Now showing items 1-14 of 14

 • Characterization of Microbiota Composition and Presence of Selected Antibiotic Resistance Genes in Carriage Water of Ornamental Fish 

  Geržová, Lenka; Vídeňská, Petra; Faldynová, Marcela; Sedlář, Karel; Provazník, Ivo; Čížek, Alois; Rychlík, Ivan (Public Library of Science, 2014-08-01)
  International trade with ornamental fish is gradually recognized as an important source of a wide range of different antibiotic resistant bacteria. In this study we therefore characterized the prevalence of selected ...
 • Komunikační strategie pro firmu Chytej.cz 

  Měřička, Radim
  Práce pojednává o možnostech firmy, jejíž aktivity se soustřeďují na prostředí internetu. Kromě provozování portálu pro rybáře se společnost zabývá výrobou instruktážních a výpravných filmů s rybářskou tématikou. V práci ...
 • Kryptidy 

  Dvořáková, Dana
  Kryptidy, video, které zkoumá zvířata, jejich tvary, pohyby a prostředí, ve kterých se objevují. Na všechny entity se dívá rovnocenně a nerozdílně, dokumentuje bujarý život tak stejně, jako nahlíží na přicházející smrt ...
 • Persistentní organické polutanty v životním prostředí Jihomoravského kraje 

  Lána, Radim
  Byla provedena studie bioakumulace POP v potravním řetězci a historických trendů hladin POP v sedimentech Brněnské přehrady. Současné úrovně kontaminantů byly stanoveny v jelci tloušti z řeky Svratky a rovněž byla posouzena ...
 • Revitalizace toků pro ryby 

  Štěpánová, Markéta
  Tato bakalářská práce řeší problematiku revitalizace vodních toků. V této práci jsou zohledněny podmínky pro život a migraci vodních živočichů. V první části této práce je rozbor typů vodních toků a charakteristiky rybích ...
 • Revitalizace toků rybími přechody 

  Banzetová, Diana
  Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část se zabývá příčinami migrace ryb a s tím spojenou revitalizací toků pomocí výstavby rybích přechodů přes migrační bariéry. Jsou zde popsány dva základní typy rybích ...
 • Stanovení musk sloučenin v biotických matricích 

  Soukupová, Alena
  Diplomová práce vychází ze současné problematiky kontaminace životního prostředí syntetickými vonnými látkami. Musk sloučeniny se z důvodu biologické perzistence a schopnosti kumulace rozšířily do všech složek životního ...
 • Stanovení rtuti v rybách a v rybích produktech 

  Kroupová, Kateřina
  Teoretická část diplomové práce se zabývá výskytem různých chemických forem rtuti v životním prostředí a popisuje analytické techniky používané ke stanovení rtuti v biologických materiálech. V praktické části byla stanovena ...
 • Stanovení vybraných "Musk" sloučenin v biotických vzorcích 

  Blahová, Eliška
  Musk sloučeniny (MUSK) neboli syntetické vonné látky jsou organické sloučeniny, které své využití nalezly především jako vonné složky nejrůznějších detergentů, mýdel, kosmetiky, produktů osobní péče, průmyslových i domácích ...
 • Studie rybích přechodů na Bečvě 

  Chovancová, Kateřina
  Tato diplomová práce se skládá ze tří hlavních částí. V první části jsou popsány některé druhy rybích přechodů a základní informace pro jejich navrhování. Dále je zde okrajově popsán program HEC-RAS. V druhé části je řešen ...
 • Studium průniku „musk“ sloučenin do abiotických a biotických složek vodních ekosystémů 

  Zouhar, Libor
  Práce byla zaměřena na stanovení musk sloučenin v různých složkách životního prostředí. Syntetické musk sloučeniny jsou organické látky běžně používané jako vonné složky detergentů, parfémů, kosmetiky a ostatních produktů ...
 • Syntetické vonné látky ve vodní biotě 

  Zouhar, Libor
  Syntetické musk sloučeniny (MUSK) neboli syntetické vonné látky jsou organické látky běžně používané jako vonné složky parfémů, detergentů, kosmetiky a produktů osobní péče. Tyto sloučeniny jsou po použití vypouštěny ...
 • Zhodnocení nálezů polychlorovaných bifenylů v bioindikátorech živočišného původu - rybách 

  Doušová, Petra
  V bakalářské práci teoretického charakteru byla řešena problematiky využití ryb jako bioindikátoru pro stanovení úrovně znečištění vodního ekosystému. Jako xenobiotikum byly vybrány polychlorované bifenyly (PCB), které ...
 • Zhodnocení výskytu musk sloučenin ve vodním ekosystému 

  Tobková, Lenka
  V této bakalářské práci je řešena problematika výskytu syntetických musk sloučenin ve složkách životního prostředí, zejména vodního ekosystému. Práce obsahuje základní rozdělení syntetických musk sloučenin spolu s výčtem ...