Now showing items 1-9 of 9

 • 2-D externí aerodynamika tělesa nestandardního tvaru 

  Mohyla, Daniel
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu jevu proudění kapaliny kolem válcové tyče v 2-D prostoru za využití metodiky výpočtové dynamiky tekutin (CFD) s populárními modely turbulence k- SST and k- SSTSAS. První část ...
 • Analýza proudění kapaliny s trajektorií tvaru prostorové spirály 

  Klimeš, Ondřej
  Tato bakalářské práce se zabývá vyjádřením diferenciálních operátorů gradient, divergence, rotace a Laplaceova operátoru v ortogonálních křivočarých souřadnicích. Odvozeny jsou vzorce pro válcový souřadnicový systém. Dále ...
 • Laserová Dopplerovská anemometrie 

  Osička, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá metodou laserové Dopplerovské anemometrie (LDA). Jedná se o moderní metodu sloužící k bezdotykovému měření rychlosti proudění tekutin. V práci se zabývám teoretickými principy metody a popisem ...
 • Měření vlhkosti biologických struktur 

  Vlk, Jáchym
  Práce shrnuje známé metody měření kapalin a vlhkosti u komplikovaných biologických struktur. Jsou zde uvedeny a popsány jednotlivé metody i jejich princip. Práce zahrnuje popis a tvorbu indukčního a kapacitního senzoru. ...
 • Modelování mazací soustavy turbodmychadla 

  Breckl, Lukáš
  Diplomová práce obsahuje rešeršní část zaměřenou na konstrukci turbodmychadla, mazací soustavu motoru a turbodmychadla, základní fyzikální vlastnosti mazacích olejů a hydrodynamiku. Cílem práce je vytvořit analytický a CFD ...
 • Moderní laserové metody měření rychlostí proudění 

  Loutocký, Petr
  Cílem této práce je podat čtenáři ucelený pohled na současné laserové metody pro měření rychlosti proudění tekutin. Metody jsou rozděleny a srovnány dle různých kritérií. U jednotlivých technik je stručně nastíněn jejich ...
 • Simulace proudění tekutin pomocí moderních výpočetních metod 

  Palček, Peter
  V této bakalářské práci je řešen modelový problém simulace proudění tekutin za pomoci systému TKSL. V práci jsou popsané rovnice definující proudění tekutin, jejich převod do tvaru vhodného pro řešení, jejich výpočet pomocí ...
 • Tepelné výpočty motorů s permanentními magnety v silnoproudé elektrotechnice 

  Deeb, Ramia
  Práce se zabývá výpočty magnetických a tepelných vlastností servomotoru s permanentními magnety (motor M718 I vyráběný firmou VUES s.r.o. v Brně). Všechny uvedené výpočty jsou založené na numerických metodách konečných ...
 • Výběr vhodného uspořádání toku pracovních látek s laminárním režimem proudění v trubkovém chladiči 

  Krobot, David
  Práce se zabývá výběrem vhodného uspořádání toku pracovních látek ve výměníku tepla typu trubka v trubce. V úvodu jsou probrány konstrukční řešení výměníku trubka v trubce. Také jejich vliv na procesní charakteristiky toku. ...