Now showing items 1-18 of 18

 • Behaviour of cement composites with lightweight and heavyweight aggregates at high temperatures 

  Bodnárová, Lenka; Peterková, Jitka; Brožovský, Jiří; Zach, Jiří; Válek, Jaroslav (Budapest University of Technology and Economics, 2017-03-24)
  This paper presents new results of the research of the influence of individual input components done on the behaviour of cement based composite materials exposed to high temperatures. A new approach of this research lies ...
 • Fire resistance of large-scale cross-laminated timber panels 

  Henek, Vladan; Venkrbec, Václav; Novotný, Miloslav (IOP Publishing, 2017-12-21)
  Wooden structures are increasingly being used in the construction of residential buildings. A common and often published reason to avoid wooden structures is their insufficient fire resistance, which reduces bearing capacity. ...
 • Konstrukce zastřešení sportovního objektu v Mikulově 

  Sochorec, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a statickým posouzením konstrukce zastřešení sportovního objektu v obci Mikulov. Jedná se o zastřešení dvou tenisových kurtů a přilehlých tribun. V návrhu je posuzováno několik alternativ ...
 • Možnosti aplikace čedičových vláken do betonu 

  Zourek, Milan
  Diplomová práce se zabývá možností aplikace čedičových vláken v betonu a cementových kompozitních materiálech. V teoretické části je zpracován přehled běžně používaných vláken pro vláknobetony. Je zde popsána výroba ...
 • Návrh betonové konstrukce s ohledem na požární odolnost 

  Zápotočný, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem vybraných částí železobetonové konstrukce vícepodlažního objektu s ohledem na požární odolnost. Navrhovanými prvky jsou zde železobetonová lokálně podepřená stropní deska, vybraný sloup a ...
 • Návrh železobetonového objektu s ohledem na požadavky požární odolnosti 

  Pivodová, Alena
  Diplomová práce se zabývá analýzou vnitřních sil železobetonové monolitické konstrukce 4. PP administrativní budovy. Analýza zohledňuje interakci objektu s podložím a při návrhu konstrukčních částí objektu jsou zohledněny ...
 • Nosná konstrukce zastřešení výrobní haly v Kyjově 

  Nosková, Nela
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a statickým posouzením hlavních nosných prvků nosné konstrukce zastřešení víceúčelové haly v Kyjově. Hala je navržena jako dřevěná. Loď má půdorys obdélníkového tvaru o rozměrech 17,0 x ...
 • Optimalizace složení dřevoplastových kompozitů s ohledem na jejich využití ve stavebnictví 

  Benešová, Anna
  Dřevoplastový kompozit je poměrně nový materiál kombinující rozmělněnou dřevní hmotu a termoplastový polymer. Tento materiál se využívá především jako alternativa masivního rostlého dřeva v oblasti exteriérových nenosných ...
 • Problematika odolnosti betonů vůči působení vysokých teplot 

  Krejčík, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá sledováním odolnosti cementových betonů vůči působení vysokých teplot. V teoretické části bakalářské práce byly popsány změny, které probíhají v betonu, který je vystaven působení vysokých teplot ...
 • Statické řešení ocelových prvků při požáru 

  Runštuková, Monika
  Diplomová práce se zabývá řešením ocelových prvků při požáru. V rámci práce se posuzují a porovnávají nechráněné ocelové prvky a ocelové prvky chráněné různými druhy pasivní ochrany zatížené teplotním a mechanickým zatížením. ...
 • Studium chování betonů při působení vysokých teplot 

  Tillová, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na studium chování cementových betonů při působení vysokých teplot se zaměřením na sledování vlivu kameniva a typu cementu. Práce popisuje procesy probíhající v kamenivu a cementové matrici při ...
 • Studium možností modifikace izolantů na bázi přírodních vláken pro zlepšení jejich reakce na oheň 

  Urbánek, Tomáš
  Tato práce se zabývá novými možnostmi modifikace organických (včetně přírodních) vláken pro zlepšení jejich reakce na oheň používaných při výrobě tepelných a akustických izolantů. Cílem práce je dosažení minimální třídy ...
 • Studium odolnosti lepené spáry dřeva proti vyšším teplotám 

  Kučera, Vít
  V současné době jsou pro návrh dřevěných prvků k dispozici zjednodušené postupy modelování požáru, které definuje ČSN EN 1991-1-2. Není však experimentálně ověřen vliv použitého adheziva na výslednou hodnotu požární odolnosti ...
 • Studium požární odolnosti betonů pro tunelová ostění 

  Ondryášová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá studiem požární odolnosti betonu pro tunelová ostění. Shrnuje problematiku dosavadních znalostí o odolnosti betonu v tunelech a zabývá se chováním jednotlivých částí betonu při vystavení vysokým ...
 • Vliv vysokých teplot na vlastnosti betonu 

  Klobása, Jan
  Cílem této bakalářské práce je studium problematiky chování betonu při zatížení vysokými teplotami. V teoretické části práce jsou shrnuty poznatky o změnách, které probíhají v betonu, který je vystaven vysokému teplotnímu ...
 • Využití kompozitních materiálů při návrhu betonových konstrukcí 

  Vašátko, David
  Kompozitní výztuž (FRP) je perspektivní materiál pro vyztužování konstrukcí. Její uplatnění je vhodné především do prostředí s vysokým enviromentálním namáháním, nebo do prostředí zatíženého fyzikálními jevy. Tato bakalářská ...
 • Vývoj kompozitního materiálového systému se zaměřením na matrici pro extrémní podmínky 

  Gratclová, Kamila
  Diplomová práce se zabývá kompozitními systémy, se zaměřením na matrice odolné vůči extrémním podmínkám. Cílem této práce byl výzkum a vývoj matrice, odolné vůči vysokým teplotám, charakteristickým v případě vzniku požáru. ...
 • Zastřešení víceúčelové sportovní haly v Brně 

  Grussmann, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a statickým posouzením hlavních nosných prvků konstrukce zastřešení víceúčelové sportovní haly v Brně. Je přitom kladen důraz na optimalizaci návrhu z hlediska spotřeby materiálu. Příčná ...