplikácie, ktorá napomáha zistiť finančnú situáciu vo vybranom podniku. Táto aplikácia, vytvorená v softvéri MS Office Excel 2007 v programovacom jazyku Visual Basic for Applications, ...
 • Měření a zhodnocení výkonnosti podniku 

  Malina, Ľubomír
  Bakalárska práca je zameraná na zhodnotenie výkonnosti vybranej spoločnosti v období rokov 2014-2018 pomocou nástrojov finančnej analýzy a návrh opatrení na jej zlepšenie. Práca sa skladá z troch hlavných častí. V prvej ...
 • Posouzení finanční situace podniku pomocí analýzy časových řad 

  Trnik, Erik
  Bakalárska práca sa zameriava na zhodnotenie finančnej situácie zvoleného podniku pomocou štatistických metód. Z účtovných výkazov sú vypočítané vybrané finančné ukazovatele, ktoré sú základom pre štatistickú analýzu. Tá ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod 

  Ochabová, Miroslava
  Táto bakalárska práca sa zaoberá posudzovaním finančných ukazovateľov pomocou časových rad a regresnej analýzy vybranej výrobnej organizácie. V teoretickej časti práce sa nachádzajú definície a postupy výpočtov pre vybrané ...
 • Uplatnění matematických a statistických metod v řízení podniku 

  Becher, Matej
  Diplomová práca sa zaoberá vypracovaním finančnej analýzy bankového subjektu pôsobiaceho v Českej republike a analýze časových radov vybraných ukazovateľov. Prvá časť udáva metodiku práce a teoretické východiská k spracovaniu ...
 • Uplatnění statistických metod při zpracování dat 

  Lališ, Roman
  Diplomová práca je zameraná na finančné analýzu zdravia mikropodniku s využitím štatistických metód, presnejšie časových rád. Zvolená veľkosť podniku súvisí s prínosom pre podnik, keďže analýzy tohto typu sa v ňom zvyčajne ...
 • Uplatnění statistických metod při zpracování dat 

  Matuškovič, Marián
  Táto diplomová práca sa venuje uplatneniu štatistických metód pri spracovaní dát. V prvej časti diplomovej práce sú popísané teoretické východiská, ktoré sú základom praktickej časti. Ďalšia časť popisuje štatistickú a ...