Now showing items 1-20 of 24

 • Analýza cyklistického závodu Velká cena města Kuřimi 

  Pospíšil, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na organizaci cyklistického závodu Velká cena města Kuřimi. První část se věnuje teoretickým podkladům pro tvorbu analýz a vysvětlením důležitých pojmů v horské cyklistice. Druhá část práce je ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Jakubec, Michal
  Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit ekonomickou situaci podniku pomocí finanční analýzy a dále předpovědět budoucí vývoj ekonomických ukazatelů za stejných podmínek a trendů. Tato práce má dvě hlavní části – teoretickou ...
 • Analýza společnosti DEVI s.r.o. pomocí časových řad 

  Kamenský, Michal
  Předmětem této práce je aplikace statistických metod při hodnocení ekonomických ukazatelů podniku. V teoretické části je popsána problematika časových řad a vybraných ukazatelů finanční analýzy. V praktické části pak jsou ...
 • Analýza společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. pomocí časových řad 

  Elbl, Luděk
  Smyslem této diplomové práce je finanční analýza vybrané společnosti s využitím základních metod a nástrojů finanční analýzy v průběhu tří let. Teoretická část se zabývá stručným seznámením s pojmem finanční analýza, jejím ...
 • ANALÝZA ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI ZPA SMART ENERGY Z S.R.O. NA A.S. 

  Kokorská, Markéta
  Cílem práce je popsat postup při změně právní formy ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost v podmínkách české právní úpravy včetně účetních a daňových dopadů a analyzovat celý proces přeměny, ekonomická ...
 • Energetické zásobování odlehlého objektu 

  Ocásek, Adam
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pokrytí energetické náročnosti objektu, který nebyl doposud elektrifikován. Zpracovává téma jak z pohledu možných technologických řešení, tak i z finanční stránky takových projektů ...
 • Hodnocení výkonnosti firmy 

  Lévová, Martina
  Cílem této diplomové práce je zhodnotit výkonnost společnosti STROJÍRNY OLŠOVEC, s. r. o. v letech 2008 – 2012 a navrhnout opatření směřující k jejímu zlepšení. Práce se ve své teoretické části zabývá popisem základních ...
 • Konsolidace účetní závěrky vybraného subjektu 

  Bláhová, Šárka
  Tématem diplomové práce je problematika zpracování konsolidace účetní závěrky vybraného podniku a následné zhodnocení výkonnosti konsolidačního celku před a po změně v konsolidačním celku. První část práce je věnována ...
 • Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Hlaváčková, Petra
  Diplomová práce se zabývá možnostmi financování pořízení dlouhodobého majetku pro konkrétní společnost. V první části práce jsou uvedeny a vysvětleny základní teoretické pojmy, především dlouhodobý majetek, způsoby financování ...
 • Návrh metodiky transformace účetní závěrky podniku v souladu s IFRS 

  Fejfarová, Eliška
  Diplomová práce se zabývá převodem účetní závěrky sestavené podle českých účetních předpisů na účetní závěrku v souladu s IFRS. První část je zaměřena na teoretická východiska týkající se vykazování dle českých účetních ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření obce 

  Procházková, Pavla
  Bakalářská práce analyzuje hospodaření obce Syrovice. Obsahuje teoretické poznatky o obcích, jejich majetku, hospodaření s ním a také kontrole hospodaření obce. V praktické části jsou teoretické poznatky aplikovány na obec ...
 • Podnikatelský záměr 

  Mafková, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá návrhem podnikatelského záměru, který bude v budoucnu využit pro založení školy vaření – Grand chef v Jihlavě. Práce vychází z teoretických poznatků, následuje analýza tržního prostředí a konkurence. ...
 • Podnikatelský záměr 

  Prášková, Klára
  Práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení kavárny zaměřené především na maminky s malými dětmi. V teoretické části jsou popsány poznatky nutné k vypracování podnikatelského záměru. V praktické části ...
 • Podnikatelský záměr 

  Homolková, Hana
  Cílem bakalářské práce bude založení nového kosmetického salonu. V práci se budu zabývat všemi aspekty, které souvisí s jeho založením a řízením. Pomocí jednotlivých metod budu realizovat jednotlivé kroky práce, které ...
 • Podnikatelský záměr firmy 

  Zimolová, Miluše
  Cílem diplomové práce „Podnikatelský záměr firmy“ je poskytnout návod na úspěšný rozvoj malé firmy, která bude mít reálný předpoklad uplatnit se na současném trhu. Diplomová práce se skládá z části teoretické, z analýzy ...
 • Podnikatelský záměr pro založení kavárny 

  Křížová, Iveta
  Práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru pro založení kavárny, určené pro zákazníky různé věkové kategorie a zákazníky s odlišnými zájmy. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska potřebná k vypracování ...
 • Podnikatelský záměr pro založení malého podniku 

  Pololáník, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro založení centra asistované reprodukce ve městě Brně. Na základě teoretických poznatků, analýzy současné situace na trhu a marketingového výzkumu předkládá návrh ...
 • Podnikatelský záměr: Založení fitness centra M-Gym, s.r.o. 

  Kašpar, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá zhotovením návrhu podnikateľského zámeru. Prostredníctvom realizovaných analýz (SLEPT, SWOT a Porterov model) a dotazníkovým šetrením boli identifikované predpoklady pre úspešné založenie a ...
 • Posouzení finanční výkonnosti podniku pomocí analýzy časových řad 

  Suchý, Tomáš
  Tato bakalářská práce má za úkol analyzovat výkonnost podniku pomocí časových řad na základě vybraných ukazatelů. První polovina práce je zaměřena na teoretická východiska sloužící pro výpočty časových řad. Ve druhé polovině ...
 • Výběr vhodné varianty financování investice 

  Dlesková, Vendula
  Diplomová práce se zabývá výběrem vhodné varianty financování nového stroje ve firme TREY CZ, s. r. o. Zaměřuje se především na porovnání konkrétních nabídek leasingových společností a bankovních institucí. Cílem práce je ...