Now showing items 1-20 of 22

 • Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod 

  Grigoryeva, Ekaterina
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením ekonomických ukazatelů společnosti “Samsung Electronics Czech and Slovak , s.r.o.” s využitím statistických metod a metod finanční analýzy. V práci bude provedeno kvalitní hodnocení ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Neuwirth, Pavel
  Tato práce je zaměřena na oblasti hodnocení a analýzu ekonomických ukazatelů s použitím statistických metod. V průběhu praktické části bude stanoven přehled o predikci vybraných ekonomických ukazatelů pro další roky na ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Malo, Dominik
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu finančních ukazatelů, vybrané společnosti, s využitím statistických metod. Zejména regresní analýzy a časových řad. Dále pak, za pomoci programovacího jazyka Visual Basic for Application ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Matoušek, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na výpočet a následné hodnocení ekonomických ukazatelů zvolené společnosti za použití finanční analýzy a statistických metod pro predikci budoucího vývoje zvolených indikátorů. V práci ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Bohuslav, Radek
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení ekonomické situace podniku XYZ pomocí statistických metod. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Obsahem teoretické části je popis jednotlivých metod a postupů ...
 • Analýza finanční situace podniku pomocí časových řad 

  Zeman, Jaroslav
  V bakalářské práci je analyzována finanční situace podniku pomocí statistických metod časových řad a regresní analýzy. První kapitola je zaměřena na objasnění elementární teorie z dané problematiky. Ve druhé kapitole jsou ...
 • Analýza vybrané firmy pomocí časových řad 

  Pelikán, Rostislav
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu zahrnující zhodnocení finančního zdraví vybrané firmy využitím časových řad. Teoretická část se zabývá vysvětlením základních pojmů týkajících se statistických a finančních ukazatelů. ...
 • Balanced Scorecard v řízení podniku 

  Fleissigová, Kamila
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti společnosti Visimpex a.s. využitím finančních a ekonomických ukazatelů a dále se zabývá návrhem implementace metody Balanced scorecard v dané společnosti. Teoretická část ...
 • Finanční analýza EUROWAX s.r.o. 

  Kostelník, Jiří
  Bakalářská práce hodnotí finanční situaci společnosti EUROWAX s.r.o., a to v období let 2000 – 2008 pomocí vybraného aparátu ukazatelů finanční analýzy. Práce rovněž obsahuje vlastní návrhy řešení stávající situace, které ...
 • Hodnocení ekonomické výkonnosti podniku 

  Kotulánová, Karolína
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení ekonomické výkonnosti podniku stavební společnosti XXX, s.r.o. Analyzuje vývoj společnosti v letech 2012-2015 pomocí ukazatelů finanční analýzy. Na základě zjištěných informací ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Štáfová, Markéta
  Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti Královopolská RIA, a.s. v období let 2002 až 2006 a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Havlátová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace daného podniku. Finanční situace je posouzena za pomoci vybraných ukazatelů. Na základě vypočtených výsledků jsou zjištěny případné nedostatky podniku, na něž je reagováno ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Petrová, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřena na rozbor finanční analýzy podniku – společnosti s ručením omezeným, která podniká v oboru tvorby softwaru. Teoretická část se zabývá výkladem důležitých pojmů, které jsou spjaty s touto ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení 

  Neduchalová, Ivana
  Tato bakalářská práce hodnotí finanční situaci společnosti OCELIT, s.r.o. na základě znalostí metod a ukazatelů finanční analýzy, informací z povinných účetních výkazů, tj. z rozvahy a výsledku zisku a ztráty, za pětileté ...
 • Hodnocení finančního rizika podniku 

  Dodek, Radim
  Bakalářská práce je zaměřena na porovnání vybraných scoringových ukazatelů a následné vybrání těch, které nejlépe vykreslují skutečnou situaci firem v hutnickém průmyslu. Výstupem práce bude porovnání jednotlivých. Za ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Bartoňková, Simona
  Bakalářská práce představuje zejména vytvoření programu pro podporu výpočtů ekonomické a statické analýzy. Práce má dvě části teoretickou a praktickou. V teoretické části se seznámíme se základními ukazateli a v druhé části ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Medek, Jiří
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu vývoje finančních ukazatelů a vybraných položek z výkazu zisku a ztrát. Analýza je provedena pomocí časových řad a regresní analýzy. Součástí je vytvoření aplikace, která umožňuje ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Medek, Jiří
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh aplikace, která bude sloužit pro analýzu finančních ukazatelů. Aplikace umožňuje automatický výpočet finančních ukazatelů a provedení regresní analýzy. Dále umožňuje detailní analýzu ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů podniku Maregs, spol. s.r.o. pomocí časových řad 

  Kugler, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá posouzením vybraných ukazatelů podniku MAREGS, spol. s.r.o. za pomocí využití časových řad, aplikací regresní analýzy, stanovením pravděpodobného vývoje a hodnocením těchto ukazatelů. Práce ...
 • Zhodnocení existence synergických efektů u vybraného konsolidujícího subjektu 

  Skopalová, Lucie
  Cílem této diplomové práce je zhodnocení existence synergických efektů u vybraného konsolidujícího subjektu. Spojování podniků je zaměřeno na dosažení určité výhody – synergického efektu. Tento efekt může být dosažen v ...