Now showing items 1-20 of 24

 • Analýza cyklistického závodu Velká cena města Kuřimi 

  Pospíšil, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na organizaci cyklistického závodu Velká cena města Kuřimi. První část se věnuje teoretickým podkladům pro tvorbu analýz a vysvětlením důležitých pojmů v horské cyklistice. Druhá část práce je ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Jakubec, Michal
  Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit ekonomickou situaci podniku pomocí finanční analýzy a dále předpovědět budoucí vývoj ekonomických ukazatelů za stejných podmínek a trendů. Tato práce má dvě hlavní části – teoretickou ...
 • Analýza společnosti DEVI s.r.o. pomocí časových řad 

  Kamenský, Michal
  Předmětem této práce je aplikace statistických metod při hodnocení ekonomických ukazatelů podniku. V teoretické části je popsána problematika časových řad a vybraných ukazatelů finanční analýzy. V praktické části pak jsou ...
 • Analýza společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. pomocí časových řad 

  Elbl, Luděk
  Smyslem této diplomové práce je finanční analýza vybrané společnosti s využitím základních metod a nástrojů finanční analýzy v průběhu tří let. Teoretická část se zabývá stručným seznámením s pojmem finanční analýza, jejím ...
 • ANALÝZA ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI ZPA SMART ENERGY Z S.R.O. NA A.S. 

  Kokorská, Markéta
  Cílem práce je popsat postup při změně právní formy ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost v podmínkách české právní úpravy včetně účetních a daňových dopadů a analyzovat celý proces přeměny, ekonomická ...
 • Energetické zásobování odlehlého objektu 

  Ocásek, Adam
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pokrytí energetické náročnosti objektu, který nebyl doposud elektrifikován. Zpracovává téma jak z pohledu možných technologických řešení, tak i z finanční stránky takových projektů ...
 • Hodnocení finanční situace podniku Lokomont, s. r. o. a návrhy na její zlepšení 

  Zuščic, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení finanční situace vybraného podniku. K posouzení finanční situace budou použity metody finanční analýzy. Pozornost bude soustředěna na oblast poměrových ukazatelů, rozdílových ...
 • Hodnocení investičního záměru - lakovací linka 

  Rucki, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá investicí na vybudování nové linky pro nanášení práškových nátěrových hmot v konkrétním podniku. Nová linka by umožnila zvýšit výrobní kapacitu provozu a zlepšit kvalitu lakování. V této práci ...
 • Hodnocení výkonnosti firmy 

  Lévová, Martina
  Cílem této diplomové práce je zhodnotit výkonnost společnosti STROJÍRNY OLŠOVEC, s. r. o. v letech 2008 – 2012 a navrhnout opatření směřující k jejímu zlepšení. Práce se ve své teoretické části zabývá popisem základních ...
 • Konsolidace účetní závěrky vybraného subjektu 

  Bláhová, Šárka
  Tématem diplomové práce je problematika zpracování konsolidace účetní závěrky vybraného podniku a následné zhodnocení výkonnosti konsolidačního celku před a po změně v konsolidačním celku. První část práce je věnována ...
 • Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Hlaváčková, Petra
  Diplomová práce se zabývá možnostmi financování pořízení dlouhodobého majetku pro konkrétní společnost. V první části práce jsou uvedeny a vysvětleny základní teoretické pojmy, především dlouhodobý majetek, způsoby financování ...
 • Návrh metodiky transformace účetní závěrky podniku v souladu s IFRS 

  Fejfarová, Eliška
  Diplomová práce se zabývá převodem účetní závěrky sestavené podle českých účetních předpisů na účetní závěrku v souladu s IFRS. První část je zaměřena na teoretická východiska týkající se vykazování dle českých účetních ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření obce 

  Procházková, Pavla
  Bakalářská práce analyzuje hospodaření obce Syrovice. Obsahuje teoretické poznatky o obcích, jejich majetku, hospodaření s ním a také kontrole hospodaření obce. V praktické části jsou teoretické poznatky aplikovány na obec ...
 • Podnikatelský záměr 

  Prášková, Klára
  Práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení kavárny zaměřené především na maminky s malými dětmi. V teoretické části jsou popsány poznatky nutné k vypracování podnikatelského záměru. V praktické části ...
 • Podnikatelský záměr 

  Janečková, Petra
  Cílem mé bakalářské práce bude vytvořit podnikatelský záměr na založení nového kadeřnictví. V práci se postupně budu zabývat všemi aspekty, které se založením a řízením podniku souvisí. Pomocí metod a výzkumu budu realizovat ...
 • Podnikatelský záměr 

  Homolková, Hana
  Cílem bakalářské práce bude založení nového kosmetického salonu. V práci se budu zabývat všemi aspekty, které souvisí s jeho založením a řízením. Pomocí jednotlivých metod budu realizovat jednotlivé kroky práce, které ...
 • Podnikatelský záměr firmy 

  Zimolová, Miluše
  Cílem diplomové práce „Podnikatelský záměr firmy“ je poskytnout návod na úspěšný rozvoj malé firmy, která bude mít reálný předpoklad uplatnit se na současném trhu. Diplomová práce se skládá z části teoretické, z analýzy ...
 • Podnikatelský záměr pro založení kavárny 

  Křížová, Iveta
  Práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru pro založení kavárny, určené pro zákazníky různé věkové kategorie a zákazníky s odlišnými zájmy. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska potřebná k vypracování ...
 • Posouzení finanční výkonnosti podniku pomocí analýzy časových řad 

  Suchý, Tomáš
  Tato bakalářská práce má za úkol analyzovat výkonnost podniku pomocí časových řad na základě vybraných ukazatelů. První polovina práce je zaměřena na teoretická východiska sloužící pro výpočty časových řad. Ve druhé polovině ...
 • Výběr vhodné varianty financování investice 

  Dlesková, Vendula
  Diplomová práce se zabývá výběrem vhodné varianty financování nového stroje ve firme TREY CZ, s. r. o. Zaměřuje se především na porovnání konkrétních nabídek leasingových společností a bankovních institucí. Cílem práce je ...