Now showing items 1-20 of 31

 • Financování činností ve stavebním podniku 

  Hrdinová, Denisa
  Bakalářská práce “Financování činností ve stavebním podniku“ je zaměřena na možnosti, kterými lze financovat vybranou činnost podniku. S ohledem na specifika stavební výroby je z hlediska finanční stability klíčové zajištění ...
 • Finanční plán neziskové organizace 

  Novotná, Simona
  Diplomová práce je zaměřena na finanční plánování neziskové organizace. V první části jsou vymezena teoretická východiska finančního plánování neziskového sektoru. Druhá část obsahuje provedenou analýzu současné situace ...
 • Finanční restruktualizace stavebního podniku 

  Janhuba, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá finanční restrukturalizací stavebního podniku. Na konkrétním podniku, je ukázána možnost, jak pomocí finanční restrukturalizace zlepšit finanční zdraví tohoto podniku a tím i jeho ...
 • Finanční řízení stavební zakázky v rámci sdružení firem 

  Kusák, Jiří
  Diplomová práce je zpracována na téma Finanční řízení stavební zakázky v rámci sdružení firem. Práce je členěna do dvou částí. V teoretickém vstupu jsou popsány oblasti týkající se dané problematiky a to stavební podnik, ...
 • Finanční řízení stavební zakázky z pohledu dodavatele 

  Rusnok, Jakub
  Cílem práce je seznámení s tématem „Finanční řízení stavební zakázky z pohledu dodavatele“ a poukázat na možnosti a průběh financování zakázky. Tato práce také řeší rizika, která mohou ovlivnit financování zakázky, a na ...
 • Finanční zajištění veřejného projektu 

  Sýkora, Ondřej
  Předmětem bakalářské práce „Finanční zajištění veřejného projektu“ je provedení zjištění nejvhodnějšího způsobu financování veřejného projektu zateplení Základní školy Řečany nad Labem. V části zabývající se teorií jsou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Faltusová, Lucie
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s finančním rozhodováním v podniku. Na základě vybraných metod je provedena finanční analýza společnosti a obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Beneš, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá finančním zdravím firmy KABLO ELEKTRO, a.s. Vrchlabí v letech 2002 – 2006 na základě vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných opatření vedoucích ke zlepšení finanční situace.
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Kopuletý, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti Královopolská a.s. a to v letech 2014-2018. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsou vymezeny a definovány ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Šuláková, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti BAWEL v letech 2007 - 2010. Na základě provedené finanční analýzy a analýzy finančního řízení a srovnání výsledků s konkurenčními společnostmi a oborovými ...
 •  Manažerské výstupy pro finanční řízení stavební organizace 

  Štencl, Roman
  Tato práce je zaměřena na finanční řízení společnosti. V první teoretické části popisuje základní pojmy, se kterými se můžeme setkat v oblasti finančního účetnictví, finanční analýzy a manažerského účetnictví. V praktické ...
 • Možnosti financování jednotlivých činností ve stavebním podniku 

  Solnický, Marek
  Předmětem bakalářské práce „Možnosti financování jednotlivých činností ve stavebním podniku“ je popis a hodnocení finančního řízení ve středně velké stavební společnosti. První část se v teoretické rovině zaobírá strukturou ...
 • Možnosti financování velké investiční akce společnosti 

  Žáčková, Soňa
  Diplomová práce hodnotí jednotlivé varianty financování velké investiční akce stavební společnosti LUMIMONT s.r.o., a to jak pomocí výpočtů celkových nákladů na jednotlivé varianty financování, tak i prostřednictvím vybraných ...
 • Návrh finančního plánu stavební společnosti 

  Hubáček, Petr
  Diplomová práce se zabývá vytvořením finančního plánu pro vybranou společnost. První část obsahuje teoretické poznatky, které jsou nezbytné k tvorbě finančního plánu. Druhá část se zaobírá představením zkoumané firmy, ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Byrtus, Dominik
  Diplomová práce se zaměřuje na vypracování finančního plánu reálné společnosti pro 4 následující účetní období. První část popisuje obecnou strukturu finančního plánu, jeho druhy a specifikuje nejčastěji používané analýzy. ...
 • Návrh využití systému řízení jakosti pro zvýšení konkurenceschopnosti firmy 

  Janok, Jakub
  Obsahem diplomové práce je problematika systémů řízení jakosti a tyto dává do vzájemné souvislosti s konkurenceschopností firmy, resp. s vlivem jejich zavedení na zvýšení konkurenceschopnosti. V současné době je jedním z ...
 • Posouzení ekonomické situace stavebního podniku 

  Valenta, Leo
  Diplomová práce se zaměřuje na oblast finančního řízení stavebního podniku. První část je věnována teoretickému osvětlení postupů a metod, které jsou potom prakticky aplikovány v části druhé. Práce je zaměřena především ...
 • Posouzení finančního zdraví firmy 

  Žejšek, Martin
  Bakalářská práce se zabývá posouzením finančního zdraví firmy Draka Kabely, s.r.o. Na základě výsledků finanční analýzy jsou zde obsaženy návrhy a opatření, které mají vést k celkovému zlepšení finanční situace podniku.
 • Řízení projektů a financí ve výrobních podnicích České republiky 

  Zvejšková, Michaela (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: The purpose of submitted paper is to introduce expert public to the partial part of the dissertation thesis in the field of project management. The purpose of the work is to propose a model of financial ...
 • Specifika finančního řízení holdingů 

  Ficbauer, David
  Hlavním cílem disertační práce je prozkoumat specifika řízení holdingů v podmínkách České republiky s akcentem na oblast finančního řízení. Přitom autor vychází z předpokladu, že přetrvávajícími důvody ke vzniku holdingu ...