Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza využití řešiče Code_Aster při řešení mezního stavu únavové pevnosti 

  Busta, Michal
  Tato závěrečná práce se zabývá analýzou využití řešiče Code_Aster při výpočtech týkajících se mezního stavu únavové pevnosti. První částí je rešerše možností únavového posouzení v řešiči Code_Aster a druhou částí je následná ...
 • Critical Comparison of Multi-objective Optimization Methods: Genetic Algorithms versus Swarm Intelligence 

  Sedenka, V.; Raida, Zbyněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-09)
  The paper deals with efficiency comparison of two global evolutionary optimization methods implemented in MATLAB. Attention is turned to an elitist Non-dominated Sorting Genetic Algorithm (NSGA-II) and a novel multi-objective ...
 • Hydraulický topný lis se jmenovitou silou 600 kN 

  Tyburec, Adam
  Tato bakalářská práce obsahuje konstrukční návrh hydraulického lisu s topnými deskami. Je proveden výpočet pohonu lisu, návrh uspořádání lisu, návrh hydraulického obvodu, analytický výpočet hydraulického válce a optimalizace ...
 • Metodika výpočtu kritických otáček elektrických strojů točivých 

  Sedláček, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem metodiky výpočtu kritických otáček elektrických strojů točivých. Cílem práce je sestavit konečnoprvkový model modelové rotorové soustavy, určit vlastní frekvence pro vykreslení Campbellova ...
 • Návrh konstrukce překládacího vozu 

  Nepovím, Ondřej
  První část diplomové práce je zaměřena na rešeršní studii vysokopevnostních ocelí. Práce dále obsahuje koncepční návrh nosné konstrukce překládacího vozu s použitím vysokopevnostních materiálů. Tato konstrukce je kompatibilní ...
 • Návrh sanace sesuvu 

  Poruba, Michal
  Úkolem diplomové práce s názvem „Návrh sanace sesuvu“ je, na základě získaných znalostí o problematice svahových sesuvů a jejich možných řešení, stanovit z poskytnutých podkladů příčiny vzniku sesuvu na silnici II. třídy ...
 • Návrh zastřešení železobetonovou skořepinou 

  Buřič, Pavel
  Cílem této práce je studovat chování tenkých železobetonových skořepin s velkým rozpětím, které přesahuje 200 m. Hlavním cílem je najít ideální tvar takovéto konstrukce, abychom zajistili pouze tlakové namáhání bez účinku ...
 • Numerická podpora pro analýzu únavového chování cementových kompozitů 

  Viszlay, Viliam
  Táto práca sa zaoberá numerickou podporou stanovenia lomovo mechanických parametrov pri modifikovanej CT skúške. Táto skúška sa javí ako vhodná alternatíva klasickej CT skúšky pre únavové testovanie kvazikrehkých materiálov. ...
 • Numerické modelování periodických struktur 

  Nešpor, Dušan
  Práce se zabývá zkoumáním dynamického elektromagnetického pole na periodických strukturách. Pozornost je zaměřena na tři hlavní typy rezonančních struktur, podle možnosti jejich využití. Prvním typem jsou materiály realizující ...
 • Ověření možnosti využití tahové deformace při Hopkinsonově testu 

  Dohnal, Ivo
  Dizertační práce pojednává o možnosti provádění dynamických tahových zkoušek. K tomuto účelu je využíváno zařízení Hopkinsonovy dělené tyče (dále jen SHPBT). Základní konstrukce zařízení je určená k provádění dynamických ...
 • Rešeršní studie tumorózních TEP kolenního a kyčelního kloubu 

  Věžníková, Tereza
  Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou tumorózních totálních endoprotéz kolenního a kyčelního kloubu. Tumorózní náhrady se uplatňují u pacientů, kteří v důsledku kostních nádorů utrpěli kostní ztráty a znamenají ...
 • Stabilitní analýza štíhlých výškových konstrukcí 

  Nevřalová, Jana
  Práce se zaměřuje na statickou analýzu zjednodušených modelů a jejich vzájemné porovnání u vybrané výškové budovy. Je věnována pozornost rozdílům v geometrii jednotlivých modelů a vlivu dimenze (prutové nebo plošné, případně ...
 • Staticky neurčité prutové soustavy 

  Sedláček, Radek
  Bakalářská práce je zaměřena na řešení prutových soustav a to především staticky neurčitých. Nejprve je uveden teoretický základ prutových soustav, dále popis vybraných metod pro řešení staticky určitých prutových soustav ...
 • Vysokovýklopná lopata pro nakladač 

  Rajdl, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem vysokovýklopné lopaty pro nakladač Komatsu WA380. Cílem je nalézt konstrukční řešení vysokovýklopné lopaty pro minimální výsypnou výšku 4 500 mm, šířku lopaty 3 000 mm a objem lopaty ...
 • Využití neuronových sítí pro výpočet průběhu záběrové tuhosti soukolí s čelními ozubenými koly 

  Planka, Michal
  Cieľom diplomovej práce bolo vytvoriť neurónovú sieť, ktorá po zadaní určených vstupných parametrov, vráti priebeh mernej tuhosti jedného páru zubov čelného ozubeného súkolesia. Ako tréningová množina pre neurónovú sieť ...
 • Výpočet únosnosti a deformací silničního mostu a porovnání s naměřenými hodnotami 

  Štekbauer, Hynek
  Náplní této práce je naměření deformací silničního mostu při přejezdu soupravy s nadměrným nákladem, sestavení modelu pro výpočet a následné porovnání naměřených hodnot svislé deformace s teoretickými výpočty. Určení ...
 • Výpočtová analýza rovnání čtvercových tyčí 

  Šebek, František
  Dnešní požadavky ve strojírenském průmyslu si žádají přesnější operace a efektivnější technologie. Cílem této práce je analýza rovnání čtvercových tyčí. Hlavním problémem je nastavení rovnacího stroje pro zadané materiálové ...
 • Železobetonová skeletová konstrukce 

  Hons, Filip
  Diplomová práce je zaměřena na návrh monolitické železobetonové konstrukce vícepodlažního objektu, který tvoří 2 podzemní a 6 nadzemních podlaží. V práci jsou řešeny dvě různé desky a to deska nad 1.NP a deska nad 3.NP, ...