Now showing items 1-20 of 20

 • The ash from fluidized bed combustion as a donor of sulfates to the Portland clinker 

  Beranová, Denisa; Bartoníčková, Eva; Koplík, Jan; Opravil, Tomáš (Elsevier, 2016-08-03)
  The paper deals with possibilities of using solid residues from fluidized bed combustion of coal, bed and filter ash in the production of composite Portland cements. The ash from fluidized bed combustion contains a high ...
 • Destructive and non-destructive assessment of the frost resistance of concrete with different aggregate 

  Kocáb, Dalibor; Kucharczyková, Barbara; Daněk, Petr; Vymazal, Tomáš; Hanuš, Petr; Halamová, Romana (IOP Publishing, 2018-07-12)
  The paper focuses on determining the frost resistance of concrete using selected destructive and non-destructive test methods. The experiment was performed with four specially made concretes, which differed only in the ...
 • Effect of particle size of waste brick powder on the properties of alkaline activated materials 

  Brînduş-Simuţ, Jiřina; Vyšvařil, Martin; Bayer, Patrik; Keppert, Martin; Rovnaníková, Pavla (IOP Publishing, 2018-07-12)
  The properties of alkaline activated brick dust mixed with water glass with a silicate modulus (Ms) of 1.0 were studied in fresh mixtures as well as hardened products in connection with the particle size of the dust. The ...
 • Experimentální ověření vlivu typu vláken na chování vláknobetonů 

  Hanuš, Petr
  Diplomová práce se zabývá porovnáním různých vlastností vláknobetonů v závislosti na typu vláken. Hlavní sledovanou charakteristikou je pevnost v tahu ohybem, zkoušená na trámcích průřezu 150x150 mm a délce 600 mm. Pro ...
 • Latexy modifikované cementové materiály 

  Vinter, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá sledováním mechanických vlastností a struktury připravených latexy modifikovaných cementových materiálů, což jsou cementové kompozity anorganického pojiva (portlandského cementu) a příslušného ...
 • Moderní anorganické stavební materiály bez obsahu portlandského cementu 

  Sadílek, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá mechanickými vlastnostmi moderních konstrukčních anorganických materiálů – geopolymerních betonů. V úvodní části práce je vysvětleno základní teoretické pozadí, tedy pojiva a principy tuhnutí a ...
 • Možnosti využití tuhých zbytků z fluidního spalování pro přípravu směsných portlandských cementů 

  Beranová, Denisa
  Bakalárska práca sa zaoberá možnosťami využitia tuhých zbytkov z fluidného spaľovania uhlia – lôžkových a filtrových popolčekov – pri výrobe zmesných portlandských cementov. Skúmaných bolo celkovo šesť popolčekov, tri ...
 • Pevnost v ohybu a hydrolytická stabilita FRC/PFC dentálního bi-materiálu 

  Dombková, Julie
  Tato bakalářská práce se zabývá pevností v ohybu FRC/PFC dentálních bi-materiálů a do jaké míry jsou schopny odolávat hydrolytické degradaci. Vzorky ve tvaru trámečku byly zatěžovány ve tříbodém ohybu. Pevnost a modul ...
 • Polymer-cementové kompozity pro žárovzdorné aplikace 

  Zbončák, Marek
  Táto bakalárska práca sa zaoberá prípravou vysoko pevnostných polymér-cementových kompozitov na báze vápenato hlinitanového cementu a polyvinylalkoholu. MDF kompozity sú zaujímavé svojimi mechanickými vlastnosťami, ktoré ...
 • Polymer-cementové kompozity se zvýšenou žáruvzdorností 

  Žůrová, Marcela
  Předmětem bakalářské práce je příprava vysokopevnostních polymer – cementových kompozitů na bázi vápenato – hlinitanového cementu a polyvinylalkoholu. Pro macro – defekt – free (MDF) kompozity je charakteristická nízká ...
 • Příprava objemových materiálů na bázi Mg-Al-Ti metodami práškové metalurgie 

  Brescher, Roman
  Táto diplomová práca sa zaoberá výskumom a prípravou objemového materiálu na báze systému Mg–Al–Ti. V teoretickej časti boli zhrnuté základné poznatky o horčíkových zliatinách, so zameraním najmä na systémy Mg–Al a Mg–Ti. ...
 • Rheological and mechanical properties of lime-brick powder mortars with expanded clay aggregate 

  Vyšvařil, Martin; Žižlavský, Tomáš; Rovnaníková, Pavla (IOP Publishing, 2018-07-16)
  The rheological behaviour and mechanical properties of lightweight lime-brick powder mortars with combined expanded clay-sand aggregates are presented in this paper. The rheological investigation included the characterization ...
 • Rupture Strength and Irregularity of Fracture Surfaces 

  Ficker, Tomáš (IOP Publishing, 2017-11-28)
  Textural irregularities of fracture surfaces of cement-based materials seem to be an interesting source of information on some mechanical properties. Besides compressive strength, the flexural strength is strongly correlated ...
 • Srovnání vybraných pevnostních tahových parametrů betonů 

  Rozsypalová, Iva
  Práce se zabývá stanovením zvolených pevnostních parametrů ztvrdlého betonu v tahu a hledáním vztahů mezi nimi. Jedná se především o pevnost v prostém tahu, pevnost v tahu ohybem a pevnost v příčném tahu. Součástí práce ...
 • Vliv popílku na vlastnosti cementových malt. 

  Bayer, Petr
  Spotřeba cementu pro stavební průmysl každoročně stoupá, což je spjato s emisemi skleníkových plynů, především CO2. Snížení produkce skleníkových plynů může být dosaženo pomocí maximálního využití cementových a pucolánových ...
 • Vliv použitého kameniva na vlastnosti vápenných malt 

  Žižlavský, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na porovnání vlivu různých druhů kameniva a jeho poměru k plnivu na výsledné vlastnosti vápenných malt. V teoretické části se práce zabývá vlivem jednotlivých vlastností kameniva, poměru pojiva ...
 • Vliv typu rozptýlené výztuže na chování betonových desek 

  Wünsche, Dominik
  Bakalářská práce se zabývá problematikou betonu, konkrétně samozhutnitelného betonu, vláknobetonu a jiných druhů používaných betonů. Práce se skládá ze dvou částí, a to teoretické, která se bude zabývat vlastnostmi uvedených ...
 • Vliv velikosti částic na vlastnosti malt. 

  Sehnal, Tomáš
  Ve stavebním průmyslu je každoročně vyšší spotřeba betonu jako stavebního materiálu. Výroba betonu je úzce spjata s emisemi CO2 a jiných skleníkových plynů. Snížení produkce skleníkových plynů může být dosaženo při vyšším ...
 • Vliv vlhkosti lehkého kameniva na vlastnosti betonu 

  Pešek, Lukáš
  Práce se zabývá sledováním vlivu vlhkosti lehkého kameniva na vlastnosti ztvrdlého betonu. V rámci experimentu byla odzkoušena zkušební tělesa ze dvou různých lehkých betonů, a dvou různých vstupních vlhkostních stavů ...
 • Vysokohodnotné betony na bázi druhotných surovin 

  Sáček, Josef
  Tato práce je zaměřena na studium fyzikálně-mechanických vlastností a strukturu vysokohodnotných betonů (High performance concrete, HPC) na bázi portlandského cementu. Důraz je kladen na možnost náhrady ekonomicky nákladných ...