Now showing items 1-20 of 31

 • Agregace hyaluronanu substituovaného palmitoylem 

  Lehocká, Nikola
  V predkladanej diplomovej práci sme sa zaoberali agregačným chovaním skúmanej vzorky palmitoylhyaluronanu v dvoch stupňoch substitúcie a to 10 % a 16 %. Pomocou metódy fluo-rescenčnej spektroskopie s pyrénom ako fluorescenčnou ...
 • Agregační procesy v systémech amfifilní látka-polymer 

  Šejnohová, Michaela
  Tato bakalářská práce je zaměřena na průzkum systému tenzid-polyelektrolyt pomocí fluorescenční spektroskopie, kde fluorescenční sondou je pyren. Jako tenzid byl použit ionogenní kationaktivní cetyltrimethylamonium bromid ...
 • Apoferritin modified magnetic particles as doxorubicin carriers for anticancer drug delivery 

  Blažková, Iva; Nguyen, Hoai Viet; Dostálová, Simona; Kopel, Pavel; Stanisavljevic, Maja; Vaculovičová, Markéta; Stiborová, Marie; Eckschlager, Tomáš; Kizek, René; Adam, Vojtěch (MDPI, 2013-06-27)
  Magnetic particle mediated transport in combination with nanomaterial based drug carrier has a great potential for targeted cancer therapy. In this study, doxorubicin encapsulation into the apoferritin and its conjugation ...
 • Biofunkcionalizace deponovaných kvantových teček 

  Jakubechová, Jana
  Cieľom tejto práce je funkcionalizácia deponovaných TiO2 kvantových bodiek (ďalej len QDs) pripravených anodickou oxidáciou titánu prostredníctvom nanoporéznej masky z oxidu hlinitého na kremíkovom waferi a následne ich ...
 • Biopolymerem značené koloidní částice 

  Pihíková, Dominika
  V této diplomové práci byl studován vliv hydrofobně modifikovaného hyaluronanu na agregaci tenzidů. Pomocí fluorescenční spektroskopie byla stanovena hodnota CMC aniontového tenzidu SDBS (dodecylbenzensulfonát sodný), ...
 • Difúze organických molekul v hydrogelovém prostředí 

  Holubová, Anna
  Tato diplomová práce se zabývá studiem hydrogelů vzniklých fázovou separací hyaluronanu s opačně nabitými tenzidy cetyltrimethylamonium bromid (CTAB) a Septonex. Navazuje na bakalářskou práci a rozšiřuje znalosti o podrobnou ...
 • Fluorescenční sondy ve výzkumu domén asociativních koloidů 

  Mischingerová, Monika
  Cílem této práce bylo zjistit, jakým způsobem samotná koncentrace fluorescenční sondy (pyrenu) ovlivňuje kritickou micelární koncentraci příslušného tenzidu. V této práci byly použity všechny druhy tenzidů (anionaktivní, ...
 • Hyaluronanové hydrogely pro medicínské aplikace 

  Janča, David
  Tato práce se zabývá studiem vlastností hydrogelů připravených pomocí interakce polyelektrolytu hyaluronanu s kationaktivním tenzidem cetyltrimetylamonium bromidem (CTAB) v modelu fyziologického roztoku 0,15 M NaCl. Byly ...
 • Interakce a agregace v systémech hyaluronan-aminokyseliny-tenzid 

  Venerová, Tereza
  Pomocí fluorescenční spektroskopie byl zkoumán vliv přídavku nativního hyaluronanu na CMC vybraných tenzidů (Tween 20, BETADET THC 2, SDS, CTAT a CTAB) ve fyziologickém roztoku (0,15 M NaCl). Jako fluorescenční sondy byly ...
 • Interakce hyaluronanu a cetrimidu 

