Now showing items 1-20 of 69

 • Analýza bakteriálních buněk pomocí průtokové cytometrie a fluorescenční mikroskopie 

  Müllerová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi analýzy viability a obsahu polyhydroxyalkanoátů (PHA) bakteriálních buněk, a to pomocí průtokové cytometrie a fluorescenční mikroskopie. V části věnující se cytometrické analýze ...
 • Analýza fluorescence organického barviva s využitím konfokální mikroskopie 

  Mocko, Štefan
  Tato bakalářská práce se zabývá dlouhodobou analýzou fluorescence rhodaminu, který je navázán na železité SPIO nanočástice. V první části seznamuje s nutným vědeckým základem pro pochopení fyzikálního jevu fluorescence. ...
 • Animovaný grafický model 

  Mikšaník, Martin
  Bakalářská práce se zabývá demonstrací málo používaných optických jevů v počítačové grafice, konkrétně fluorescencí a dispersí světla. Práce také navrhuje jiný postup při práci se světlem, materiálem a jeho vykreslení. ...
 • Aplikace spektrofotometrů 

  Klimešová, Marie
  Práce pojednává o významné analytické metodě – spektrofotometrii. Základem je měření absorpce záření v určitém rozsahu vlnových délek. Na tomto principu lze stanovit absorbanci a transmitanci měřených vzorků. Práce dále ...
 • Biosenzor halogenovaných látek jako přístroj využívající fluorescenční metodu 

  Sedláček, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí zařízení, které má sloužit jako fluorescenční detektor halogenovaných příměsí v okolním prostředí, převážně ve vodě. K excitaci zkoumaného vzoru je použita LED dioda o ...
 • Defect Detection In Fibered Material Using Methods Of Machine Learning 

  Lang, Matěj (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  SILON s.r.o is manufacturer of polyester fibres which get used in wide range of applications, many of them requiring highest quality material. Due to manufacturing processes, some fibres are not drawn properly and stay in ...
 • Detekce vad vláknitého materiálu užitím metod strojového učení 

  Lang, Matěj
  Cílem této diplomové práce je automatizace detekce vad ve vláknitých materiálech. Firma SILON se již přes padesát let zabývá výrobou jemné vaty z recyklovaných PET lahví. Tato vata se následně používá ve stavebnictví, ...
 • Difúze organických molekul v hydrogelovém prostředí 

  Holubová, Anna
  Tato diplomová práce se zabývá studiem hydrogelů vzniklých fázovou separací hyaluronanu s opačně nabitými tenzidy cetyltrimethylamonium bromid (CTAB) a Septonex. Navazuje na bakalářskou práci a rozšiřuje znalosti o podrobnou ...
 • Difúzní vlastnosti opačně nabitých organických molekul v roztocích hydrofilních polyelektrolytů 

  Rýcová, Eva
  Tato práce se zabývá studiem fyzikálních interakcí záporně nabitých polymerů s malými ionogenními fluoreskujícími molekulami. Ověřuje přítomnost této vazby pomocí fluorescenční korelační spektroskopie (FCS) a poskytuje ...
 • Elektrochemická příprava fluorescenčního senzoru s vysoce uspořádáným nanostrukturovaným povrchem 

  Bedlek, Marek
  Práca sa zaoberá prípravou a skúmaním optických vlastností samousporiadaného pola TiO2 a Au kvantových bodiek (QDs) a ich potenciálnym využitím v medicíne ako optický senzor pri detekcii biomolekúl. Ako metóda prípravy ...
 • Experimentální analýza utváření mazacího filmu v náhradách kyčelního kloubu 

  Švachová, Michaela
  Táto diplomová práca sa zaoberá experimentálnou analýzou utvárania mazacieho filmu v náhradách bedrového kĺbu. Hlavným cieľom je objasniť vplyv strednej rýchlosti, preklzového pomeru a materiálu femorálnej hlavice na hrúbku ...
 • Fixační média pro fluorescenční mikroskopii liposomů 

  Kvasnicová, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá syntézou fixačních médií vhodných pro fluorescenční mikroskopii liposomů. Teoretická část obsahuje literární rešerši zaměřenou především na charakterizaci, dělení a využití fixačních prostředků ...
 • Fluorescence huminových kyselin 3D excitačně emisní metodou. 

  Mlčoch, Tomáš
  Cílem této práce bylo změřit a popsat EEM spektra IHSS standardů huminových kyselin, půdních či lignitických huminových nebo fulvinových kyselin a humátů různého původu. Popsat odlišnosti v jejich fluorescenčních spektrech ...
 • Fluorescence study of freeze-drying as a method for support the interactions between hyaluronan and hydrophobic species 

  Michalicová, Petra; Mravec, Filip; Pekař, Miloslav (PLOS, 2017-10-03)
  A freeze-drying method enabling solubilization of hydrophobic species in aqueous solutions of native hyaluronan is described. The method is based on opening the access to supposed hydrophobic patches on hyaluronan by ...
 • Fluorescenční detekce v analýze patogenů 

  Tomečková, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá izolací a detekcí bakterií a to pomocí metody zvané molekulový imprinting ve spojení s fluorescenční mikroskopií. Teoretická část práce se soustřeďuje na porovnání vyvinutémetody s dosud ...
 • Fluorescenční třípásmový reader 

  Škrabalová, Denisa
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice testování a návrhu laboratorního optického přístroje nazývaného třípásmový fluorescenční reader, jenž je určený pro fluorofory Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555 a Alexa Fluor ...
 • Fluorescenční značení polysacharidů 

  Mrázová, Viktória
  Táto bakalárska práca sa zaoberá štúdiom fluorescenčne značených polysacharidov. Predmetom práce bolo pripraviť a charakterizovať fluorescenčne značený dextrán, chitosan, hyaluronan a ich deriváty. Tieto látky boli pripravené ...
 • Fluorescenční značení skleněných mikroelektrod pro systém patch clamp 

  Klepáčová, Ivana
  Práca sa zaoberá problematikou fluorescenčného značenia sklenených mikroelektród pre systém patch clamp. Bližšie analyzuje možnosti vytvárania sklenených mikroelektród od výberu vhodného typu skla až po zostrojenie ...
 • Fosfolipidy jako základ biodegradabilních nosičových systémů 

  Burdíková, Jana
  Tato práce je zaměřena na zkoumání systému fosfolipid-hyaluronan. Nejdříve byla nalezena vhodná metoda pro přípravu zásobního roztoku fosfolipidu/lipidu a vhodná fluorescenční sonda. Jako metoda přípravy zásobního roztoku ...
 • Fotoprotektivní vlastností PHB granulí 

  Hesko, Ondrej
  Cílem práce je studium a návrh fyzikálně-chemické metody na ověření fotoprotektivních vlastností PHB granulí pomocí bakterie Cupriavidus necator H16 a její mutantní kmen Cupriavidus necator PHB-4 lišíci se schopností ...