Now showing items 1-20 of 45

 • Analýza rozsahu poškození suchých podlah v případě vlhkostní havárie 

  Šír, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu rozsahu poškození suchých podlah v případě vlhkostní havárie. V první části se zabývá problematikou namáhání budov z pohledu stavební fyziky, skladbou podlahy a její návazností na ...
 • Bezdrátový monitor vodních toků 

  Michník, Jakub
  V této práci je popsán návrh hadwaru a softwaru pro bezdrátový monitor vodních toků s použitím modulu Rabbit RCM5400W. V textu jsou popsána možná řešení měření parametrů toku, především výšky hladiny. Podrobněji je pak ...
 • Bydlení+ 

  Kubová, Marianna
  NÁVRH BYTOVÉHO DOMU REAGUJE NA ČASTÝ PROBLÉM DNEŠNEJ DOBY S VEREJNÝM PRIESTOROM A DOPRAVOU. POD TOMKOVÝM NÁMESTIM V MIESTE BROWNFIELDU STAREJ MOTORÁRNY SA STRETÁVA VIACERO PROBLÉMOV: VÝSTAVBA NOVEJ DUKELSKEJ ULICE A ...
 • Finanční proveditelnost a ekonomická efektivnost protipovodňových opatření 

  Stolařová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou efektivnosti a financovatelností protipovodňových opatření v České republice. V první části práce řeší základní pojmy spojené s ekonomickými výpočty. Jsou zde rozebrány metody ...
 • Generátor kybernetických útoků 

  Halaška, Peter
  Práca sa zaoberá bezpečnosťou počítačových sietí založených na protokolovej sade TCP/IP. Hlavným cieľom práce je vytvorenie softvérového generátoru DoS útokov záplavového typu v jazyku C, ktorý realizuje útoky SYN flood, ...
 • Generátor nelegitimního síťového provozu 

  Blažek, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá problematikou DoS/DDoS útoků a vývojem nástroje, v jazyce C, pro jejich generování. V první kapitole jsou popsány principy DoS útoků mířených na internetovou a trasportní vrstvu ISO/OSI modelu a ...
 • Hodnocení efektivnosti protipovodňových opatření v lokalitě Břeclav 

  Kozubík, Jiří
  Diplomová práce se zabývá hodnocením účinnosti a efektivnosti navrhovaných protipovodňových opatření v zájmové lokalitě toku Dyje od spodní nádrže Nové Mlýny po jez Pohansko. Hodnocení bylo provedeno metodou rizikové analýzy ...
 • Hospodaření s povrchovou vodou v zastavěném území 

  Vacková, Michaela (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
  Popis a naznačení řešení problému vzniklého ve styku dráhy soustředěného odtoku a části obce.
 • Hybrid Genetic Algorithm-Based Approach for Estimating Flood Losses on Structures of Buildings 

  Hanák, Tomáš; Tuscher, Martin; Přibyl, Oto (MDPI, 2020-04-10)
  Occurrence of extreme natural events raises the need for a quick and accurate estimation of losses on the insured residential property in order to support timely recovery of the area. Although various models are now available ...
 • Hydraulické posouzení vlivu revitalizace vodního toku na retenční kapacitu údolní nivy 

  Berka, Ondřej
  Diplomová práce “Hydraulické posouzení vlivu revitalizace vodního toku na retenční kapacitu údolní nivy“ posuzuje pomocí spřaženého 1D/2D výpočetního modelu programu BASEMENT schopnost údolní nivy transformovat povodňovou ...
 • Mikroprocesorový systém pro monitorování vodních toků 

  Michník, Jakub
  V této práci je popsán návrh hadwaru a softwaru pro mikroprocesorový monitorovací systém vodních toků s použitím mikroprocesoru AVR. V textu jsou popsána možná řešení měření parametrů toku, především výšky hladiny. Podrobněji ...
 • Modelling Flood Losses to Buildings: Relationship between Room Dimensions and Depth of Flooding 

  Tuscher, Martin; Hanák, Tomáš (IOP Publishing, 2015-09-01)
  This paper discusses the evaluation of flood losses to buildings using loss curves. The objective of the research was to ascertain whether there is a relationship between the depth of flooding and the amount of unit loss ...
 • Multikriteriální riziková analýza na vybrané lokalitě toku 

  Marková, Ivana
  Diplomová práce se zabývá zpracováním map multikriteriální rizikové analýzy na základě dostupných podkladů v souladu se směrnicí 2007/60 ES a metodikou MŽP ČR 2012 na vybrané lokalitě toku Dřevnice v kilometru 2,340 – 16,633.
 • Návrh malé víceúčelové nádrže v k.ú Velké Albrechtice 

  Novák, Radomír
  Diplomová práce řeší sestavení algoritmu výpočtů pro transformaci povodňové vlny v programu Excel a jeho následné využití pro návrh malé víceúčelové nádrže. Výpočet zohledňuje jak samotné vypouštěcí objekty, tak polohu a ...
 • Návrh malé vodní nádrže v malém povodí 

  Rumanová, Jana
  Diplomová práce má za cíl návrh malé vodní nádrže. Jedná se o suchý poldr umístěný nad zastavěnou částí obce. Hlavní funkcí je protipovodňová ochrana. Digitální model terénu je vytvořen v programu BENTLEY MicroStation V8i ...
 • Návrh opatření proti povodním v povodí drobného vodního toku Mlýnka 

  Řeháková, Adéla
  Tato bakalářská práce se zabývá ochranou proti povodním v povodí drobného vodního toku Mlýnka. Cílem práce je získání informací o odtokových poměrech v povodí a návrh suché nádrže jako protipovodňové opatření. První část ...
 • Návrh protipovodňové ochrany města Prostějov 

  Juráňová, Barbora
  Cílem bakalářské práce je posouzení stávající protipovodňové ochrany v Prostějově a návrh nových opatření na ochranu území. Práce se zabývá především posouzením a návrhem opatření na řece Hloučele.
 • Ochrana obyvatelstva v městě Ústí nad Orlicí před povodněmi 

  Ruhásová, Aranka
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou ochrany obyvatelstva před povodněmi. V práci jsou vysvětleny základní pojmy v oblasti povodní, prostředky ochrany proti povodním, povodňové orgány a legislativní zabezpečení ...
 • Posouzení efektivity protipovodňové a protierozní ochrany malých povodí 

  Feltl, Jakub
  Práce se zabývá hodnocením efektivity liniových protierozních a protipovodňových opatření, konkrétně záchytných vsakovacích průlehů. Hlavním přínosem je nová metoda posuzování protipovodňového efektu těchto opatření. ...
 • Posouzení kapacity koryta 

  Lorenc, Václav
  Bakalářská práce se zabývá posouzením kapacity koryta stávajícího toku Jihlava v říčním kilometru 136,5 až 139,5 v obci Malý Beranov. Na vybrané lokalitě bylo modelováno proudění povrchové vody při povodňových průtocích ...