  Adamcová, Zuzana
  Interakce mezi hyaluronanem a kationaktivním Cetrimidem byly studovány pomocí fluorescenční spektrometrie a turbidimetrie v prostředí modelového fyziologického roztoku (0,15 M NaCl) a ve vodě. Výsledky měření ve vodě ukázaly ...
 • Interakce polykationtů a aniontových tenzidů 

  Szabová, Jana
  Tato práce se zabývá studiem interakce polykationtů a aniontových tenzidů s přihlédnutím k fázové separaci ve vodě a ve fyziologickém roztoku (0,15 moldm3 NaCl). Nejdříve byly provedeny solubilizační experimenty (za využití ...
 • Interakce trimethylchitosanu s tenzidem Niaproof 

  Zbořilová, Hana
  Tato práce se zabývá studiem interakce polykationtu N,N,N-trimethylchitosanu (TMC) s aniontovou povrchově aktivní látkou Niaproof® 4 ve vodě a fyziologickém roztoku. Z důvodu komerční nedostupnosti N,N,N-trimethylchitosanu ...
 • Interakce v systému ionogenní tenzid/neionogenní tenzid/polyelektrolyt 

  Pihíková, Dominika
  V této bakalářské práci byly zkoumány interakce v systému ionogenní tenzid/neionogenní tenzid/polyelektrolyt. Pomocí fluorescenční spektroskopie byla stanovena hodnota CMC kationaktivního didecyldimethylamonium chloridu ...
 • Ionokomplexy hyaluronanu pro kosmetické a farmaceutické účely 

  Cimalová, Jana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium systému kationaktivní tenzid – hyaluronan. Pomocí fluorescenční spektrometrie byla stanovena kritická micelární koncentrace karbethopendeciniumbromidu (Septonex) ve třech ...
 • Izolace fulvinových kyselin z půdních vzorků a studium jejich fluorescence 

  Rubínková, Eva
  Cílem bakalářské práce bylo nalézt optimální postup a podmínky pro izolaci půdní fulvokyseliny (FK) z půdního typu Kambizem modální (lokalita Vatín). Zvolená půda Kambizem obsahovala vyšší zastoupení fulvokyselin než ...
 • Kvalita hydrofobních domén v systémech polyelektrolyt-tenzid 

  Holínková, Petra
  V rámci této bakalářské práce byly pomocí fluorescenční spektroskopie zkoumány fotofyzikální vlastnosti čtyř fluorescenčních sond v závislosti na viskozitě jejich okolí. Pro sondy DPH, DPB a perylen byla stanovena závislost ...
 • Mikroviskozitní sondy ve studiu agregací systému biopolymer-tenzid 

  Vašíčková, Kamila
  Byl zkoumán vliv koncentrace kationaktivního tenzidu a vliv iontové síly na anizotropii fluorescence sond difenylhexatrienu a fluoresceinu v systému s kationaktivním tenzidem a v systému kationaktivního tenzidu s hyaluronanem. ...
 • Nativní hyaluronan jako nosič hydrofobních molekul 

  Michalicová, Petra
  Hyaluronan je látka, kterou lze označit jako esenciální pro obratlovce. Je součástí extracelulárních matrix ve většině tkání a v některých tkáních tvoří hlavní komponentu. Kromě mechanických funkcí je také důležitá pro ...
 • Nosiče na bázi hydrofobizovaného biopolymeru 

  Velcer, Tomáš
  Tato práce zkoumá vlastnosti hydrofobně modifikovaných biopolymerů pro potenciální použití v cílené distribuci léčiv. Byly vybrány dva vzorky hydrofobně modifikovaného hyaluronanu. Pomocí fluorescenční spektroskopie byla ...
 • Penetrační vlastnosti polymerních micel na bázi hydrofobizované kyseliny hyaluronové. 

  Mischingerová, Monika
  Cílem této diplomové práce bylo provést penetrační experimenty polymerních micel na bázi hydrofobizované kyseliny hyaluronové s využitím nilské červeně jako nesené látky. Dále pak provést základní charakterizaci těchto ...