Now showing items 1-20 of 24

 • Ekonomické řízení podniku 

  Kocmanová, Alena (Linde Praha, 2013)
 • Financování a finanční plánování neziskové organizace 

  Srbová, Pavla
  Tato bakalářská práce je zaměřena na financování nevládní neziskové organizace v České republice. V teoretické části je definována nezisková organizace, jsou zde vymezeny možné zdroje jejích příjmů a způsoby sestavování ...
 • Financování činností ve stavebním podniku 

  Hrdinová, Denisa
  Bakalářská práce “Financování činností ve stavebním podniku“ je zaměřena na možnosti, kterými lze financovat vybranou činnost podniku. S ohledem na specifika stavební výroby je z hlediska finanční stability klíčové zajištění ...
 • Finanční plán neziskové organizace 

  Novotná, Simona
  Diplomová práce je zaměřena na finanční plánování neziskové organizace. V první části jsou vymezena teoretická východiska finančního plánování neziskového sektoru. Druhá část obsahuje provedenou analýzu současné situace ...
 • Finanční restruktualizace stavebního podniku 

  Janhuba, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá finanční restrukturalizací stavebního podniku. Na konkrétním podniku, je ukázána možnost, jak pomocí finanční restrukturalizace zlepšit finanční zdraví tohoto podniku a tím i jeho ...
 • Finanční řízení stavební zakázky v rámci sdružení firem 

  Kusák, Jiří
  Diplomová práce je zpracována na téma Finanční řízení stavební zakázky v rámci sdružení firem. Práce je členěna do dvou částí. V teoretickém vstupu jsou popsány oblasti týkající se dané problematiky a to stavební podnik, ...
 • Finanční řízení stavební zakázky z pohledu dodavatele 

  Rusnok, Jakub
  Cílem práce je seznámení s tématem „Finanční řízení stavební zakázky z pohledu dodavatele“ a poukázat na možnosti a průběh financování zakázky. Tato práce také řeší rizika, která mohou ovlivnit financování zakázky, a na ...
 • Finanční strategie společnosti 

  Langová, Karolína
  Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finančního zdraví společnosti M.H.MONT s.r.o. na základě vybraných metod finanční analýzy. V návaznosti na provedenou analýzu jsou navrženy možnosti řešení, jejichž využití povede ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Beneš, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá finančním zdravím firmy KABLO ELEKTRO, a.s. Vrchlabí v letech 2002 – 2006 na základě vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných opatření vedoucích ke zlepšení finanční situace.
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Šuláková, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti BAWEL v letech 2007 - 2010. Na základě provedené finanční analýzy a analýzy finančního řízení a srovnání výsledků s konkurenčními společnostmi a oborovými ...
 • Komparace bankovních a nebankovních úvěrových produktů pro malé a střední podniky na finančním trhu ČR 

  Kučera, Miroslav
  Diplomová práce řeší optimalizaci provozního financování společnosti Sanexport, s. r. o. V teoretické rovině specifikuje jednotlivé úvěrové produkty na finančním trhu ČR poskytované ze strany bankovních i nebankovních ...
 •  Manažerské výstupy pro finanční řízení stavební organizace 

  Štencl, Roman
  Tato práce je zaměřena na finanční řízení společnosti. V první teoretické části popisuje základní pojmy, se kterými se můžeme setkat v oblasti finančního účetnictví, finanční analýzy a manažerského účetnictví. V praktické ...
 • Možnosti financování jednotlivých činností ve stavebním podniku 

  Solnický, Marek
  Předmětem bakalářské práce „Možnosti financování jednotlivých činností ve stavebním podniku“ je popis a hodnocení finančního řízení ve středně velké stavební společnosti. První část se v teoretické rovině zaobírá strukturou ...
 • Možnosti financování velké investiční akce společnosti 

  Žáčková, Soňa
  Diplomová práce hodnotí jednotlivé varianty financování velké investiční akce stavební společnosti LUMIMONT s.r.o., a to jak pomocí výpočtů celkových nákladů na jednotlivé varianty financování, tak i prostřednictvím vybraných ...
 • Návrh finančního plánu stavební společnosti 

  Hubáček, Petr
  Diplomová práce se zabývá vytvořením finančního plánu pro vybranou společnost. První část obsahuje teoretické poznatky, které jsou nezbytné k tvorbě finančního plánu. Druhá část se zaobírá představením zkoumané firmy, ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Byrtus, Dominik
  Diplomová práce se zaměřuje na vypracování finančního plánu reálné společnosti pro 4 následující účetní období. První část popisuje obecnou strukturu finančního plánu, jeho druhy a specifikuje nejčastěji používané analýzy. ...
 • Návrh využití systému řízení jakosti pro zvýšení konkurenceschopnosti firmy 

  Janok, Jakub
  Obsahem diplomové práce je problematika systémů řízení jakosti a tyto dává do vzájemné souvislosti s konkurenceschopností firmy, resp. s vlivem jejich zavedení na zvýšení konkurenceschopnosti. V současné době je jedním z ...
 • Posouzení ekonomické situace stavebního podniku 

  Valenta, Leo
  Diplomová práce se zaměřuje na oblast finančního řízení stavebního podniku. První část je věnována teoretickému osvětlení postupů a metod, které jsou potom prakticky aplikovány v části druhé. Práce je zaměřena především ...
 • Posouzení finančního zdraví firmy 

  Žejšek, Martin
  Bakalářská práce se zabývá posouzením finančního zdraví firmy Draka Kabely, s.r.o. Na základě výsledků finanční analýzy jsou zde obsaženy návrhy a opatření, které mají vést k celkovému zlepšení finanční situace podniku.
 • Využitelnost investičních a podílových fondů pro finanční řízení podniku v soudobých podmínkách České republiky 

  Hřebačka, Viktor
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení možnosti využití investičních a podílových fondů pro finanční řízení podniku v soudobých podmínkách v České republice a současně navržení alternativního řešení pro zlepšení ...