Now showing items 1-8 of 8

 • Aggregation behavior of novel hyaluronan derivatives-a fluorescence probe study 

  Mravec, Filip; Pekař, Miloslav; Velebný, Vladimír (Springer-Verlag, 2008-11-01)
  Aggregation properties of hydrophobized hyaluronan (hHA) in different molecular weights and degree of substitution were studied by pyrene and perylene fluorescence method. The critical aggregation concentration (cac) was ...
 • Anizotropní techniky ve studiu cytoplazmy 

  Sýkorová, Kateřina
  Cílem této práce bylo provést srovnávací experimenty pomocí časově rozlišené anizotropie a ustálené anizotropie v bakteriích kmene Cupriavidus necator. Fluorescenční sondou pro skenování buněčného vzorku byl vybrán ...
 • Fluorescence ve výzkumu hydrofilních oblastí asociativních koloidů 

  Londinová, Monika
  Pomocí různých fluorescenčních sond byly zkoumány vlastnosti hyaluronanu, neboť je slibným nosičem aktivních substancí v medicíně a kosmetice. Zvolenými sondami byly: kationaktivní akridinová oranž, Nilská modř A, methylenová ...
 • Fluorescenční spektroskopie ve výzkumu aminojílů 

  Jančík Procházková, Anna
  Aminojíl spadá do velké skupiny organicky modifikovaných jílových materiálů, které mohou v praxi najít řadu uplatnění, zejm. v podobě matrice, která má schopnost organizace a stabilizace inkorporovaných látek. Velmi nadějné ...
 • Fosfolipidy jako základ biodegradabilních nosičových systémů 

  Burdíková, Jana
  Tato práce je zaměřena na zkoumání systému fosfolipid-hyaluronan. Nejdříve byla nalezena vhodná metoda pro přípravu zásobního roztoku fosfolipidu/lipidu a vhodná fluorescenční sonda. Jako metoda přípravy zásobního roztoku ...
 • Interakce hyaluronanu s hydrofobními soluty 

  Slezáková, Dagmar
  Diplomová práce se zabývá hydrofobními interakcemi nativního hyalorunanu s vybranými soluty. Na základě literárních rešerší byly vybrány fluorescenční sondy a fluoreskující biologicky aktivní látky, které se využívají právě ...
 • Podpora fyzikální interakce hyaluronanu a vybraných hydrofobních solutů 

  Michalicová, Petra
  Metodou fluorescenční spektroskopie byl zkoumán vliv způsobu přípravy systému hyaluronan-fluorescenční sonda na vzájemné interakce ve vodném prostředí. Bylo navrženo několik experimentů, pro které byly jako fluorescenční ...
 • Studium interakcí hyaluronan-fosfolipid za přítomnosti biokompatibilních neionogenních tenzidů 

  Burdíková, Jana
  Tato práce je založena na zkoumání agregačního chování cukerných tenzidů a sn-glycero-dipalmitoylphosphatidylcholinu (DPPC) ve vodném prostředí a na studiu interakcí v systémech neionogenní tenzid-DPPC a neionogenní ...