Now showing items 1-9 of 9

 • Čištění ovzduší od jemných částic 

  Bírošíková, Martina
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou jemných a ultrajemných častíc, ktoré sú často spájané so znečisťovaním životného prostredia a negatívnymi dopadmi na ľudské zdravie, najmä choroby kardiovaskulárneho charakteru. ...
 • Emise ze spalování zahradního odpadu 

  Kuznetsova, Oksana
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou produkce plynných a tuhých znečišťujících látek při spalování zahradního odpadu. Cílem bylo realizovat a zhodnotit experiment. Při vyhodnocení bylo zjištěno, že při spalování ...
 • Jemné částice emitované při reálném spalování biomasy 

  Pažourek, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá jemnými částicemi emitovanými při reálném spalování biomasy. V první části pojednává o biomase, o spalovacích zařízeních, ve kterých lze spalovat biomasu a v neposlední řadě o znečisťujících ...
 • Jemné částice produkované krbovými kamny 

  Škvařil, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou jemných částic produkovaných při spalování v krbových kamnech. První část práce pojednává o rozboru atmosféry, zdravotních dopadech, tuhých znečišťujících látkách a jejich vzniku ...
 • Jemné částice produkované spalovacím procesem 

  Bunček, Patrik
  Bakalárska práca je zameraná na problematiku jemných častíc. Úvodná kapitola sa venuje všeobecnému prehľadu, vzniku a dôsledku častíc na ľudský organizmus. Nasledujúce kapitoly sa venujú priblíženiu procesu spaľovania a ...
 • Opimalizace typů, granulometrie a tvaru jemných částic pro speciální betony 

  Jobánek, Jaromír
  Tato diplomová práce je zaměřena na optimalizaci křivky zrnitosti použitím příměsí. K návrhu betonu výborných vlastností je často třeba dosáhnout vyšší hutnosti směsi, a to pomocí návrhu vhodné křivky zrnitosti. Také jsou ...
 • Particulate Matter Produced by Micro-Scale Biomass Combustion in an Oxygen-Lean Atmosphere 

  Poláčik, Ján; Šnajdárek, Ladislav; Špiláček, Michal; Pospíšil, Jiří; Sitek, Tomáš (MDPI, 2018-12-01)
  This article extends earlier research by the authors that was devoted to the experimental evaluation of ultra-fine particles produced by the laboratory combustion of beechwood samples. These particles can have severe ...
 • Ultrajemné částice generované spalovacím procesem 

  Sitek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou produkce jemných a ultrajemných částic při termickém rozkladu a spalování biomasy. V úvodu je popsána biomasa z hlediska využití jako paliva. Následuje část popisující vznikající ...
 • Vliv provozních parametrů kotle na přítomnost jemných částic ve spalinách 

  Košťál, Jan
  Tato diplomová práce se věnuje problematice vzniku jemných částic v závislosti na parametrech spalování. Úvodní část práce tvoří přehled, který shrnuje informace o procesu spalování a o vzniku plynných produktů a v nich ...