Now showing items 1-20 of 23

 • Analýza fluktuace zaměstnanců 

  Vaníčková, Michaela
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení míry fluktuace ve společnosti České dráhy, a. s. Dále také na spokojenost zaměstnanců, která je zjišťována pomocí dotazníkového šetření. První část práce je zaměřena obecně na pojem ...
 • Atmosférická korekční jednotka pro laserový interferometr 

  Kučera, Stanislav
  Tato práce se zabývá návrhem, realizací a testováním zařízení pro potlačení vlivu fluktuací atmosférických podmínek při měření velmi malých délkových změn laserovým interferometrem. Nežádoucí a náhodné změny atmosférických ...
 • Fluktuace a motivační systém ve vybrané společnosti 

  Zikmund, Jakub
  Diplomová práce se zabývá tématikou identifikace motivačních a demotivačních faktorů a s tím spojené vysoké fluktuace ve vybrané společnosti. Práce je rozdělena na tři části a to teoretickou, analytickou a návrhovou. ...
 • Fluktuace zaměstnanců ve výrobní společnosti 

  Kvasničková, Lucie
  Tématem bakalářské práce je fluktuace zaměstnanců ve výrobní společnosti. Práce čerpala z analýz současného stavu, poskytnutých interních dat, ze spolupráce s dělníky, personalistkami a dotazníkového šetření. Návrhem bude ...
 • Konfirmace parametrů teplotní šokové komory 

  Konupka, Richard
  Bakalářská práce se zabývá problematikou konfirmace šokové komory a návrhem metodiky pro její provedení. V teoretické části je uveden stručný přehled environmentálních komor používaných pro testování vlivů změny teploty a ...
 • Motivace v podniku 

  Pernicová, Kateřina
  Úkolem diplomové práce je snaha o nalezení odpovědí na otázky, které budou zaměřeny hlavně na motivaci a stabilizaci zaměstnanců jedné nejmenované firmy. Prostřednictvím určitých aktivit, které vymyslím a některé z nich i ...
 • Motivační systém ve spotřebním družstvu, návrh jeho změn 

  Hrabcová, Radka
  Bakalářská práce se zabývá motivačním systémem ve společnosti Jednota, spotřební družstvo v Mikulově. Analyzuje současný způsob odměňování a motivace zaměstnanců tohoto družstva a navrhuje změny motivačního programu tak, ...
 • Návrh motivačního systému zaměstnanců v telemarketingové společnosti 

  Novotná, Hana
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s motivací, vedením operátorů v call centru. Obsahuje návrhy vhodného motivačního systému, které mohou být klíčovým faktorem k dlouhodobé spokojenosti zaměstnanců, ke ...
 • Návrh personálního řízení ve společnosti Sika CZ 

  Novák, Vítězslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem personálního systému, který by měl zjednodušit a zefektivnit práci personálního oddělení ve společnosti Sika CZ. Hlavním cílem práce je navrhnout takový systém, který bude co nejvíce ...
 • Návrh řešení fluktuace zaměstnanců ve společnosti 

  Popolanský, Jiří
  V mé bakalářské práci na téma Návrh řešení fluktuace zaměstnanců ve společnosti se budu zabývat řešením personálních problémů. Vysvětlím problém fluktuace v konkrétní společnosti. Práce bude obsahovat popis současně ...
 • Návrh vhodných stimulačních nástrojů 

  Dvořák, Pavel
  Cílem diplomové je návrh vhodných stimulačních nástrojů. Nejdříve je představena firma Moravia IT, a.s. a její cíle, které si vytyčila pro následující období pěti let. Jako hlavní problém je vybrána vysoká fluktuace ...
 • Návrh změn konceptu motivačního systému ve vybraném podniku 

  Svoboda, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh změn motivačního systému při práci manažera v oblasti finančního poradenství. Zde získané poznatky využiji v praxi ve svém obchodním týmu. Za cíl bakalářské práce si dávám rozbor náboru ...
 • Návrh změn konceptu motivačního systému ve vybraném podniku 

  Svoboda, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh změn motivačního systému při práci manažera v oblasti finančního poradenství. Zde získané poznatky využiji v praxi ve svém obchodním týmu. Za cíl bakalářské práce si dávám rozbor náboru ...
 • Návrhy na snížení fluktuace výrobních dělníků konkrétní provozovny ve vybrané společnosti 

  Drmolová, Aneta
  Diplomová práce je zaměřena na fluktuaci výrobních dělníků konkrétní provozovny společnosti Vodňanská drůbež, a. s. První část je věnována vysvětlení teoretických pojmů souvisejících s tématem - na nejčastější příčiny, ...
 • Návrhy řešení pro snížení fluktuace zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Kárná, Veronika
  Diplomová práce se zaměřuje na fluktuaci zaměstnanců ve vybrané výrobní společnosti. V prvotní fázi se orientuje na vysvětlení teoretických pojmů související s fluktuací, na možnosti jejího měření, nejčastější důvody odchodů ...
 • Návrhy řešení pro snížení fluktuace zaměstnanců ve vybraném pracovním týmu 

  Podzimková, Hana
  Tato diplomová práce je zaměřena na fluktuaci zaměstnanců finančního oddělení ve vybrané společnosti. První část je věnována problematice fluktuace zaměstnanců a oblastem řízení lidských zdrojů souvisejících s tímto tématem. ...
 • Noise Measurement Setup for Quartz Crystal Microbalance 

  Sedlak, P.; Majzner, J.; Sikula, J.; Hajek, K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-04)
  Quartz crystal microbalance (QCM) is a high sensitive chemical sensor which has found widespread spectrum of applications. There are several mechanisms that are related to fluctuation phenomena. Since the aim of our research ...
 • Posouzení fluktuace ve společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Milota, Marek
  Diplomová práce se zabývá analýzou vývoje fluktuace v souvislosti s trhem práce v České republice. S využitím dat fluktuace ve vybrané telekomunikační společnosti z posledních let se pomocí statistických metod snaží vytvořit ...
 • Stanovení standardní nejistoty při konfirmaci teplotní komory 

  Dojava, Václav
  Diplomová práce se zabývá problematikou konfirmace teplotní komory CTS 65/50, která je součástí vybavení zkušební laboratoře CVVOZE. Teoretická část práce se zaměřuje na rozbor a popis metodiky konfirmace teplotních komor, ...
 • Vyhodnocování, zvládání a snižování stresu 

  Šubíková, Jitka
  Diplomová práce „Vyhodnocování, zvládání a snižování stresu“ se věnuje velmi aktuálnímu problému současnosti a to stresu u zaměstnanců. Analyzuje typy stresu, příznaky a projevy, vliv na zdraví člověka a pracovní výkon. ...