Now showing items 1-11 of 11

 • Armatury v otopných soustavách 

  Klus, Lukáš
  Tématem této diplomové práce jsou armatury v otopných soustavách a je rozdělena celkem na tři části. První část se tomuto tématu věnuje v teoretické rovině. Druhá část je výpočtová a výkresová a řeší návrh vytápění a ...
 • Automatická optická kontrola slícování kompletních vozidel 

  Bureš, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem pracoviště automatické optické kontroly slícování vozu na lince výstupní kontroly podniku TPCA. Teoretická část popisuje linku výstupní kontroly v automobilce TPCA a provádí popis současné ...
 • Charakterizace materiálů pro perovskitové solární články impedančními metodami 

  Křečková, Jitka
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou perovskitových solárních článků, zejména materiálem pro jejich aktivní vrstvy. Nejprve jsou popsány elektrické a optické vlastnosti halogenidových perovskitů a dále jsou uvedeny ...
 • Internetová knihovna metod a algoritmů pro registraci medicínských obrazů 

  Koňařík, Jakub
  Registrace obrazů je postup vedoucí k nalezení geometrické transformace, která zajistí shodnou pozici, orientaci a velikost korespondujících objektů v obrazech. Jaké jsou tyto metody a jak fungují? Tyto metody a principy ...
 • Internetová knihovna metod a algoritmů pro registraci medicínských obrazů 

  Koňařík, Jakub
  Registrace obrazů je postup vedoucí k nalezení geometrické transformace, která zajistí shodnou pozici, orientaci a velikost korespondujících objektů v obrazech. Jaké jsou tyto metody a jak fungují? Tyto metody a principy ...
 • Návrh a dispoziční uspořádání vysokotlaké čerpací stanice 

  Václavík, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a dispoziční uspořádání vysokotlaké čerpací stanice s plunžrovými čerpadly a s akumulací tlakové vody pro ostřik okují z bram a polotovarů (plechů) válcovaných za tepla. Teoretická ...
 • Podnikatelský záměr – výroba nového produktu 

  Ogrodník, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru na výrobu nového produktu v relativně mladém podniku. Tímto produktem je bezpečnostní kování. Práce je rozdělena na část s teoretickými východisky a ...
 • Syntéza astronomických fotografií 

  Sauer, Petr
  Cílem této práce je vytvořit program pro slícování astronomických fotografií. Vstupní fotografie jsou poškozeny atmosférickými vlivy. Práce se věnuje způsobu zarovnání a způsobům slícování. Pro výběr vhodně zarovnaných ...
 • Vytápění polyfunkční budovy 

  Kořenková, Veronika
  Cílem bakalářské práce je představení řešení vytápění polyfunkční budovy. Práce je rozdělena na teoretickou, výpočtovou a projektovou část. V teoretické části se práce zaměřuje na popis armatur otopných soustav. Výpočtová ...
 • Výpočtová analýza zbytkových napětí u autofretovaných vysokotlakých zásobníků paliva 

  Blaha, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na numerickou simulaci autofretáže vysokotlakého zásobníku paliva – railu v systému Common Rail. Nejprve je popsán Chabocheho model, který je později použit pro simulaci autofretáže. Jsou popsány ...
 • Zásobení skautského tábora vodním trkačem 

  Růžička, Jakub
  Tato práce pojednává o zásobování skautského tábora užitkovou vodou z Trusovického potoka. Zásobování je prováděno vodním trkačem, jehož konstrukce je značně zjednodušena a sestavena pouze z dostupných tvarovek a armatur. ...