Now showing items 1-20 of 63

 • Analýza vybrané firmy 

  Zavoralová, Eva
  Bakalářská práce se zabývá zmapováním realitní společnosti M&M reality holding, a.s.. Finanční analýza nám umožňuje posuzovat budoucnost stavu a vývoje financí na základě minulosti. Obsahuje také návrhy řešení zjištěných ...
 • Budování klientského centra v Olomouci 

  Černý, Radoslav
  Diplomová práce si klade za úkol navrhnout nejefektivnější způsob budování klientských center společnosti Partners v České republice. Cílem této práce je navrhnout klientské centrum v Olomouci a současně položit vzor tomu, ...
 • Financování bydlení v rámci finančního plánu koncového klienta 

  Pražák, Antonín
  Tato bakalářská práce se zabývá financováním bydlení a jeho dopady na tvorbu finančního plánu člověka. V práci jsou srovnány dva nejčastější produkty využívané za účelem financování bydlení, kterými jsou hypoteční úvěr a ...
 • Financování stavební zakázky z pohledu dodavatele 

  Diviš, Michal
  Tématem bakalářské práce je financování stavební zakázky z pohledu dodavatele. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. První část je zaměřena na vysvětlení pojmů týkajících se stavebnictví, zakázek ...
 • Finanční plán podnikatelského subjektu 

  Oudová, Michaela
  Plánování představuje nástroj pro rozvoj organizace a určování směru rozvoje. Při plánování je důležité definování a stanovování cílů, prostředků a opatření, které jsou vázány na určité časové období. Sestavení finančního ...
 • Finanční plán stavební zakázky 

  Kašová, Michaela
  Téma bakalářské práce je finanční plán stavební zakázky. Práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy stavební zakázka, vlastní zdroje financování, cizí zdroje ...
 • Finanční plánování stavební zakázky z pohledu investora 

  Kubešová, Michaela
  Cílem bakalářské práce je finanční plánováni stavební zakázky z pohledu investora. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení pojmů stavební zakázka, ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšení 

  Vítková, Andrea
  Cílem diplomové práce „Hodnocení finančního zdraví podniku a návrhy na jeho zlepšení“ je aplikovat metody finanční analýzy pro dosažení zamýšlené úrovně efektivnosti analyzovaného podniku. Teoretická část obecně vymezuje ...
 • Investice na trhu kurzových sázek 

  Říha, Tomáš
  Diplomová práce dokazuje možnost efektivního investování na trhu kurzových sázek. Mechanismy fungování na tomto trhu jsou důrazně distancovány od jakýchkoliv forem hazardu a přibližovány k principům finančního trhu. Výstup ...
 • Marketingové plánování ve stavebním podniku 

  Pleva, Jiří
  Pro svou diplomovou práci jsem si zvolil téma „Marketingové plánování ve stavebním podniku“. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části jsem se zaměřil na teoretické informace o marketingovém mixu, ...
 • Marketingové plánování ve stavebním podniku 

  Kalina, František
  Diplomová práce s názvem „Marketingové plánování ve stavebním podniku“ se zabývá návrhem marketingového plánu stavební společnosti Mlátek s.r.o. Na základě marketingových analýz určuje současnou situaci podniku, analyzuje ...
 • Měření výkonnosti podniku 

  Pazdera, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na finanční analýzu výkonnosti firmy. Analyzuje finanční situací firmy Kofola a.s. v letech 2012 – 2014 pomocí základních metod finanční analýzy. V první části jsou popsané principy finanční ...
 • Možnosti financování jednotlivých činností ve stavebním podniku 

  Solnický, Marek
  Předmětem bakalářské práce „Možnosti financování jednotlivých činností ve stavebním podniku“ je popis a hodnocení finančního řízení ve středně velké stavební společnosti. První část se v teoretické rovině zaobírá strukturou ...
 • Návrh finančního plánu stavební společnosti 

  Hubáček, Petr
  Diplomová práce se zabývá vytvořením finančního plánu pro vybranou společnost. První část obsahuje teoretické poznatky, které jsou nezbytné k tvorbě finančního plánu. Druhá část se zaobírá představením zkoumané firmy, ...
 • Návrh finančního plánu vybraného podniku 

  Buršová, Eva
  Diplomová práce se zabývá sestavením návrhu finančního plánu pro vybranou společnost. První část je zaměřena na teoretická východiska, následuje analytická část, kde je představena analyzovaná společnost, jsou provedeny ...
 • Návrh podnikatelského záměru firmy NEOCHEM plus 

  Trávníčková Damborská, Miroslava
  Předmětem diplomové práce „Návrh podnikatelského záměru firmy NEOCHEM plus“ je provést analýzu podniku, a na základě jejího vyhodnocení navrhnout a sestavit kroky vedoucí k obnovení společnosti, jejíž činnost byla velmi ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Marková, Sabína
  Táto diplomová práca sa zaoberá zhotovením návrhu finančného plánu podniku. V prvej časti práce sú teoretické podklady k problematike finančného plánovania. Ďalšia časť práce predstavuje analyzovanú spoločnosť a obsahuje ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Novák, Jindřich
  Tato diplomová práce s názvem „Návrh podnikového finančního plánu“ se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá teoretickými východisky finančního plánování. V praktické části jsou provedeny analýzy ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Franík, Peter
  Cieľom tejto diplomovej práce je návrh finančného plánu novovzniknutej spoločnosti. V prvej časti práce sú rozobraté teoretické východiská finančného plánovania. Druhá časť práce je zameraná na spoločnosť samotnú a analýzu ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Norek, Milan
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh podnikového finančního plánu. První část práce se zaměřuje na teoretická východiska finančního plánování. Další část je věnována představení společnosti a analýze současného stavu. ...