Now showing items 1-20 of 362

 • Administrativní budova 

  Erlebach, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem železobetonové lokálně podepřené stropní desky nad 1NP administrativní budovy a vypracováním výkresové dokumentace. Vnitřní síly jsou vypočteny programem RFEM. Pro kontrolu je proveden výpočet ...
 • Aerodynamic Load Of An Aircraft With A Highly Elastic Wing 

  Schoř, Pavel (Czech Technical University in Prague, 2017-09-05)
  In this article, a method for calculation of air loads of an aircraft with an elastic wing is presented. The method can predict a redistribution of air loads when the elastic wing deforms. Unlike the traditional Euler or ...
 • Alternativní způsoby založení kruhové nádrže v jemnozrnných zeminách 

  Vodáček, Ondřej
  Zakládání staveb na stlačitelném, málo únosném podloží vyžaduje návrh takových opatření, která zajistí potřebnou únosnost a dovolené sedání. Problematika je řešena na příkladu kruhové nádrže na ropu založené v nasycených ...
 • Analysis of High Speed Squirrel Cage Induction Motor With Influence of Riveting 

  Klíma, J. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This paper deals with analyzing of high speed squirrel cage induction motor and the influence of riveting stator stack. The model of high speed induction motor was made in ANSYS Maxwell software in accordance with provided ...
 • Analýza chování koleje na účinky železničních vozidel 

  Kopeček, Josef
  Diplomová práce se zabývá sestavením numerických modelů klasické koleje pomocí metody konečných prvků, a to v několika variantách. Modely jsou porovnány s výsledky získanými na analytických modelech. Komplexnější modely ...
 • Analýza chování kořene kotvy v jemnozrnných zeminách 

  Chalmovský, Juraj
  Zemní kotvy představují důležitý konstrukční element speciálního zakládaní staveb. Navzdory rozsáhlému využití těchto prvků je jejich návrh obvykle prováděn formou empirických a semi-empirických postupů. Jejich použití ...
 • Analýza cyklické únavy trubkového svazku vlivem proudění pracovního média 

  Buzík, Jiří
  Hlavním cílem dizertační práce je kontrola trubkového svazku na cyklickou únavu způsobenou prouděním pracovního média v mezitrubkovém prostoru. Únava způsobená prouděním je způsobena vibracemi vyvolanými prouděním. Zkoumané ...
 • Analýza konstrukce části elektrického stroje 

  Fodor, Viktor
  Táto práca sa zaoberá optickou diagnostikou časti elektrického motora využitím 3D skenera. Popisuje konštrukciu elektrických asynchrónnych motorov, ich tepelné straty a možnosti chladenia ako aj chladiace systémy, ktoré ...
 • Analýza metodiky pro navrhování pražcového podloží 

  Svobodová, Nikola
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu současné metodiky SŽ pro navrhování konstrukce pražcového podloží s ohledem na deformační odolnost konstrukce, její porovnání s metodikou vrstevnatého poloprostoru, používanou v ...
 • Analýza nadproudové spouště pomocí MKP 

  Makki, Zbyněk
  Cílem projektu bylo připravit zadaný model proudovodné dráhy v prostředí programu Solidworks, aby bylo možné tuto proudovodnou dráhu simulovat v prostředí programu Ansys, kde se podle zadaných podmínek provedl výpočet ...
 • Analýza násypového tělesa na podloží zlepšeném prefabrikovanými vertikálními drény 

  Kováč, Vladimír
  Práce se zabývá zpětnou analýzou instrumentovaného násypového tělesa na podloží zlepšeném prefabrikovanými vertikálními drény. První část práce je věnována teorii výpočtu konsolidace. Dále se autor věnoval parametrické ...
 • Analýza návrhu lokálně podepřené desky 

  Chalupová, Martina
  Cílem této je práce je návrh, posouzení a cenové porovnání železobetonové lokálně podepřené desky. Deska je navržena ve 3 různých variantách. Varianty se od sebe liší tloušťkou desky. Vnitřní síly v deskách jsou získány ...
 • Analýza návrhu šroubového přípoje otočné desky kolesového skládkového stroje 

  Šrajer, Jan
  V této diplomové práci je zpracována analýza návrhu šroubového přípoje otočné desky kolesového skládkového stroje. Úkolem řešení je rozhodnout, jestli stávající konstrukční řešení je vyhovující. Diplomová práce obsahuje ...
 • Analýza parametrů jednofázového transformátoru 

  Russ, David
  Cílem bakalářské práce je zaměřit se na princip návrhu transformátorů metodou konečných prvků. Zaměřím se na jednofázové transformátory s malým výkonem. Na zadaných typech transformátorů je proveden kompletní návrh ...
 • Analýza sil působících na dolní čelist při žvýkání 

  Thomková, Barbora
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou z oblasti craniomaxilo – faciálnej biomechaniky, a to analýzou silového pôsobenia na dolnú čeľusť pri žuvaní. V práci je vykonaná podrobná rešeršná štúdia literárnych prameňov ...
 • Analýza stability kovových výztužných profilů při tlakovém zatížení pomocí metody konečných prvků 

  Hála, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá ztrátou stability kovového výztužného profilu. První část zahrnuje rešerši vybraných analytických metod. Další část se zabývá numerickým řešení, včetně tvorby vhodného výpočtového modelu a ...
 • Analýza stability svahu náchylného k sesouvání 

  Píchová, Sylvie
  Diplomová práce dokumentuje šetření sesuvného svahu, geofyzikální a inženýrsko-geologický průzkum sesuvného svahu, rekognoskaci sanovaného sesuvu. Statické výpočty na základě MKP byly počítány v programu GEO5. Je provedena ...
 • Analýza tahové zkoušky spojovacího ocelového zámku silničních svodidel 

  Tomeček, Petr
  Cílem bakalářské práce je ověření výsledků tahové zkoušky kovového zámku betonového svodidla pomocí výpočtového programu. Úkolem bylo sestavit výpočtový model, provést výpočet a vyhodnotit výsledky. Výpočet byl proveden v ...
 • Analýza uložení zadního kola formulového vozidla 

  Oravec, Peter
  Táto diplomová práca sa zaoberá metodikou, prístupom k analýze uloženia kolesa formulového vozidla. Hlavnou úlohou je posúdiť vplyv zadania okrajových podmienok na výsledné napätia a deformácie využitím metódy konečných ...
 • Analýza vlivu funkčních parametrů na těsnost nízkotlakého konektoru Common Railu 

  Ščerban, Bedřich
  Cílem práce je určení citlivosti těsnících vlastností spoje tlakového zásobníku a nízkotlakého konektoru. Byla provedena analýza možných řešení, ze které vyšlo rozhodnutí použít výpočtový experiment. Z množství návrhových ...