Now showing items 1-20 of 128

 • Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod 

  Matějková, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace podniku pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy s použitím analýzy časových řad a regresní analýzy. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část práce se ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů firmy pomocí časových řad 

  Vaněk, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je zhodnocení ekonomických ukazatelů vybrané společnost pomocí vhodných statistických metod. Samotná práce je rozdělená na tři části. První část je teoretická a jsou v ní vysvětleny všechny ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů podniku pomocí statistických metod 

  Galuška, Radek
  Tato bakalářská práce je zaměřena na popis finanční výkonnosti podniku MESIT přístroje spol. s r.o. Práce je rozdělena na dvě hlavní části – teoretickou část, která popisuje metody finanční analýzy a statistické metody ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Rybová, Iva
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou ekonomických ukazatelů a statistických metod vybrané společnosti. Práce se dělí na část teoretickou, část praktickou a část s vlastním návrhem řešení. Zdrojem výkazů zvoleného podniku ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Dostálek, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na aplikaci finanční analýzy a posléze využití statistických metod pro vývoj do budoucna ve firmě BISON. Práce je dělena na oblast teoretickou obsahující teorii o ekonomických ukazatelích a ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Klíma, Richard
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou ekonomických ukazatelů dané společnosti. Jako zdroj informací jí budou podklady z účetnictví firmy. Snahou je rozebrat data minulých let z účetních knih, pojmout vývoj jednotlivých ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Kulišťák, Martin
  Tato bakalářská práce hodnotí finanční situaci vybrané společnosti pomocí finanční analýzy a statistických metod. Práce se dělí na teoretickou část, ve které jsou rozebírány ekonomické ukazatele s časovými řadami a regresní ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Plhal, David
  Bakalářská práce je zaměřena na použití finanční analýzy a také následné využití statistických metod budoucího vývoje ve firmě AGROS Vyškov – Dědice, a.s.. Práce má několik částí, a to oblast teoretickou, kterou tvoří ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů společnosti SWN Moravia s.r.o. pomocí statistických metod 

  Černá, Vladimíra
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou společnosti SWN Moravia s.r.o. Analýza je provedena pomocí zvolených ukazatelů a následnou aplikací vhodných statistických metod. Pomocí regresní analýzy a časových řad je pak ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů vybrané firmy pomocí statistických metod 

  Bělík, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou ekonomických ukazatelů vybrané společnosti. Zdrojem informací pro analýzu jsou podklady z účetnictví firmy. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část ...
 • Analýza ekonomických výkonů společnosti Walter s.r.o. 

  Pravec, Libor
  Bakalářská práce hodnotí ekonomickou výkonnost výrobního závodu Walter s.r.o. pomocí časových řad se zaměřením na finanční ukazatele. Firma patří do skupiny WALTER MASCHINENBAU GmbH. Společnost se zabývá vývojem, výrobou ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Ondráková, Eva
  Finanční analýza má důležité postavení při hodnocení vývoje podniku, přispívá k odhalování současného i budoucího vývoje jednotlivých ekonomických ukazatelů a vytváří tak podklady pro operativní a strategické rozhodování ...
 • Analýza vybraných ukazatelů pomocí statistických metod 

  Pšenčík, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřená na použití časových řad a jiných statistických metod jako nástroje při zkoumání finanční výkonnosti a finanční situace vybraného podniku. Cílem práce je zhodnocení současné situace firmy a ...
 • Ekonomický vývoj podniků financovaných rizikovým kapitálem 

  Krausová, Nikola
  Tato diplomová práce se zabývá externím financováním formou rizikového a rozvojového kapitálu u vybraných podniků v České republice. V první kapitole budou přiblížena teoretická východiska problematiky rizikového a rozvojového ...
 • Existence synergického efektu u konsolidujícího subjektu 

  Lýsková, Jana
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku dosahování synergického efektu u konsolidujícího subjektu. Na základě teoretických poznatků je vymezen konsolidační celek a navrženy finanční ukazatele pro sledování synergického ...
 • Financování nové výrobní haly 

  Králíková, Iveta
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením investičního záměru výstavby nové výrobní haly a nalezení nejlepšího způsobu jejího financování. V úvodu práce jsou představeny metody, pomocí kterých lze zhodnotit investiční záměr ...
 • Financování podnikatelských aktivit společnosti BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. 

  Lebišová, Michaela
  Tématem diplomové práce je vhodný výběr financování podnikatelské aktivity v podobě investice do přístavby velkokapacitní haly společnosti BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. působící v chemickém průmyslu. Diplomová práce je ...
 • Financování podniku zárodečným a rozvojovým kapitálem v podmínkách ČR 

  Kuchyňková, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá financováním podniků formou rizikového a rozvojového kapitálu v podmínkách České republiky. V první kapitole budou zpracována teoretická východiska rizikového a rozvojového kapitálu a budou ...
 • Finanční analýza firmy s podporou počítačového systému Maple 

  Horáková, Eva
  Tato diplomová práce se zaměřuje na finanční analýzu firmy TRON ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY s.r.o. a srovnání s konkurenční firmou. Součástí je teorie obsahující vybrané finanční ukazatele a systém Maple, grafická znázornění i ...
 • Finanční analýza vybrané firmy 

  Dobešová, Věra
  Tato diplomová práce pojednává o finančním hodnocení společnosti XYZ plc., které je založeno na použití vybraných metod finanční analýzy za období 2008 až 2010. The hlavní cíl této práce je navrhnout opatření vedoucí ke ...