Now showing items 1-16 of 16

 • Hospodaření územních samosprávných celků 

  Beránková, Iveta
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření obce Rebešovice. První část se věnuje teoretickým poznatkům z oblasti veřejné správy v České repulice, především územně samosprávným celkům, dále pak rozpočtové soustavě ...
 • Management zadluženosti vybraného města 

  Kunášková, Irena
  Diplomová práce se zabývá analýzou zadluženosti a hospodaření města Havlíčkův Brod v letech 2010 – 2016. V teoretické části je vymezena územní samospráva v České republice, hospodaření, zadluženost, příjmy a výdaje města. ...
 • Možnosti financování investičního projektu obce 

  Rejchrtová, Jana
  Diplomová práce se zabývá možnostmi financování investičního projektu obce. První část práce obsahuje teoretická východiska pro pochopení fungování obce a uvedení možností financování obcí. Druhá část obsahuje stručné ...
 • Návrhy na zlepšení hospodaření obce 

  Rejchrtová, Jana
  Předložená bakalářská práce se především zabývá analýzou plnění rozpočtu obce Božanov, která slouží jako podklad pro návrhy vedoucí ke zlepšení hospodaření obce. První část práce obsahuje teoretická východiska pro pochopení ...
 • Podnikatelský záměr 

  Šteidlová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá vytvořením návrhu podnikatelského plánu pro výstavbu čistírny odpadních vod v obci. Tato práce se skládá ze tří částí. V teoretických východiscích je definována struktura podnikatelského plánu a ...
 • Vliv investičního záměru na hospodaření obce 

  Hél, Petr
  Tato bakalářská práce je v teoretické části zaměřena na samosprávné územní celky, především pak obce. Podrobněji je tato práce zaměřena na fungování a hospodaření obcí. V praktické části je představeno město Velké Opatovice, ...
 • Zhodnocení hospodaření obce Hovorany 

  Damborská, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá rozpočtovým hospodařením obce Hovorany v letech 2009 – 2015. Teoretická část práce vymezuje územní samosprávu v České republice, dále hospodaření obce, rozpočtové příjmy a rozpočtové výdaje. ...
 • Zhodnocení hospodaření obce Mistrovice 

  Dvořáček, Michal
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření obce Mistrovice. Cílem této práce je zhodnotit její hospodaření pomocí analyzování rozpočtu obce, tedy porovnáním obecních příjmů a výdajů v určitém časovém období a ...
 • Zhodnocení hospodaření obce Moravany 

  Kroupová, Tereza
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení hospodaření obce Moravany v letech 2012-2015. Nejdříve se věnuje teoretickým poznatkům z oblasti veřejné správy, a to zejména územním samostatným celkům. Nadále se zabývá rozborem ...
 • Zhodnocení hospodaření obce Střelná 

  Vašků, Barbora
  Diplomová práce se zabývá problematikou hospodaření obce Střelná v letech 2012 – 2016. Práce je rozdělena do tří částí, z nichž první část představuje teoretická východiska zahrnující teorii, klasifikaci a vše související ...
 • Zhodnocení hospodaření statutárního města Karviné 

  Sikorová, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením hospodaření statutárního města Karviné v letech 2011–2015. Je rozdělena do tří částí. První část je zaměřena na teoretická východiska práce. Jsou zde uvedeny základní informace o ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané obce 

  Rajnetová, Lenka
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení hospodaření obce Dolní Dobrouč v letech 2012-2016. První část je založena na teoretických poznatcích o veřejném sektoru, rozpočtové soustavě, obcích a jejich rozpočtech. Druhá ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané obce 

  Machalová, Renata
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením hospodaření obce Vřesovice. V první části je vymezena metodika a cíle práce. Druhá část se věnuje teoretickým poznatkům z oblasti veřejné správy v České republice. Ve třetí části jsou ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané veřejnoprávní korporace 

  Otýpková, Jarmila
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením hospodaření města Blansko v letech 2013-2017. Práce je rozdělena do třech hlavních částí, v členění na teoretická východiska práce, analýzu současného stavu a vlastní návrhy řešení. ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané veřejnoprávní korporace 

  Otýpková, Jarmila
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením hospodaření města Blansko v letech 2013-2017. Práce je rozdělena do třech hlavních částí, v členění na teoretická východiska práce, analýzu současného stavu a vlastní návrhy řešení. ...
 • Zhodnocení hospodaření vybraného města 

  Borůvková, Petra
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením města Rtyně v Podkrkonoší. Je rozdělena do tří částí. První část popisuje teoretické poznatky, především obec, rozpočet, příjmy a výdaje obce. Druhá praktická část se zaměřuje na ...