Now showing items 1-20 of 23

 • Návrh inovace organizace vybrané sportovní akce 

  Holländerová, Petra
  Bakalárska práca sa zameriava na návrh inovácie organizácie basketbalového turnaja. Práca sa skladá z teoretických, analytickej a návrhovej časti. Formou anketového šetrenia zisťujem aktuálny stav basketbalu na Slovensku. ...
 • Návrh na založení rodinného podniku 

  Miškechová, Lucia
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom podnikateľského plánu pre založenie malého rodinného podniku, kamennej predajne, zameranej na predaj cukrárskych pomôcok. Návrh je postavený na teoretických poznatkoch z danej oblasti a ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Franík, Peter
  Cieľom tejto diplomovej práce je návrh finančného plánu novovzniknutej spoločnosti. V prvej časti práce sú rozobraté teoretické východiská finančného plánovania. Druhá časť práce je zameraná na spoločnosť samotnú a analýzu ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Bohačiak, František
  Diplomová práca hodnotí finančnú situáciu spoločnosti UNIPHARMA a.s. v období 2002 až 2009 pomocou vybraných ukazateľov finančnej analýzy a analýzou okolia. Analyzuje problémy a navrhuje možné riešenia, ktoré povedú k ...
 • Ocenění podniku s promítnutím rizika do diskontní sazby 

  Lančaričová, Katarína
  Diplomová práca sa zaoberá stanovením subjektívnej hodnoty podniku IFE-CR, a.s. za pomoci vybranej výnosovej metódy. Ocenenie bude prevedené k dátumu 31. 12. 2013. Teoretická časť objasňuje hlavné pojmy a charakterizuje ...
 • Plánování průběhu projektu výstavby 

  Želiar, Marek
  Cílem práce je popsat nástroje využívané při plánovaní projektu výstavby. Úvod práce se zaměřuje na všeobecné rozdělení druhů plánování projektu a popis jeho jednotlivých fází. Následující část se zabývá technikami plánování, ...
 • Podnikatelský plán - založení prodejny se sportovním vybavením 

  Horčičková, Nikola
  Cieľom seminárnej práce je vypracovanie konkrétneho podnikateľského plánu. Zahŕňa tri časti: teoretickú, v ktorej sú vysvetlené základné ekonomické pojmy. Ďalej analytickú, ktorá je zameraná na zhodnotenie aktuálnej situácie ...
 • Podnikatelský plán - zřízení společnosti podnikající v oblasti internetového marketingu 

  Medveď, Adrián
  Bakalárska práca je zameraná na vytvorenie podnikateľského zámeru pre založenie podniku. Podnikateľský zámer je vypracovaný pre podnik, ktorý ponúka svoje služby v oblasti online marketingu. Na základe vypracovaného plánu ...
 • Podnikatelský plán pro založení mateřské školky 

  Haščáková, Veronika
  The aim of the diploma thesis is to introduce the proposal of the business plan for foundation of private Montessori kindergarten. The diploma thesis is divided into three parts. The first part summarizes the theoretical ...
 • Podnikatelský plán založení společnosti HasičskýŠport, s.r.o. 

  Dragúňová, Adriána
  Diplomová práca sa zaoberá vypracovaním podnikateľského plánu pre založenie spoločnosti v oblasti hasičského športu. Prvú časť tvorí literárna rešerš obsahujúca teoretické východiska súvisiace s podnikateľskou činnosťou. ...
 • Podnikatelský plán – založení kavárny "Coffee Bean & Tea" 

  Nováková, Nikola
  Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením podnikateľského plánu. Plánované miesto pre podnikanie je v Českej republike, v meste Brno. Práca má tri základné časti. Prvá je založená na teoretických východiskách, ktoré predstavujú ...
 • Podnikatelský záměr 

  Branderský, Lukáš
  Diplomová práca sa zaoberá vytvorením podnikateľského zámeru na založenie a sprevádzkovanie kaderníctva. Na začiatku práce sú uvedené teoretické poznatky, z ktorých vychádzam pri následnej analýze tržného prostredia a ...
 • Podnikatelský záměr 

  Hinner, Tomáš
  Cieľom diplomovej práce je spracovanie podnikateľského plánu na založenie súkromnej anglickej družiny pre žiakov prvého stupňa základných škôl. Prvá časť práce je teoretická, vymedzuje základné pojmy a popisuje základné ...
 • Podnikatelský záměr 

  Imrichová, Kristína
  Táto bakalárska práca je zameraná na vytvorenie podnikateľského plánu určeného k rozvoju reálneho malého podniku v Slovenskej republike. Prvá časť venovaná teoretickým poznatkom bude tvoriť základ k vytvoreniu analýz a ...
 • Rozvoj malého rodinného podniku 

  Vaclavik, Jakub
  Táto bakalárska práca sa zaoberá rozvojom malého rodinného podniku. Jedná sa o malý pivovar, ktorý bude založený v obci Sušany a bude distribuovať pivo do okolitých obcí a miest v okresoch Poltár, Rimavská Sobota a Lučenec. ...
 • Stanovení hodnoty obchodního podniku výnosovou metodou 

  Polačková, Jana
  Diplomová práca sa zameriava na stanovenie hodnoty obchodnej spoločnosti Koruna, s. r. o. pomocou výnosových metód, diskontovaných peňažných tokov entity a ekonomickej pridanej hodnoty. Práca je rozdelená do dvoch hlavných ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Szováková, Zuzana
  Táto diplomová práca je zameraná na stanovenie hodnoty podniku využitím výnosovej metódy. V prvej časti práce sú predstavené základné teoretické poznatky o oceňovaní podniku. Druhá časť sa venuje oceneniu konkrétneho ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Fidrichová, Lenka
  Diplomová práca je zameraná na stanovenie objektivizovanej hodnoty podniku výnosovými metódami k 1.1.2015. Práca má dve časti, prvá časť práce sa zaoberá teoretickými poznatkami. V druhej časti práce sa nachádza strategická ...
 • Stanovení hodnoty vybrané společnosti 

  Jankechová, Simona
  Cieľom tejto diplomovej práce je stanoviť hodnotu spoločnosti Technický skúšobný ústav so sídlom v Piešťanoch. Práca sa v prvej časti zaoberá teoretickou základňou pre ocenenie podniku, sú popísané dôvody, prečo podnik ...
 • Stavebně technologická studie výstavby novostavby rodinného domu v Púchově 

  Stopka, Peter
  Táto bakalárska práca je zameraná na vytvorenie stavebne technologickej štúdie hrubej výstavby rodinného domu v Púchove. Práca obsahuje technickú a sprievodnú správu daného objektu, popis hlavných stavebne technologických ...