Now showing items 1-20 of 21

 • Konstrukce bytového domu 

  Řihošek, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem stropní konstrukce bytového domu ve dvou konstrukčních variantách. Cílem práce je zjištění vnitřních sil, návrh a posouzení ve dvou konstrukčních variantách. Výpočet vnitřních sil je ...
 • Monolitická železobetonová nádrž 

  Kollárik, Adrián
  Diplomová práca je zameraná na návrh a posúdenie nosných častí monolitickej železobetónovej nádrže. Súčasťou práce je technická správa, sprievodná správa k statickému výpočtu, výkresová dokumentácia, stavebný postup a ...
 • Monolitický suterén RD ve svahu 

  Čípek, Luboš
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a posouzení nosných částí monolitického suterénu rodinného domu ve Vranově. Součástí práce je průvodní zpráva ke statickému výpočtu a technická zpráva o provádění stavby, vizualizace, ...
 • Monolitický suterén rekreačního objektu v Kronfelzově 

  Renczes, Gábor
  Bakalárska práca je zameraná na návrh a posúdenie nosných častí rekreačného objektu - suterénu - v obci Kronfelzov. Súčasťou práce je technická práca, sprievodná správa k statickému výpočtu, statický výpočet, výkresové ...
 • Návrh a posouzení ŽB monolitické konstrukce 

  Kuchař, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné části železobetonové monolitické rámové konstrukce domova důchodců. Předmětem posouzení jsou typické prvky nosného skeletu v 1. NP: příčel PS, podélný trám T5, sloup ...
 • Návrh betonové konstrukce suterenu obytného domu 

  Pfeffer, Lukáš
  Cílem bakalářské práce je návrh a posouzení železobetonové monolitické konstrukce suterénu obytného domu na mezní stav únosnosti a použitelnosti dle ČSN EN 1992-1-1. Konkrétně je řešena stropní deska s průvlaky, nejvíce ...
 • Návrh monolitické železobetonové desky polyfunkčního domu 

  Benešová, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a posouzení monolitických stropních desek nejvyšších podlaží, průvlaků a vybraných sloupů polyfunkčního domu. Výsledkem je statický výpočet a výkresová dokumentace.
 • Návrh zesílení betonové konstrukce z roku 1928 

  Bažantová, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení stávající konstrukce čtyřpodlažního objektu. Nosný systém konstrukce je tvořen železobetonovým monolitickým skeletem. Cílen této práce je posouzení nosné konstrukce na očekávané ...
 • Nosná konstrukce polyfunkčního domu v Brně 

  Strnad, Stanislav
  Předmětem této diplomové práce je návrh nosných konstrukcí polyfunkčního domu v Brně. Tento bytový dům má 4 nadzemní podlaží. Hlavní nosné konstrukce jsou řešeny pomocí betonových stropů, sloupů a průvlaků v prvním a druhém ...
 • Nosná železobetonová konstrukce bytového domu 

  Roček, Tomáš
  Tato práce se zabývá statickým řešením vybraných částí nosné konstrukce bytového domu - stropní desky nad 1.PP a 2.NP, stěnového nosníku a jeho podporujícího sloupu. Analýza je provedena metodou konečných prvků, stěnový ...
 • Nosná železobetonová konstrukce vícepodlažního objektu 

  Lochman, Ondřej
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce vícepodlažního objektu. Řešená konstrukce má členitý půdorysný tvar tvořený třemi obdélníkovými trakty a nachází se v suterénu objektu pod úrovní terénu. ...
 • Nosná železobetonová konstrukce vícepodlažního objektu 

  Petrovič, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem a dimenzováním vybraných konstrukčních prvků nosné železobetonové konstrukce bytového domu podle mezního stavu únosnosti a mezního stavu použitelnosti. Pro výpočet se používal program SCIA ...
 • Polyfunkční dům 

  Velecký, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem monolitické železobetonové konstrukce vícepodlažního polyfunkčního domu dle podkladu. Konktrétně je zde řešena základová deska a obvodová stěna v 1.PP s přihlédnutím na vodonepropustnost ...
 • Polyfunkční dům, ulice Přístavní, Praha 7 

  Degr, Luboš
  Předmětem této diplomové práce je novostavba polyfunkčního domu v Praze Holešovicích. Stavební pozemek je mírně svažitý, na dům bude navazovat bloková zástavba. Objekt tvoří sedm podlaží. V podzemní podlaží jsou technické ...
 • Posouzení ŽB nosných prvků objektu 

  Pecháček, Martin
  Cílem bakalářské práce je analýza vnitřních sil, návrh a posouzení ŽB nosných prvků. V práci jsou navrženy schodišťová deska, stropní deska a nadokenní překlad rodinného domu se zděnými nosnými stěnami. V návrhu stropní ...
 • Projekt nosné železobetonové konstrukce 

  Klodner, Jan
  Diplomová práce řeší obecnou problematiku podlahových betonových desek, technologii, provádění, modely podloží, výpočet vnitřních sil a návrhové přístupy. Na základě těchto údajů pak sleduje chování podlahových desek dle ...
 • Statické řešení nosné železobetonové konstrukce rodinné vily 

  Neužil, David
  Diplomová práce zpracovává návrh konstrukce železobetonové rodinné vily, která je umístěna ve svahu. Byly navrženy a posouzeny jen vybrané části tohoto objektu z hlediska mezního stavu únosnosti. Budova je tvořena suterénem ...
 • Stropní deska bytového domu 

  Benčíková, Mária
  Bakalářská práce se zabývá návrhem stropní konstrukce vícepodlažního bytového domu v podlaží ze zděnými stěnami. Zvláštní důraz je kladen na přerušení tepelných mostů u balkónových desek a omezení šíření kročejového hluku ...
 • Studie vlivu úprav konstrukce panelové budovy 

  Malý, David
  Tato práce se zabývá vlivem úprav nosné konstrukce panelové budovy. Jedná se o typ B70/R, pro který byla sehnána potřebná projektová dokumentace. Statická analýza byla provedena ve výpočtovém programu ANSYS. Bylo vytvořeno ...
 • Železobetonová konstrukce vysoké administrativní budovy 

  Skuhravý, František
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout nosnou konstrukci pro vícepodlažní železobetonový objekt, provést statickou analýzu v programu Dlubal-RFEM a nadimenzovat její vybrané části. Posuzovaný objekt vychází z již zrealizované ...