Now showing items 1-20 of 35

 • E-komunikace jako součást firemní kultury 

  Hájková, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou firemní kultury a e-komunikace. Najdete v ní základní vymezení firemní kultury a e-komunikace od nejrůznějších autorů a nejdůležitější teoretické pojmy. Analyzuje firemní kulturu ...
 • Etický a sociální audit v RGP CZ s. r. o. 

  Boukalová, Iva
  Diplomová práce Etický a sociální audit v RGP CZ s. r. o. pojednává o etickém auditu v této firmě. Teoretická část je zaměřena na základní popis podnikatelské etiky, její definice, vývoj a důvody pro etické chování firem. ...
 • Faktory ovlivňující lidský kapitál ve vztahu k firemní strategii 

  Staňková, Dana Maria (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-06)
  Efektivita organizace je dána mírou úspěšnosti v dosahování vytyčených cílů v souladu se stanovenou firemní strategií. Základním předpokladem pro zajištění efektivity a požadované produktivity každé firmy je získání vysoké ...
 • Firemní kultura - návrh postupu při expanzi podniku 

  Kirchnerová, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na zlepšení stavu firemní kultury ve společnosti Sloane Park Property Trust, a. s., a to prostřednictvím výsledků získaných dotazníkovým šetřením. Na základě analýzy získaných výsledků byly ve ...
 • Firemní kultura a její vliv na efektivitu práce 

  Kirchnerová, Zuzana
  Diplomová práce je zaměřena na zlepšení stavu firemní kultury ve společnosti Nutrend D. S., a. s.. Na základě analýzy výsledků získaných dotazníkovým šetřením byly ve společnosti zjištěny nedostatky v seznamování manažerů ...
 • Firemní kultura a její vliv na efektivitu práce ve společnosti Ikea Brno s.r.o 

  Logara, Vanja
  Diplomová práce se zaměřuje na identifikaci kulturních hodnot společnosti IKEA Brno ve srovnání s malou firmou Lino s.r.o. Výzkum probíhal na základě podrobné analýzy stavu společnosti a firemní kultury a následnými metodami ...
 • Firemní kultura jako cesta ke získání zákazníka 

  Daněček, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá problémy souvisejícími s firemní kulturou, zvýšením pracovní motivace zaměstnanců a prosazování společnosti na trhu. První část tvoří teoretický rámec práce. Definuje a popisuje jevy související ...
 • Motivace pracovníků zákaznických center 

  Trnka, Michal
  Tato diplomová práce má za cíl zvýšit kvalitu práce telefonních operátorů a členů kurýrní sítě společnosti Mediaservis s.r.o., která poskytuje jedinou alternativu České pošty s.p. z pohledu celorepublikového poštovního ...
 • Multikulturní prostředí a organizační kultura ve vybrané společnosti 

  Šimeček, Oto
  Cílem této bakalářské práce je porovnat vliv místního kulturního prostředí na firemní kulturu v Turecku a České Republice ve firmě REHAU AG. Výzkum probíhal v pobočkách německé firmy REHAU AG v Moravské Třebové, České ...
 • Návrh a implementace podnikového intranetového systému 

  Štúň, Jaroslav
  Predkladaná práca sa zaoberá návrhom a implementáciou vnútropodnikového informačného systému pre firmu Hestego s.r.o. , za účelom zvýšenia kvality a efektivity vnútropodnikovej komunikácie, firemnej kultúry a informovanosti ...
 • Návrh efektivnějších stimulačních nástrojů 

  Musil, Karel
  Cíl práce spočívá v návrhu řešení problémů týkající se přímé i nepřímé motivace zaměstnanců, jenž byly zjištěny v analýze poměrů v podniku XY s.r.o. Podkladem pro navrhované řešení bude proces zjišťování formou pozorování, ...
 • Návrh komunikační strategie 

  Viktorin, Ondřej
  V návrhu komunikační strategie pro firmu OK Plast se v práci zabývám problémem týkající se firemní identity, jež zahrnuje všechny identifikační znaky, které pomáhají rozpoznávat určitý subjekt a odlišovat ho od jiných. ...
 • Návrh motivačního programu ve vybraném podniku 

  Fraňková, Kristýna
  Předkládaná diplomová práce se snaží objasnit problematiku firemní kultury ve vybrané společnosti. Je zaměřena na konkrétní část firemní kultury; motivaci. Sestává z teoretických zdrojů, analýzy současného stavu motivačních ...
 • Návrh motivačního systému společnosti 

  Kubját, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá analýzou současného motivačního systému společnosti HALLEXO CZ s. r. o. Dále obsahuje doporučení pro zlepšení motivačního systému společnosti, tak aby pomohl ke zvýšení efektivnosti, ke zlepšení ...
 • Návrh motivačního systému zaměstnanců v obchodní společnosti 

  Kučera, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá analýzou současného motivačního systému společnosti MONING BRNO, s.r.o. Obsahuje návrhy na zlepšení motivačního systému společnosti, tak aby se zlepšila firemní kultura, motivace a spokojenost ...
 • Návrh na zlepšení firemní kultury ve společnosti 

  Lukeš, Radim
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu firemní kultury společnosti a následně návrhy na zlepšení. Byla provedena analýza formou dotazníkového šetření. Výsledky provedeného průzkumu jsou základem pro ...
 • Návrh na zlepšení komunikace ve firmě s cílem zvýšení spokojenosti zákazníků 

  Hladíková, Lucie
  Diplomová práce se zaměřuje na vztahy existující uvnitř firmy, které jsou nedílnou součástí firemní kultury a vnitropodnikové komunikace. Teoretická část je zaměřena na problematiku komunikačního procesu, jednotlivé typy ...
 • Návrh řešení efektivní vnitrofiremní komunikace ve firmě TANGER. 

  Racký, Peter
  Cílem mé bakalárske práce je vytvořit diář úkolů zaměstnanců.
 • Návrh zlepšení koncepce společenské odpovědnosti ve výrobní společnosti 

  Novotná, Pavla
  Diplomová práce se zaměřuje na vymezení úrovně CSR ve vybrané výrobní společnosti. Specifikuje jaká je úroveň CSR v dané společnosti, a využívá teoretických poznatků, které jsou ve výzkumu aplikovány v praxi. Obsahuje ...
 • Otázky firemní kultury ve stavebním podniku 

  Schenková, Kristýna
  Diplomová práce zkoumá otázky firemní kultury ve stavebním podniku. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, které se vztahují k tématu diplomové práce. Cílem práce je vymezit nejdůležitější otázky firemní kultury ...