Now showing items 1-17 of 17

 • Ekonomický vývoj podniků financovaných rizikovým kapitálem 

  Platenková, Kamila
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením ekonomického stavu a vývoje v zadaných podnicích, které jsou financovány rizikovým kapitálem. Ekonomický vývoj podniků je podrobován vybraným ukazatelům finanční analýzy. Teoretická ...
 • Ekonomický vývoj podniků financovaných rizikovým kapitálem 

  Tatarková, Eliška
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením ekonomického vývoje v zadaných podnicích s účastí rizikového kapitálu a zhodnocením tohoto vývoje během působení investora v těchto podnicích. Ekonomický vývoj zadaných podniků je ...
 • Ekonomický vývoj podniků financovaných rizikovým kapitálem 

  Krausová, Nikola
  Tato diplomová práce se zabývá externím financováním formou rizikového a rozvojového kapitálu u vybraných podniků v České republice. V první kapitole budou přiblížena teoretická východiska problematiky rizikového a rozvojového ...
 • Ekonomický vývoj podniků financovaných rizikovým kapitálem 

  Tkadlec, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem rizikového kapitálu na ekonomický vývoj podniku. V první části vymezuje, co znamená pojem rizikový kapitál a zabývá se teoretickými východisky finanční analýzy. V další části jsou ...
 • Ekonomický vývoj podniků financovaných rizikovým kapitálem 

  Krčmová, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení ekonomického vývoje podniků, ve kterých bylo využito externího financování formou rizikového kapitálu. První část práce obsahuje teoretická východiska spjatá s danou problematikou ...
 • Ekonomický vývoj podniků financovaných rizikovým kapitálem 

  Musilová, Simona
  Tato diplomová práce se zabývá ekonomickým vývojem vybraných podniků financovaných rizikovým kapitálem. Teoretická část bude zaměřena na problematiku týkající se rizikového a rozvojového kapitálu a na finanční analýzu, ...
 • Externí financování firem a podnikatelů 

  Kuzmianok, Vadzim
  Předmětem bakalářské práce je hodnocení možných externích zdrojů financování pro společnost NEPA, společnost s ručením omezeným, s ohledem na její finanční situace. Teoretická část se věnuje teoretickému vymezení externích ...
 • Externí financování podniku emisí cenných papírů 

  Kembický, Petr
  Diplomová práce se zabývá analýzou možností dlouhodobého financování podniků. Popsáno je financování prostřednictvím cenných papírů kapitálového trhu – akciemi a obligacemi a také bankovním úvěrem. První část práce srovnává ...
 • Podnikatelský záměr výstavby budovy posklizňové linky 

  Mackovík, Jaroslav
  Bakalářská práce obsahuje zpracování podnikatelského záměru pro firmu ZS Pobečví a.s. Záměr se týká výstavby budovy posklizňové linky a její vybavení potřebnou technikou. Práce obsahuje teoretické poznatky z oblasti ...
 • Podnikatelský záměr – rozšíření vozového parku 

  Šnajdar, Martin
  Bakalářská práce se zabývá rozšířením vozového parku v již existující společnosti. Práce se skládá ze dvou částí, z teoretické a praktické. V teoretické části je objasněna tématika podnikatelského plánu a možností financování. ...
 • Podnikatelský záměr – zefektivnění pracovních postupů 

  Šnajdar, Martin
  Bakalářská práce se zabývá zefektivněním chodu již existující společnosti. Práce se skládá ze dvou částí, z teoretické a praktické. V teoretické části je objasněna tématika podnikatelského plánu a možností financování. V ...
 • Podnikatelský záměr-restrukturalizace živočišné výroby v zemědělském podniku 

  Mackovík, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru – provedení změn v živočišné výrobě zemědělské společnosti. V práci jsou využity teoretické poznatky z oblasti financování podnikatelské činnosti, analýzy podniku ...
 • Posouzení výkonnosti stavebního podniku pomocí hodnotových ukazatelů 

  Černý, Jan
  Tato práce řeší návrh a srovnání ukazatelů tradiční finanční analýzy a moderních hodnotových ukazatelů se zaměřením na výkonnost firmy a jejich následnou aplikaci na konkrétní stavební podnik. V teoretické části je ...
 • Řízení zásob v podniku 

  Sedmák, Martin
  Práce je složená z teoretické a praktické části. Teoretická část, obsahuje poznatky z odborné literatury se zaměřením na charakteristiku zásob, jejich členěním, funkcí, řízením a základním ukazatelům spojených se zásobami. ...
 • Strategie financování podniku 

  Vanerová, Michaela
  V diplomové práci strategie financování podniku vysvětluji pojem finance podniku, struktura financí podniku optimální finanční struktura podniku, krátkodobé a dlouhodobé financování podniku, externí a interní zdroje ...
 • Vliv externích a interních faktorů na náklady vlastního kapitálu 

  Mokhova, Natalia
  Náklady vlastního kapitálu, jež jsou ovlivňovány řadou interních a externích činitelů, významným faktorem ovlivňujícím rozhodovací procesy v podnikové sféře. Cílem této disertační práce je na základě primárních a sekundárních ...
 • Vybrané aspekty financování podniků rizikovým kapitálem v podmínkách České republiky 

  Rajchlová, Jaroslava
  Autorka disertační práce se věnuje problematice financování podniků rizikovým kapitálem v podmínkách České republiky. Byly zkoumány a následně zhodnoceny jednotlivé aspekty financování rizikovým kapitálem v kontextu jak ...